Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.3. Фінансові результати господарювання суб’єктів підприємницької діяльності

11.3. Фінансові результати господарювання суб’єктів підприємницької діяльності

 

Господарська діяльність суб’єкта підприємництва будується на взаємодії і використанні окремих видів ресурсів: необоротних активів, оборотних активів, природних і трудових ресурсів. Мета кожного підприємства – якомога більш ефективно використати ці ресурси. В результаті господарської діяльності підприємство може мати прибуток або збиток (фінансовий результат), який є основним узагальнюючим показником його роботи і визначається за Звітом про фінансові результати.

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Фінансовий результат, відображений у балансі, називається балансовим прибутком (збитком). Зміст цих показників, як економічних категорій, і загальна схема їх розрахунку наступні:

1. За Звітом про фінансові результати господарської діяльності підприємства до 2000 року (табл. 11.11).

У статті “Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” виробничі підприємства показують виручку (товарообіг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), виробництво і збут яких є предметом підприємницької діяльності цього підприємства.

Реалізованою продукцією (роботами, послугами) вважається вартість відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених документах як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками), включаючи продажну вартість відвантаженої на виконання бартерного контракту продукції (робіт, послуг). При визначенні виручки від реалізації застосовується принцип нарахування (відповідності), згідно з яким доходи визнаються у періоді їх виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

До складу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включаються також суми податку на додану вартість та акцизного збору, інших зборів і надбавок, що включені до продажної (відпускної) ціни.

У статті “Державне регулювання цін” відображаються одержані з бюджету та позабюджетних фондів кошти державної підтримки підприємств вартості додаткових пільг окремих категорій громадян, на державне регулювання цін по продукції (роботах, послугах) підприємства.

У статті “Податок на додану вартість” відображається сума податку на додану вартість, яка включена до продажної (відпускної) ціни відвантаженої продукції (товарів, виконаних робіт, послуг) і виручки від реалізації.

У статті “Акцизний збір” підприємства-платники акцизного збору відображають суму акцизного збору, що включена до вартості реалізованої продукції.

У рядку 025 відображаються витрати по доставці продукції, яка реалізована за ціною франко-вагон станція (пристань) призначення, якщо розрахунки за цю продукцію здійснюються безпосередньо між постачальником і покупцем (без участі збутових організацій).

У вільному рядку 030 відображаються витрати і відрахування, які, згідно з установленим порядком, виключаються з виручки при визначенні фінансового результату від реалізації. Зокрема, до них відносяться: збір від продажу паливно-мастильних матеріалів, що сплачують дорожнім організаціям всі підприємства, які реалізують споживачам та населенню автомобільний бензин, дизельне паливо, автомобільні та дизельні мастила, зріджений та стиснений газ для заправки транспортних засобів. У цьому самому рядку показується сума збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та рентна плата за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні.

У статті “Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг)” показуються:

підприємствами, зайнятими виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг – затрати, пов’язані з виробництвом реалізованої продукції, виконанням робіт, наданням послуг;

підприємствами, що здійснюють свою діяльність у галузях матеріально-технічного постачання, торгівлі і громадського харчування – покупна вартість реалізованих товарів.

У статті “Комерційні витрати” показуються:

підприємствами, організаціями, зайнятими виробництвом продукції (виконанням робіт, наданням послуг) – витрати, пов’язані із збутом продукції;

підприємствами, що здійснюють свою діяльність у галузях матеріально – технічного постачання, торгівлі і громадського харчування – витрати обігу.

Стаття “Результат від реалізації” відображає фінансовий результат від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, одержання якого є метою створення даного підприємства.

Вказаний фінансовий результат (рядок 050) визначається як різниця між сумою виручки від реалізації і одержаними на державне регулювання цін коштами (рядки 010, 011) та сумою затрат на виробництво реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг (рядок 040), комерційних витрат (рядок 045), податку на додану вартість (рядок 015), акцизного збору (рядок 020) та інших зборів з рядків 025 і 030.

Підприємства, які мають підсобні, допоміжні і обслуговуючі виробництва та господарства, продукція (роботи, послуги) яких реалізується на сторону, показують сальдований фінансовий результат (прибуток, збиток) у статті “Інші операційні доходи і витрати” (рядок 060). У цій статті також показуються розгорнуто прибутки і збитки від реалізації (продажу) основних фондів, нематеріальних активів і матеріальних цінностей, від здачі окремих інвентарних об’єктів основних фондів в оренду, від реалізації цінних паперів, від операцій з купівлі і продажу іноземної валюти.

Фінансові результати від реалізації цінних паперів визначаються як різниця між їх продажною вартістю та вартістю придбання, зменшена на суму витрат, пов’язаних з реалізацією (комісійні винагороди та ін.).

