Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.2. Фази життєвого циклу інноваційного підприємництва

10.2. Фази життєвого циклу інноваційного підприємництва

Кожне мале інноваційне підприємство в своєму житті проходить різні стадії розвитку господарської та інноваційної діяльності. Період часу між граничними точками виникнення і припинення діяльності МІП прийнято називати його життєвим циклом. Незважаючи на велику різновидність форм і видів МІП, визначені фази в їх життєвому циклі є досить загальними і включають фази: виникнення, розвитку, росту, зрілості і затухання.

Для кожної фази господарського життя МІП характерні певні організаційно-економічні умови. Тому для сприяння успішної діяльності МІП важливо визначити основні заходи по створенню нормальних умов для його функціонування на різних фазах життєвого циклу (табл. 5).

Перша фаза виникнення представляє собою концептуальну стадію розвитку МІП, на якій визначаються можливі масштаби діяльності у відповідності з можливостями і очікуваним попитом. Вона повинна переконливо доказати життєздатність інноваційної ідеї і визначити фактори її комерційного успіху.

Фаза розвитку характеризує початок інноваційної діяльності, пов'язаний з розробкою технічної і технологічної документації, організаційною проробкою інноваційного проекту, закупкою, монтажем і наладкою виробничого обладнання, початком виробничої діяльності. Це найбільш капіталоємна фаза, яка вимагає сторонніх інвестицій. Реальними джерелами інвестицій на цій стадії поряд з власними коштами засновників виступають кредити банків і венчурний капітал.

Фаза росту пов'язана з розширенням масштабів інноваційної діяльності, нарощуванням виробництва і обсягу продаж інноваційного продукту, пошуком і освоєнням нових ринків, пошуком нових організаційних рішень і удосконаленням менеджменту. В цей час МІП набуває позитивного іміджу і авторитету у фінансових колах, джерелами фінансування стають стабільні кредити банків.

Фази зрілості МІП досягає в умовах, коли його основні ринки втрачають перспективу дальшого розширення. Головним завданням на цій фазі є пошук нових інноваційних ідей, модернізація інноваційного продукту, його модифікація для специфічних умов або вимог нових ринків.

Таблиця 5

Основні заходи успішної діяльності малого інноваційного підприємства на різних фазах його життєвого циклу

Фази життєвого циклу

Основні заходи успішної діяльності

1. Виникнення

Формування інноваційної ідеї. Патентна літературна оцінка ідеї. Оцінка інвестиційних потреб і фінансових можливостей. Маркетингові дослідження і підготовка до заснування МІП. Формальне заснування МІП. Визначення мети діяльності і розробка підприємницької концепції.

2. Розвиток

Проведення наукових досліджень і розробок. Патентування нововведення і захист авторами прав. Маркетингові дослідження і підготовка ринків. Технологічна підготовка виробництва продукту. Організаційно-правова підготовка виробництва. Започаткування виробництва інноваційного продукту.

3. Зростання

Нарощування виробничої потужності. Збільшення обсягу продаж. Освоєння нових ринків. Формування стійкої сітки постачальників. Удосконалення технології, організації виробництва і менеджменту. Збільшення чисельності працюючих і підвищення рівня спеціалізації робочих місць.

4. Зрілість

Стабілізація постачальників. Модернізація та індивідуалізація інноваційного продукту. Пошук нових ринків. Проведення досліджень і розробок. Пошук нових сфер прикладення інноваційної ідеї. Модернізація підприємницької концепції.

5.Затухання-- реформування

Модернізація виробничої бази. Скорочення виробничої інфраструктури. Скорочення чисельності працюючих. Ліквідація запасів. Продажа власних ноу-хау, ліцензії, патента. Придбання чужих виробництв, ліцензій, патентів.

Головним симптомом затухання МІП є зниження його платіжоздатності і обмежені можливості реалізації інноваційного продукту. Кардинальним способом виходу з кризової ситуації є реформування підприємств на основі планомірно здійснюваної санації його діяльності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+