Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.3. Методи контролю якості проекту

Постачальник повинен розробити і підтримувати в робочому стані документовані процедури контролю і випробувань для перевірки виконання встановлених вимог до продукції.

Контроль і випробування, простіше кажучи, тестування програмного продукту може проводитися на декількох рівнях, від окремих елементів до закінченої системи. Існує декілька підходів до тестування, які стандартом не обговорюються. Вибір підходу залежить від постачальника. Постачальник повинен визначити, задокументувати і періодично аналізувати план тестування модулів, інтеграційних процесів, системи загалом і тестування для остаточного приймання.

Програма контролю якості повинна передбачати наступні заходи:

·         контроль розробки проектної документації;

·         контроль постачання обладнання, конструкцій і матеріалів;

·         першочергова інспекція;

·         перевірка готовності до випробувань;

·         метрологічний контроль, перевірка контрольно-вимірювальної апаратури;

·         перевірка складування і зберігання;

·         контроль процедур проведення інспекцій, випробувань і прийняття;

·         виявлення непридатного обладнання, конструкцій і матеріалів;

·         корегування впливів;

·         реєстрація заходів по забезпеченню якості;

·         проведення ревізій, бажано, силами сторонніх спеціалістів.

Керівник проекту повинен постійно перевіряти стан справ з виконанням програми і точність її дотримання. Схема організації контролю якості проекту  приведена на рис.10.1.

 

Рис. 10.1. Організація контролю

Для контролю якості проекту використовують такі  методи та засоби, як: технічна інспекція, контрольні карти або графіки контролю (використовуються для відстежування  вихідних змінних, для моніторингу  вартісних і планових відхилень, похибок у  проектній документації або в інших процесах проекту), статистичні методи (статистичні вибірки, аналіз динамічних рядів, створення статистичних моделей з метою перевірки та скорочення витрат  і часу на проведення контролю якості) та графіки потоків, як допоміжний засіб в аналізі проблем, що виникають, діаграму Парето (діаграма, яка ілюструє появу різних причин невідповідності, впорядкованих за рангом виникнення причин) та аналіз тенденцій (передбачає використання математичних методів для прогнозування майбутніх результатів та   технічних показників виконання тощо).

Основною складовою контролю якості проекту є технічна інспекція. Здійснюють її на всіх підприємствах, що приймають участь в управління проектами. Для цього на підприємствах складають план технічної інспекції, який визначає в деталях види й засоби всіх перевірок і випробувань. У плані технічної інспекції виокремлюють критичні процеси (замовлення основного технологічного устаткування), зазначають умови обслуговування й використання нестандартних матеріалів, необхідний рівень контролю силами постачальників та інші аспекти. Розроблюючи план інспекцій, визначають обсяги перевірок, інструментальне оснащення, періодичність та детальність.

Відповідальними за проведення технічного контролю та реалізації плану є: інспекція, відділ технічного контролю (ВТК), лабораторія, а також безпосередньо лінійний персонал.

До основних видів діяльності інспекції належать:

-         технічна взаємодія та аналіз технічних характеристик;

-         оцінка постачальника (його досвіду) і повноти умов контракту;

-         визначення типу контролю й особливих інструкцій для інспекторів;

-         ліквідація забракованих виробів або устаткування;

-         складання звітів.

Зазвичай технічна інспекція підприємства передбачає такі заходи:

·         перевірка ефективності методів контролю якості, які застосовує постачальник;

·         оцінка стандартів якості постачальника;

·         випробування;

·         визначення робочих характеристик;

·         аналіз документованих даних про раніше здійснені випробування;

·         огляд поверхонь і перевірку розмірів.

Для контролю  якості проекту потрібно мати план управління якістю, операційні визначення, контрольні переліки та результати реалізації проекту.

За досягнення необхідної якості відповідає постачальник, але інспектор має сприяти виявленню умов, що негативно впливають на якість продукції, створюють скрутні становища чи затримують виробничий процес.

Результатом контролю якості є прийняття рішень щодо  прийняття робіт, продукції проекту, введення змін у процеси, якщо управління якістю не відповідає встановленим вимогам, нормам і стандартам та прийняття заходів щодо поліпшення якості проекту в цілому.

Загальновизнаними світовими лідерами в області управління якістю є підприємства США, Японії і ряду країн Західної Європи. Відмінною рисою японських програм підвищення якості і системного управління ним є направленість на попередження дефектів, а не контроль. Для Японії характерно переважання контролю якості технологічних процесів над контролем якості продукції. Велика роль відповідальності безпосереднього виконавця за якість. Кожний на своєму робочому місці керується принципом: виконавець наступної операції — твій споживач. На підприємствах Японії діють “гуртки якості”, ціллю і змістом роботи яких є груповий аналіз справ на конкретній дільниці виробництва і питання зростання продуктивності праці. На сьогодні в Японії діє більше мільйона “гуртків якості”, в них приймає участь близько 10 млн. чол.

Розглядаючи досвід США, слід відмітити, що система управління якістю продукції не розглядається як панацея, але на тих підприємствах, де вона детально розроблена і стабільно функціонує, результати відчутні: продаж продукції збільшується, репутація фірми і прибутки зростають, витрати виробництва зменшуються. Наприклад, у фірмі “Polaroid” за рахунок постійної діяльності, направленої на підвищення якості продукції витрати із-за низької якості зменшсь на 44%; продуктивність праці зросла на 8%; обсяг реалізації продукції збільшився на 27%; валовий прибуток зріс на 127%. В корпорації “General Electric” за 4 роки за рахунок підвищення якості продукції витрати зменшсь на 50%, що принесло прибуток в 37 млн. дол.

 

 

&            Висновки

Управління якістю проекту - це дії, спрямовані на встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня якості проекту в процесі його розробки, обґрунтування та реалізації.

