Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.3. Методика організації впровадження облікових завдань

11.3. Методика організації впровадження облікових завдань

 

Постановка облікових завдань різного ступеня, напряму, рівня складності та рівня ієрархічного ланцюжка управління, що є логічним результатом і продовженням процесу планування, реалізується за допомогою випрацьованої схеми організації їх впровадження. Зазначена схема передбачає етапність впроваджен­ня завдань. Зокрема, серед етапів розглядають вибір об’єктів впровадження завдань, правову регламентацію організації впровадження завдання, організацію обстеження обраного напряму обліку, розробку робочої інструкції, проведення виробничих нарад, експериментування доробку проекту інструкції, внесення змін до положення, посадових інструкцій, затвердження інструкції.

Залежно від характеру планових завдань щодо рівня розробки, впровадження облікових завдань може бути цілковитим або вибірковим, а самі завдання можуть впроваджуватись на всі установи бюджетної сфери чи на окремі установи і організації певної галузі, певного рівня розпорядників. При цьому іноді впроваджуються на базі однієї установи чи організації, досвід узагальнюється і за позитивних результатів поширюється на інші установи й організації.

Правова регламентація організації впровадження завдання реалізується за допомогою наказу керівника установи чи організації, керівника міністерства чи відомства. Згідно з наказом починаються роботи на первинному рівні ієрархічного ланцюга по впровадженню облікових завдань. Зокрема, утворюються комісії, якими розробляється план заходів по впровадженню конкретних облікових завдань. До складу комісії, як правило, входять керівник установи (заступник), керівник фінансово-планового чи фінансово-економічного підрозділів (заступники), керівники інших структурних підрозділів та ін. План заходів по впровадженню облікових завдань затверджується комісією і передається до галузевого міністерства, відомства, Державного казначейства відповідно до рівня розробки останнього. План заходів також додається до наказу з упровадження облікового завдання по установі чи організації.

Обстеження обраного напряму обліку полягає в оцінці стану об’єкта на предмет його відповідності сучасним конкретним умовам господарювання, виявлення недоліків, які перешкоджають впровадженню певного облікового завдання. У кожній установі для здійснення перелічених заходів складається план обстеження відповідного напряму обліку.

План обстеження обліку затрат на НДР:

1. Номенклатура тематики науково-дослідних робіт за профілем науково-дослідної установи, замовники.

2. Організація обліку спецобладнання для виконання НДР.

3. Організація обліку заробітної плати.

4. Організація обліку матеріалів для наукових цілей.

5. Організація обліку затрат та калькулювання НДР.

6. Недоліки системи обліку затрат на НДР і калькуляції НДР.

7. Методологічні засади по впровадженню експериментальної моделі обліку затрат на НДР і калькулювання НДР.

8. Стан автоматизації бухгалтерського обліку в науково-дос­лідній установі, можливості впровадження комплексної системи автоматизації обліково-обчислювальних робіт.

Розробка робочої інструкції здійснюється на підставі узагальнення на рівні об’єкта впровадження (установа, установи галузі, бюджетні установи в цілому). Робоча інструкція має містити загальний розділ, який визначає основні, термінологічні поняття,
завдання і функції даного напряму обліку тощо, методологічний розділ, який описує методику синтетичного та аналітичного обліку даного напряму, організаційного розділу, де визначатиметься механізм організації облікового процесу вищевказаного напряму. До інструкції має бути доданий пакет первинних документів, облікових реєстрів за визначеним напрямом обліку з вказівками щодо їх оформлення. Кожний рекомендований носій облікової інформації має бути завізований особою, що відповідає за його складання.

Важливою умовою складання робочої інструкції є конкретизація інформаційно-нормативного забезпечення щодо умов та особливостей господарювання конкретної установи.

Проведення виробничих нарад має на меті детальне висвітлення ключових питань проблем отриманих матеріалів щодо інформаційного забезпечення впровадження (інструкцій, методик, вказівок, рекомендацій), широке обговорення проблемних питань практики ведення обліку за відповідним напрямком, розробку рекомендацій з удосконалення технології облікового процесу. Підсумки наради комісії оформляються протоколом, в якому обо­в’язково фіксується рішення по винесеному до обговорення питанню, терміни та відповідальні за виконання.

Етап експериментування реалізується у формі впровадження і паралельного опрацювання дублюючої до основної проектної моделі обліку за відповідним напрямом упродовж місяця. Доробка робочої інструкції здійснюється на основі результатів експериментального впровадження. Після внесення необхідних змін до положень про відділ, посадових інструкцій і інших організаційних регламентів з метою гармонізації методичного та організаційного поля здійснюють кінцеве обговорення проекту інструкції, після чого останній документ затверджується, набуваючи тим самим статусу нормативно-правового документа.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+