Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.5. Оперативне фінансове планування

11.5. Оперативне фінансове планування

 

Успішному виконанню фінансового плану господарюючого суб’єкта сприяє діючий систематичний контроль за прибутками і витратами.

Метою контролю є сприяння мобілізації всіх передбачених планом коштів і витрачання їх на передбачені планом потреби. Це досягається проведенням заходів, намічених в результаті перевірки й аналізу виконання фінансового плану. Для надання контролю належного оперативного характеру перевірка й аналіз виконання фінансового плану повинні проводитися систематично протягом року. Контроль повинен здійснюватись на всіх ділянках фінансової діяльності підприємств: за грошовими витратами на виробництво, собівартістю продукції, надходженням виручки, утвореннями і напрямами грошових накопичень, формуванням і використанням оборотних коштів, виконанням плану фінансування капітальних вкладень, запровадженням в дію закінчених об’єктів і ефективним використанням основних фондів.

Здійснення фінансового контролю повинно включати поточний контроль, що можна назвати повсякденним спостереженням за ходом виконання плану, та комплексний аналіз фінансового стану і виконання балансу прибутків і витрат.

Управління виробничими процесами та регулювання розрахунків з покупцями, постачальниками, працівниками підприємства, фінансовою системою, кредитними установами, забезпечення платоспроможності підприємства значною мірою залежать від організації оперативного фінансового планування.

Оперативне фінансове планування включає складання платіжного календаря, касового плану і розрахунок потреби в короткостроковому кредиті.

Зміст оперативного планування при розробці платіжного календаря заключається у визначенні конкретної послідовності та строків здійснення всіх розрахунків, що дозволяє своєчасно перерахувати платежі до державного бюджету і позабюджетних фондів та забезпечити фінансування нормальної господарської діяльності підприємства. Платіжний календар складається на короткі проміжки часу (місяць, 15 днів, декаду, п’ятиденку). Строк визначається, виходячи з періодичності основних платежів підприємства. Найбільш доцільним є складання місячних планів з щодекадною розбивкою. Платіжний календар охоплює всі видатки і надходження коштів як в безготівковій, так і в готівковій формах, включаючи відносини з бюджетом та банками. Таким чином, платіжний календар дозволяє спостерігати за станом власних коштів, а також вказує на необхідність використання коштів у вигляді залученого капіталу.

Процес складання платіжного календаря можна розділити на 5 етапів (див. рис. 11.12).

Першим розділом платіжного календаря є його видаткова частина, що відображає всі розрахунки і перерахування коштів, другим – його доходна частина. Співвідношення між двома цими частинами повинно бути таким, щоб забезпечувалась їх рівність або перевищення доходів і надходжень над видатками. В останньому випадку надлишки коштів залишаються на поточному рахунку підприємства, що означає вищий рівень стійкості фінансового стану підприємства в майбутньому періоді.

 

 

Рис. 11.12. Послідовність складання платіжного календаря

 

Перевищення видатків над надходженнями свідчать про зниження можливостей підприємства в покритті майбутніх видатків. В такому випадку слід частину непершочергових платежів перенести на інший календарний період, прискорити, по можливості, відвантаження і реалізацію продукції.

Вихідними даними для складання платіжного календаря є:

дані обліку операцій по поточному рахунку в банку;

дані обліку здачі розрахункових документів до банку;

дані про термінові і прострочені платежі постачальникам;

графік відвантаження продукції;

фінансові результати реалізації продукції;

планові внески до бюджету податку на прибуток, інших податків;

відрахування до позабюджетних фондів;

стан розрахунків з дебіторами і кредиторами.

При розробці платіжного календаря особлива увага має бути відведена правильному визначенню суми виручки від реалізації продукції, тому що остання складає основну частину всіх надходжень підприємства. Щоб забезпечити рівномірне надходження виручки від реалізації продукції і послуг, необхідно встановити щоденний фінансовий контроль за виконанням плану відвантаження готової продукції, оформленням платіжних документів і своєчасної здачі їх до банку, що особливо важливо в нових умовах господарювання, коли задоволення виробничих і соціальних потреб здійснюється за рахунок зароблених коштів.

З огляду на це неодмінною умовою розробки платіжного календаря є оперативний фінансовий облік стану запасів готових виробів, ходу відвантаження і реалізації продукції, а також одержання прибутку.

Крім того, підприємство складає касовий план, тобто план обороту наявних коштів, в якому відображаються їх надходження і витрачання. Упорядкування і виконання касового плану забезпечують суворий контроль за спрямуванням наявних коштів, своєчасне їх одержання й ефективне використання.

Касовий план – це план обігу готівки підприємства, який необхідний для контролю за її надходженням і витрачанням. Він розробляється на квартал і у встановлений строк представляється до комерційного банку, з яким підприємство уклало договір про розрахунково-касове обслуговування.

Касовий план складається за типовою формою і містить чотири розділи.