Ефективним засобом управління якістю є стандартизація, яка включає комплекс норм, правил і вимог до якості продукції. Стандарт є основним нормативно-технічним документом, в якому показники якості встановлюються, виходячи із новітніх досягнень науки, техніки і попиту споживачів.

Сертифікація продукції передбачає оцінку відповідності продукції певним вимогам та видачу певного документа-сертифіката. Сертифікат — це документ, що засвідчує високий рівень якості продукції та її відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000. Згідно з вимогами чинного вітчизняного законодавства сертифікація продукції в Україні здійснюється в рамках державної системи сертифікації - УкрСЕПРО.

Державний нагляд за якістю продукції здійснює Держстандарт (Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації України), який є національним органом, що здійснює стандартизацію і сертифікацію продукції. Інформацію для порівняння потокового рівня якості із запланованим надає облік і аналіз витрат, пов’язаних із забезпеченням якості проекту. Ці витрати класифікують так:

1.        Попереджувальні (витрати на забезпечення якості проекту, навчання персоналу тощо);

2.        Інформаційні (витрати на інспекційні перевірки, лабораторний і операційний контроль);

3.        Внутрішні (витрати на відбракування, ремонт).

4.        Зовнішні (витрати на повернення продукції, задоволення скарг споживачів, необхідні заходи у відповідь).

Для контролю якості проекту використовують такі методи та засоби, як: технічна інспекція, контрольні карти або графіки контролю (використовуються для відстежування  вихідних змінних, для моніторингу  вартісних і планових відхилень, похибок у  проектній документації або в інших процесах проекту), статистичні методи (статистичні вибірки, аналіз динамічних рядів, створення статистичних моделей з метою перевірки та скорочення витрат  і часу на проведення контролю якості) та графіки потоків, як допоміжний засіб в аналізі проблем, що виникають, діаграму  Парето (діаграма, яка ілюструє появу різних причин невідповідності, впорядкованих за рангом виникнення причин) та аналіз тенденцій (передбачає використання математичних методів для прогнозування майбутніх результатів та відстежування технічних показників виконання) тощо.

 

 

Питання для обговорення

1. Поясніть поняття якості. Яке, на Вашу думку, її значення в забезпеченні конкурентоспроможності продукції проекту?

2. Які засоби управління якістю Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

3. Яке значення добровільної та обов’язкової сертифікації продукції проекту?

4. Назвіть вісім принципів управління якістю відповідно до Державного стандарту України ISO 9000-2001?

5. Які роботи виконуються по забезпеченню якості проекту?

6. Назвіть основні положення Програми забезпечення якості проекту?

7. Які етапи включає сертифікація підприємства за стандартом ISO-9000?

8. Охарактеризуйте основні положення системного управління якістю.

9. Наведіть класифікацію витрат з метою обліку і аналізу витрат, пов’язаних із забезпеченням якості проекту.

10. Які методи контролю якості проекту Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

 

 
 

?           Практичні завдання

Завдання 1. Ви економіст проектної групи, яка займається економічною оцінкою виробничої діяльності підприємств з урахуванням якості продукованих виробів з метою виходу на ринок з новою аналогічною продукцією (шини). Показники, що характеризують річну господарську діяльність трьох однакових за виробничою потужністю і програмою випуску шинних підприємств, наведено в таблиці.

 

Показник

Шинне підприємство

Росава - 1

Росава - 2

Росава -3

Запланований випуск шин, тис. шт.

2400

2400

2400

Рівень виконання плану, %

106

100

98

Тривкість шин, км.

35000

40000

45000

Продажна ціна од. шини, грн.

120

130

145

Фактична рентабельність продукції, %

24

18

16

 

Зробити аналітичну оцінку виробничої діяльності підприємств з урахуванням якості продукції. З цією метою визначити:

·         сумарний пробіг шин, вироблених кожним підприємством за рік;

·         додатковий пробіг шин підприємств Росава – 2, Росава – 3, порівняно з виробами підприємства Росава – 1;

·          фактичну суму прибутку, одержаного за рік кожним шинним підприємством. Отримані дані проаналізуйте.

Завдання 2. Ви аналітик і здійснюєте оцінку можливості реалізації проекту “Продімпортторгом”. Використовуючи вихідні показники, потрібно розрахувати і порівняти рівень конкурентоспроможності трьох корпорацій.

На національному і світовому ринку з початку створення успішно діють три вітчизняні корпорації — “Продімпортторг”, “Украгроекспорт” і “Укрімпекс”. Окремі показники конкуренто-спроможності на ринку наведено в таблиці.

 

Показник конкуренто-спроможності

Коефіцієнт значущості

Рейтинг оцінки окремих показників корпорацій за десятибальною системою

“Продім-портторг”

“Украгро-експорт”

“Укрім-пекс”

1.Якість і споживчі переваги товарів

0,15

5

5

5

2. Асортимент

0,10

9

6

8

3.Ступінь дієвості каналів збуту

0,15

7

4

9

4. Ефективність реклами і стимулювання збуту

0,15

9

5

4

5. Фінансові ресурси

0,20

7

8

7

6. Репутація споживачів

0,15

7

9

6

Можливості в ціновій політиці

0,10

4

4

4

Разом

1,00

48

41

43

Ситуація 1. Вас признач менеджером з питань якості в проекті розвитку вашої організації. Ви як професіонал з питань якості хочете розробити та запровадити в проектну практику політику в сфері якості. У Вас є орієнтовна структура системи якості, необхідно її вдосконалити та розробити конкретні заходи щодо її реалізації.

1.        Керівництво по якості (структура, зв’язок з ISO 9001).

2.        Якість.

3.        Управління роботами з якості.

4.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+