У статті “Доходи від володіння корпоративними правами” підприємство показує дані про суми доходів, належних по акціях в термін, відповідно до установчих документів. У статті “Проценти до одержання” відображаються суми належних до одержання, відповідно до договорів, процентів по облігаціях, депозитах.

У статті “Інші позареалізаційні доходи і витрати” наводяться дані про прибутки і збитки від позареалізаційних операцій підприємства, а саме: прибутки і збитки минулих років, що виявлені у звітному році; невідшкодовані збитки від надзвичайних ситуацій (стихійного лиха, пожеж, аварій тощо), включаючи затрати на запобігання втратам від стихійного лиха, які визначені за вирахуванням суми  страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; надходження боргів, раніше списаних як безнадійних; штрафи, пеня, неустойки та інші види санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; кредиторська та дебіторська заборгованість, щодо яких минули строки позовної давності; прибуток від завищення цін і тарифів; сума списаної заборгованості з відрахувань до позабюджетних фондів; курсові різниці по операціях в іноземній валюті; прибутки і збитки від ліквідації основних засобів; вартісна різниця відвантаженої та одержаної частини виконаного повністю бартерного контракту; прибутки (збитки) від спільної діяльності.

Показники статті “Всього прибутків і збитків” визначаються окремо по прибутках і збитках як сума даних рядків 050–085.

 У статті “Прибуток або збиток звітного періоду” вказується остаточне сальдо прибутку або збитку, одержаного підприємством за звітний період і визначається як різниця даних по графах 3 і 4 рядка 090.

У статті “Податок на прибуток” відображена в бухгалтерському обліку належна до сплати в бюджет сума податку на прибуток.

У статті “Інше використання прибутку” наводиться сума іншого, крім податку на прибуток, використання (витрачання) прибутку.

У рядку 120 наводять дані про нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року, які визначаються як різниця між прибутком рядок 100) і сумою податку на прибуток (рядок 105), зменшену на інше використання прибутку (рядок 110), або як сума збитку, податку на прибуток та іншого використання прибутку.

Звіт забезпечує послідовне зіставлення доходів і витрат для визначення чистого прибутку (збитку) підприємства (табл. 11.13).

Таблиця 11.13

Характеристика витрат і доходів, які формують фінансовий результат від господарської діяльності підприємства

Статті доходів

Статті витрат

1

2

Доход (виручка) від реалізації:

готової продукції

товарів

робіт і послуг

Інший операційний доход

реалізація іноземної валюти

реалізація інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)

операційна оренда активів операційна курсова різниця (позитивна)

одержані пені, штрафи, неустойки

відшкодування раніше списаних активів

списання кредиторської заборгованості

одержані гранти та субсидії

інші операції

Доход від участі в капіталі:

інвестицій в асоційовані

підприємства

від спільної діяльності

інвестицій в дочірні підприємства

Інші фінансові доходи:

дивіденди одержані

відсотки одержані

інші доходи від фінансових операцій

Інші доходи:

реалізація необоротних активів

реалізація фінансових інвестицій

реалізація майнових комплексів

неопераційна курсова різниця

безкоштовно отримані активи

інші доходи від звичайної діяльності

Надзвичайні:

відшкодування збитків від надзвичайних подій

інші надзвичайні доходи

Собівартість реалізації (витрати для створення доходу)

готової продукції

товарів

робіт і послуг

Адміністративні (загальногосподарські) витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

витрати на дослідження та розробки для здійснення господарської діяльності

собівартість реалізованої іноземної валюти

собівартість реалізованих виробничих

запасів

операційна оренда активів

втрати від операційної курсової різниці

визнані пені, штрафи, неустойки

втрати від знецінення запасів

нестачі і втрати від псування цінностей

сумнівні та безнадійні борги

інші витрати операційної діяльності

Витрати від участі в капіталі:

втрати від інвестицій в асоційовані

підприємства

витрати від спільної діяльності

витрати від інвестицій в дочірні підприємства

Фінансові витрати:

відсотки за кредит

інші фінансові витрати

Інші витрати:

собівартість реалізованих необоротних активів

собівартість реалізованих фінансових інвестицій

собівартість реалізованих майнових комплексів

втрати від неопераційних курсових різниць

уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

списання необоротних активів

інші витрати операційної діяльності

Податки з прибутку:

від звичайної діяльності

від надзвичайної діяльності

Надзвичайні:

втрати від стихійного лиха

втрати від техногенних аварій

інші надзвичайні втрати

 

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу крім зростання капіталу за рахунок внесків власників.

Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Доход не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Доход, пов’язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

можливості достовірної оцінки доходу;

імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться:

вивченням виконаної роботи;

визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат.

Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату.

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).

Якщо доход (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Якщо доход (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.

Визначений доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов’язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості.

Доходи і витрати, які відповідають критеріям, викладеним вище, наводять у звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду. Балансовий прибуток підприємства формується в процесі звичайної та надзвичайної діяльності рис.11.15.

У статті “Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” відображається загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

Не визнаються доходами для оцінки ефективності господарської діяльності такі надходження від інших осіб:

1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів.

2. Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо.

3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

5. Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором.

6. Надходження, що належать іншим особам.

У статті “Податок на додану вартість” відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті “Акцизний збір” підприємства – платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 


 

Рис. 11.17. Формування балансового прибутку підприємства


Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку (020) звіту про фінансові результати.

У статті “Інші вирахування з доходу” відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

У статті “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)” відтворена виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), або собівартість реалізованих товарів:

де Вср – виробнича собівартість реалізованої продукції; Всп – виробнича собівартість залишку готової продукції на початок звітного періоду (року); Всз – виробнича собівартість продукції, виробленої за звітний період; Кпп – кількість (залишок) готової продукції на початок звітного періоду; Кпз – кількість виробленої готової продукції за звітний період; Крз – кількість реалізованої продукції за звітний період.

Виробнича собівартість може визначатися як сума витрат за такими статтями затрат:

сировина та матеріали;

покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій;

паливо й енергія на технологічні цілі;

зворотні відходи (вираховуються);

основна заробітна плата;

додаткова заробітна плата;

відрахування на соціальне страхування;

витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції;

відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення та інші спеціальні витрати;

витрати на утримання та експлуатацію устаткування;

загальновиробничі витрати;

втрати внаслідок технічного неминучого браку;

попутна продукція (вираховується);

інші виробничі витрати.

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті “Інші операційні доходи” відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): доход від операційної оренди активів; доход від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; доход від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

У статті “Адміністративні витрати” відображаються загальногоспо-дарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

витрати на врегулювання спорів у судових органах;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

інші витрати загальногосподарського призначення.

Адміністративні витрати на підприємстві можуть формуватися за такими статтями: витрати на обслуговування виробничого процесу; витрати, пов’язані із забезпеченням пожежної та сторожової охорони; поточні витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення; службові відрядження у межах норм, передбачених законодавством; витрати, пов’язані з управлінням виробництвом; витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів; витрати, пов’язані з набором робочої сили; витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад; витрати, пов’язані з виконанням робіт вахтовим методом; платежі з обов’язкового страхування майна підприємства та цивільної відповідальності; витрати на сплату процентів за кредитами; витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ; витрати на утримання приміщень, що надаються безоплатно підприємствам громадського харчування; нарахування на заробітну плату і авторські винагороди творчих працівників; амортизаційні відрахування від вартості основних засобів загальногосподарського призначення; сума сплачених процентів (винагороди) за надані в оперативну та фінансову оренду основні засоби; податки, збори та інші обов’язкові платежі, які формують собівартість продукції (товарів, робіт, послуг); вартість безкоштовно наданих комунальних послуг; інші витрати.

У статті “Витрати на збут” відображаються витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів) – витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

Витрати на збут включають такі витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

витрати на ремонт тари;

оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

витрати на передпродажну підготовку товарів;

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

До складу витрат на збут у торговельних організаціях включаються витрати обігу, за винятком адміністративних, інших операційних і фінансових витрат.

Витрати на збут підприємство може формувати за окремими статтями (табл. 11.14).

Таблиця 11.14

Номенклатура статей позавиробничих
(комерційних) витрат

Стаття витрат

Зміст і характеристика витрат

1. Витрати на зберігання, ван-таження, розван-тажування й паку-вання продукції

Відшкодування складських, вантажно-розвантажувальних, перевалочних, пакувальних витрат постачальника, що включаються до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін

2. Витрати, пов’язані з транспортуванням продукції

Відшкодування транспортних і страхувальних витрат поста-чальника, що включаються до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін

Витрати на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових та посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду), вартість яких включається до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін

3. Витрати на сплату мита

Витрати на сплату експортного (вивізного) мита та митних зборів

4. Витрати на рекламу і перед-продажну підготовку товарів

Витрати на:

розробку і видання рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів, афіш, рекламних листків, листівок тощо);

розробку і виготовлення ескізів етикеток, зразків фірмових пакетів і упаковки;

рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню), витрати на світлову, комп’ютерну та іншу зовнішню рекламу;

придбання, виготовлення, копіювання, дублювання і демонстрацію рекламних кіно-, відео- та діафільмів;

