Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.2.3. Факторний аналіз доходів

10.2.3. Факторний аналіз доходів

Наступним етапом аналізу доходів є вивчення факторів, які впливають на зміну величини отриманих доходів та визначення можливостей її збільшення, що здійснюється за допомогою факторного аналізу кожної групи і видів доходів відповідно до наведених нижче аналітичної таблиці (табл. 10.4).

За даними табл. 10.4 визначимо вплив наступних факторів на величину процентних доходів Дп:

Зміни обсягу дохідних активів Ад:

Дп (Ад) = Дп0 · [(Ад1 : Ад0) – 1] =

= 533,5 · [(2359 : 1667) – 1] = + 224,0 ( тис. грн);

— у процентах:

Дп(Ад) : Дп0 · 100 % = + 224,0 : 533,5 · 100 % = 42,0 %.

Зміни структури дохідних активів Чк, Чцп:

(тис. грн);

— у процентах:

Дп (Чк,Чцп) : Дп0. · 100 % = – 233,8 : 533,5 · 100 % = –43,8 %.

Зміни середньої відсоткової ставки за видами дохідних активів ісер:

Дп(ісер) = (Дп1 – Дп0) – Дп(Ад) – Дп(Чк,Чцп) =

= +32,5 – 224,0 – (–233,8) = + 42,3 (тис. грн);

— у процентах:

Дп(ісер) : Дп0 · 100 % = +42,3 : 533,5 · 100 % = 7,9 %.

Таблиця 10.4

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДОХОДІВ БАНКУ

Показник

Базовий рік

Звітний рік

Відхилення

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

1. Дохідні активи, Ад

1667

*

2359

*

+692

42

2. Процентні доходи разом, Дп

533,5

100

566

100

+32,5

6,1

3. Процентні доходи за кредитами

334,5

*

420,5

 

+86

 

4. Частка процентних доходів за кредитами, Чк

*

62,7

*

74,3

+11,6

 

5. Процентні доходи за цінними паперами

199

*

145,5

 

–53,5

 

6. Частка процентних доходів за цінними паперами, Ч цп

*

37,3

*

25,7

–11,6

 

7. Середня процентна став­ка за дохідними активами, ісер

*

32

*

24

–8

 

Аналізуючи проведені розрахунки, можна зробити висновок, що за рахунок збільшення дохідних активів на 692 тис. грн комерційний банк отримав додатково 224,0 тис. грн доходу, що на 42 % більше, ніж у попередній період.

Зменшення середньої процентної ставки за дохідними активами з 32 до 24 % істотно не вплинуло на величину банківського доходу, навпаки, він збільшився на 42,3 тис. грн, або на 7,9 %.

Найвагомішим фактором зниження процентного доходу стали негативні зміни у структурі дохідних активів, що спричинило зменшення доходу банку на 233,8 тис. грн, або на 43,8 % порівняно з попереднім періодом. Зниження частки портфеля цінних паперів у складі дохідних активів з 37,3 до 25,7 % зумовлено високими ризиками можливих втрат від банківських операцій на ринку цінних паперів.

Перевірка:

Зміна обсягу процентних доходів банку за рахунок зміни розглянутих вище факторів становить

Дп(Ад, Чк.цп, ісер) = Дп(Ад) + Дп(Чк,Чцп) + Дп(ісер) =

= +224,0 – 223,8 + 42,3 = +32,5 (тис. грн),

а за даними таблиці абсолютне відхилення

Дп = Дп1 – Дп0 = 566 – 533,5 = 32,5 (тис. грн).

Аналогічно здійснюється перевірка зміни процентних доходів банку у процентах.

За даними розрахунків: +42,0 % – 43,8 % + 7,9 % = + 6,1 %;

за даними аналітичної таблиці:

(Дп1 – Дп0) : Дп0 · 100 % = 32,5 : 533,5 · 100 % = 6,1 %.

