Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.2. Методи аналізу фінансової звітності

10.2. Методи аналізу фінансової звітності

 

Міжнародна практика розробила певні методи аналізу фінансової звітності, які грунтуються на різноманітних абсолютних та відносних типових показниках, що дають можливість не тільки проводити аналіз статей балансу підприємства, але і робити порівняльний аналіз по ряду підприємств окремої галузі господарства або таких, що займаються аналогічними видами діяльності. Такі співставлення звичайно проводяться не тільки за звітний період, але і за ряд років, що відображає доволі тривалий період діяльності підприємства. Це дозволяє визначати тенденції розвитку підприємства на перспективу, що має велике значення в практичній діяльності, оскільки підприємства здійснюють як довгострокове, так і середньострокове та поточне планування своєї діяльності.

Основними методами аналізу звітності є наступні:

читання звітності;

горизонтальний аналіз;

вертикальний аналіз;

трендовий аналіз;

розрахунок фінансових коефіцієнтів.

Читання звітності – це вивчення абсолютних показників, представлених у звітності. Шляхом читання звітності визначають майновий стан підприємства, коротко- і довгострокові інвестиції, джерела фінансування власного капіталу, оцінюються зв’язки між постачальниками і покупцями, виручка від діяльності та прибуток звітного року.

Горизонтальний аналіз – дозволяє визначити абсолютні і відносні зміни різних статей звітності у порівнянні з попереднім роком, півріччям чи кварталом.

Для визначення змін у господарській політиці підприємства більш, ніж за два послідовних роки, застосовується аналіз тенденцій розвитку (аналіз тренду), який є варіантом горизонтального аналізу.

Аналіз тенденцій розвитку передбачає використання індексів. При розрахунку індексів значення базисного року приймається за 100 %. Відповідно до цього розраховуються індекси для інших років. Базисним роком обирається той рік, показники якого є типовими, характерними для здійснення підприємницької діяльності за нормальних умов. При цьому слід обирати тільки значимі показники.

Аналіз діяльності окремого підприємства за основними показниками за 1996 –2000 роки наданий в таблиці 10.1.

Таблиця 10.1

Показники

1996 рік

1997 рік

1998 рік

1999 рік

2000 рік

значе-ння

%

значе-ння

%

значе-ння

%

значе-ння

%

значе-ння

%

Виручка від реалізації

10600

100

10780

101,7

11500

108,5

14300

134,9

17800

167,9

Собівартість

5900

100

6200

105,1

7100

120,4

8000

135,6

9600

162,7

Прибуток

4700

100

4580

97,4

4400

93,6

6300

134,0

8200

174,5

 

З даних таблиці 10.1 видно, яких фінансових результатів у господарській діяльності досягло підприємство порівняно з фактичними даними базисного року. Так, індекс 167,9 (див. обсяг реалізації за 2000 рік) означає, що у 2000 році цей показник перевищив обсяг реалізації порівняно з 1996 роком у 1,679 рази. Також можна зазначити, що за п’ятирічний період зростання собівартості випереджало зростання виручки від реалізації.

На відміну від горизонтального аналізу, що показує динаміку статей фінансової звітності за ряд років, вертикальний аналіз є аналізом внутрішньої структури звітності. При проведенні такого аналізу ціла частина приймається за 100 % і обчислюється питома вага кожної її складової. Такими цілими частинами може бути валюта балансу (Актив, Пасив), обсяг реалізації у Звіті про фінансові результати. За допомогою цього методу аналізу з’ясовують, яку частку у групі або підгрупі становить конкретна стаття, що дозволяє визначити вплив показника цієї статті на діяльність підприємства.

Оцінити фінансову звітність підприємства допомагають різні фінансові коефіцієнти, які показують фінансові пропорції між різними статтями звітності.

Фінансові коефіцієнти можна умовно поділити на чотири групи:

показники ефективності виробничої діяльності;

показники ділової активності;

показники ліквідності;

показники фінансової стійкості.

В залежності від конкретних цілей та завдань можна виконати фінансовий аналіз різного ступеня деталізації. Єдиної методики немає, тому аналітики використовують різноманітні набори показників.

У світовій практиці фінансові коефіцієнти як показники діяльності підприємства публікуються в річних звітах компаній. При цьому кожна компанія, звичайно, має свій набір таких коефіцієнтів і їх власну систематизацію. Американські фірми найчастіше наводять в річному звіті набір з 10-15 показників. Фінансові коефіцієнти по окремих фірмах і галузях можна знайти також в наступних виданнях, що публікуються в США:

Довідник по фірмах “Дан енд Брендстріт”;

Довідник по фірмах компанії Мудіс – “Мудіс індастріел меньюел”;

Видання фірми “Роберт Морріс Асошіейтес”;

Видання “Стендерт енд Пур”;

Видання Податкового бюро Міністерства торгівлі США;

Видання Комісії з цінних паперів і бірж.

В Японії фінансові коефіцієнти публікуються в наступних виданнях:

Щорічник “Кайся ненкан” (наводиться 12 показників);

Довідник міністерства торгівлі і промисловості “Вага куні кігьо-но кейей бунсекі” (публікується близько 80 показників).

Найчастіше оцінку фінансового стану проводять за допомогою фінансових коефіцієнтів, розрахованих на підставі показників балансу і Звіту про фінансові результати. За допомогою цього способу вивчаються такі важливі аспекти фінансового стану і результатів діяльності підприємства, як ліквідність, довгострокова платоспроможність, рентабельність.

Проте, перш ніж користуватись інформацією бухгалтерських звітів, треба переконатися в її достовірності, впевнитися у правильності їх заповнення і точності зроблених арифметичних підрахунків при виведенні окремих показників. Узгодженість показників різних форм звітності, в основному, перевіряють зіставленням. Деякі показники входять до різних звітних форм і, отже, при правильному складанні звіту обов’язково повинні збігатися.

Необхідно пам’ятати, що будь-який висновок та найбільш ефективна рекомендація, зроблені за результатами аналізу, можуть бути поставлені під сумнів, якщо документи не перевірені та належним чином не підготовлені.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+