виготовлення стендів, муляжів, рекламних щитів, покажчиків тощо (в сумі амортизації, зносу щодо зазначеного інвентарю);

зберігання та експедирування рекламних матеріалів;

оформлення вітрин, кімнат зразків, виставок-продажу, включаючи відрядження працівників підприємства на виставку продукції підприємства, та вартість її зразків, що передаються безпосередньо покупцям або посередницьким організаціям відповідно до контрактів і угод безоплатно і не підлягають поверненню;

уцінку продукції, що повністю або частково втратила первинну якість за час експонування у вітринах;

проведення інших рекламних заходів, пов’язаних з діяльністю підприємства

5. Інші витрати, пов’язані з реалізацією продукції

Відшкодування витрат за участь у виставках, ярмарках, вартості безоплатно переданих зразків і моделей.

Представницькі витрати (організація прийомів, конференцій та інших офіційних заходів, включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу) у межах норм, передбачених законодавством (не більше 2 % від оподатковуваного прибутку за попередній квартал)

У статті “Інші операційні витрати” відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

До інших операційних витрат включаються:

витрати на дослідження та розробки при формуванні нематеріальних активів.

Дослідження – заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань.

Розробка – застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їх серійного виробництва чи використання:

собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю є еквівалентом, виражена в грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти;

собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов’язаних з їх реалізацією;

сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства);

втрати від знецінення запасів;

нестачі й втрати від псування цінностей;

визнані штрафи, пеня, неустойка;

витрати на виплату матеріальної допомоги, на утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

інші витрати операційної діяльності.

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

У статті “Доход від участі в капіталі” відображається доход, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

У статті “Інші фінансові доходи” показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

Доход, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо:

імовірне надходження економічних вигод, пов’язаних з такою операцією;

доход може бути достовірно оцінений.

Такий доход має визнаватися у такому порядку:

проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами;

роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;

дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Проценти – плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству.

Роялті – платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо).

Дивіденди – частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

У статті “Інші доходи” відтворено доход від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; доход від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

У статті “Фінансові витрати” наводяться дані про витрати на проценти (за користування кредитами, отриманими за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу.

У статті “Втрати від участі в капіталі” відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі

У статті “Інші витрати” відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з виробництвом та (або) реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій);

собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією необоротних активів);

собівартість реалізованих майнових комплексів;

втрати від неопераційних курсових різниць;

сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

інші витрати звичайної діяльності.

                Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

У статті “Податки на прибуток” показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

У статтях “Надзвичайні доходи” і “Надзвичайні витрати” відображаються відповідно: невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або збитки від інших подій та операцій.

Надзвичайна подія – подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюва-тиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства, внаслідок збитків від надзвичайних подій.

Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків.

У статті “Податки з надзвичайного прибутку” відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Порядок використання прибутку (збитку) визначає власник підприємства або уповноважений ним орган згідно з статутом та чинним законодавством.

Використання прибутку може здійснюватися за наступними напрямками:

Платежі до бюджету (належні за розрахунком суми податку на прибуток, суми дивідендів, нараховані на частку майна у статутних фондах господарських товариств, яка належить до державної та комунальної власності суми платежів підприємствами – монополістами у зв’язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці та інші платежі до бюджету за рахунок прибутку)

Відрахування до резервного (страхового) фонду

Використання на:

збільшення статутного фонду (капіталу)

виробничий розвиток і вдосконалення виробництва

соціальний розвиток

заохочування

дивіденди

вилучення виручки, внаслідок порушення державної дисципліни цін (тарифів) на продукцію (роботи, послуги)

поповнення оборотних коштів

інші цілі, включаючи суми економічних санкцій до бюджету, позабюджетних і державних цільових фондів, у тому числі штраф за порушення нормативних актів про охорону праці, штраф за порушення стандартів, норм і правил, пеня за несвоєчасне перерахування платежів до бюджету, позабюджетних і державних цільових фондів, на погашення непокритих збитків минулих років, штраф до місцевого бюджету за порушення порядку проведення розрахунків із споживачами, а також проценти за прострочені кредити.

Відрахування у фонди підприємство здійснює, якщо їх створення передбачено установчими документами. В іншому випадку підприємство відображає за рахунок прибутку відповідні затрати і витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів, утримання об’єктів соціально-культурного призначення, заохочення тощо.

Прибуток на підприємстві виконує наступні функції:

основа інвестиційних та інноваційних рішень;

мірило успіху господарської діяльності підприємства;

джерело самофінансування і розвитку;

винагорода власникам (дивіденд), працівникам (премія), державі (податки).

Можливими шляхами збільшення величини прибутку є ріст виручки і зменшення затрат, тобто зниження собівартості продукції.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+