Дані перевірки свідчать, що абсолютне відхилення величини процентних доходів у звітному періоді з урахуванням таких факто-
рів, як обсяг та структура дохідних активів і середня процентна ставка за ними, становило 32,5 тис. грн, або 6,1 %.

У практиці аналізу доходів банку використовують, як правило, вплив двох факторів — зміни обсягу наданих банком кредитів та середньої процентної ставки за ними або обсягу підпроцентних цінних паперів і середньої ставки за ними.

Методика аналізу процентних доходів передбачає виявлення факторів, що впливають на їх обсяг, та можливостей визначення ступеня впливу кожного фактора. Отже, зростання процентних доходів залежить від:

збільшення середніх залишків за статтями дохідних активів F(Асер);

збільшення середнього рівня процентної ставки за дохідними активами F(ісер).

Вплив першого фактора визначається за формулою:

,

де  — середні залишки за дохідними активами у періоді, що аналізується (звітному),  — середні залишки за дохідними активами в базовому або попередньому періоді,  — середній рівень процентної ставки у базовому періоді.

Вплив другого фактора визначається за формулою:

,

де  — середній рівень процентної ставки, яку отримує банк у звітному періоді,  — середній рівень процентної ставки у попередньому періоді,  — середні залишки за дохідними активами у звітному періоді.

Отже, вплив обох факторів на зміну процентного доходу розраховується так:

F(Дп) = F(Асер) + F(ісер).

Аналіз впливу факторів на зміну величини отриманих банком процентних доходів здійснюється за допомогою наведеної нижче аналітичної таблиці.

Таблиця 10.5

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕНТНИХ ДОХОДІВ

Показники

Минулий період

Звітний
період

Відхилення

Усього

У тому числі
за рахунок зміни
факторів

суми
активів

процентної ставки

1. Середня величина дохідних активів Асер, тис. грн

58 870

79 635

+20 675

+1869

*

2. Середня ставка за дохідними активами ісер, (% : 100)

0,09

0,07

–0,02

*

–1593

3. Процентні доходи Дп,

 

 

 

 

 

— тис. грн

5298

5574

+276

+1869

–1593

— %

100

105,2

+5,2

+35,2

–30,0

Дані табл. 10.5 показують, що комерційний банк збільшив процентні доходи на 276 тис. грн (5,2 %) за рахунок зростання величини дохідних активів шляхом їх диверсифікації на 20 765 тис. грн (+35,2 %). Позитивна зміна першого фактора зумовила збільшення процентних доходів на 1869 тис. грн:

.

Негативна зміна другого фактора — процентної ставки на два процентні пункти — призвела до зменшення процентних доходів банку на 1593 тис. грн (–30 %), тобто

.

Отже, банк використав можливості з розширення розміщення коштів у дохідні активи, але зміни загального рівня процентної ставки грошового ринку та структури кредитного портфеля банку у бік «дешевих» або неризикованих кредитів негативно вплинули на величину отриманого ним процентного доходу. Розроблення пропозицій щодо резервів зростання доходу для прийняття управлінського рішення про їх використання потребує детального ви­вчення причин зміни процентної ставки з урахуванням економічної ситуації в країні та менеджменту активів комерційного банку.

Зростання обох факторів одночасно позитивно впливає на збіль­шення доходів комерційного банку за умови дотримання вимог щодо ліквідності банківських активів.

У банківській практиці основними джерелами процентних доходів є коротко- та довгострокові позички, прострочені та міжбанківські кредити. За довгостроковими кредитами доцільно встановлювати плаваючу процентну ставку з визначенням оптимальної частки отриманих банком процентів. Питома вага надходжень за простроченими кредитами у загальній величині процентних доходів не повинна перевищувати 3 %, інакше стан кредитного портфеля банку вважається незадовільним. Збільшення доходів від міжбанківських кредитів свідчить про відповідну спеціалізацію банківських активів.

Рівень дохідності окремих активних операцій аналізується щорічно з розбивкою по кварталах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+