Перший розділ відображає надходження готівки (крім грошей, отриманих в банку) на підприємство в плановому кварталі за конкретними джерелами надходження (торгова виручка, виручка залізничного, повітряного транспорту, комунальні платежі, квартплата, виручка підприємств побутового обслуговування, інші надходження). Із загальної суми надходжень необхідно зазначити суми, які витрачаються на місці з виручки і здаються до каси банку.

В другому розділі показують види видатків підприємства готівкою (на заробітну плату, стипендії, постійні надбавки та інші види оплати праці, на виплату пенсій і допомог по соціальному страхуванню, на господарські витрати та витрати на відрядження).

Третій розділ містить розрахунок виплат заробітної плати та інших видів оплати праці на плановий квартал з врахуванням всіх можливих утримань (податків, платежів за спецодяг, погашення позик тощо). Якщо заробітна плата працівників перераховується до банків платіжним дорученням, то ці види перерахувань також відображаються у третьому розділі. Всі види утримань і перерахувань, вартість натуральних видач і пільг, що обліковуються у фонді оплати праці, вираховуються із загального фонду оплати праці.

В четвертому розділі заповнюється календар видач заробітної плати працівникам і службовцям, де у встановлені строки (конкретні числа місяця) вказуються суми виплат підприємству готівкою. Ці суми відповідно до договору розрахунково-касового обслуговування банк видає підприємству за встановлену в договорі плату. Якщо фактично касова заявка в конкретні місяці перевищує суму, вказану в касовому плані, то банк, як правило, стягує підвищений відсоток за видачу готівки, що заздалегідь фіксується у договорі розрахунково-касового обслуговування.

Касовий план необхідний підприємству, щоб більш точно представити розмір зобов’язань перед працівниками підприємства по заробітній платі і розмір інших виплат. Банку, що обслуговує підприємство, також необхідний касовий план, щоб скласти зведений касовий план на обслуговування своїх клієнтів у встановлені строки.

Якщо підприємство має потребу в короткостроковому кредиті, то необхідні документи представляють в банк у відповідності до його вимог, в результаті чого і укладається договір про кредитне обслуговування. Однак потрібно, щоб цьому передував обгрунтований розрахунок розміру кредиту, а також тієї суми, яку необхідно повернути банку. Ефективність заходу, що кредитується, чи очікувана виручка від реалізації продукції повинна забезпечити своєчасне повернення кредиту і виключити штрафні санкції.

Таблиця 11.6

 

Приблизна форма касового плану на І кв.

Найменування організації _________ Поточний рахунок_________

Вид діяльності __________________________

 

І. НАДХОДЖЕННЯ

Джерела надходження готівки

Факт І кв. попереднього року

План І кв. поточного року

1. Торгова виручка від продажу споживчих товарів по всіх каналах реалізації

 

 

2. Виручка пасажирського транспорту

 

 

3. Квартирна плата і комунальні платежі

 

 

4. Виручка видовищних підприємств

 

 

5. Виручка підприємств, що надають інші послуги

 

 

6. Надходження від реалізації нерухомості

 

 

7. Надходження від реалізації державних та інших цінних паперів

 

 

8. Інші надходження

 

 

9. Всього

 

 

З загальної суми надходжень:

9.1. Витрачається на місці із виручки

9.2. Здається до каси банку

9.3. Здається до каси інших банків

 

 

 

ІІ. ВИТРАТИ

Види витрат готівкою

Факт І кв. попереднього року

План витрат

1. На заробітну плату, виплати соціального характеру і ін.

 

 

2. На виплату пенсій і допомог по соцстраху

 

 

3. На виплату за договорами страхування

 

 

4. На погашення і виплату доходу за цінними паперами

 

 

5. На купівлю державних та інших цінних паперів

 

 

6. На видачу позик співробітникам

 

 

7. На витрати по відрядженнях

 

 

8. На господарські витрати, в тому числі на представницькі витрати, паливно-мастильні матеріали

 

 

9. На закупівлю сільськогосподарських продуктів у населення

 

 

10. Всього

 

 

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ВИПЛАТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ВИПЛАТ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ІН.

Показник

Планове значення

1. Фонд заробітної плати

1.1. Оплата за відпрацьований час

1.2. Заохочувальні та інші виплати

 

2. Виплати соціального характеру

 

3. Надбавки до заробітної плати

 

4. Авторські винагороди

 

5. Стипендії

 

6. Всього

 

7. Всього утримань, в тому числі:

7.1. податків;

7.2. за товари, куплені в кредит;

7.3. за харчування;

7.4. платежів за добровільними видами страхування;

7.5. за квартплату і комунальні платежі;

7.6. інші утримання

 

8. Всього перерахувань, в тому числі перерахування:

8.1. у вклади;

8.2. по акцептованих платіжних дорученнях;

8.3. для видач по кредитних картах

 

9. Підлягає видачі готівкою – всього, в тому числі:

9.1. зі своїх касових надходжень;

9.2. із готівки, що одержують в банку

 

 

IV. КАЛЕНДАР ВИДАЧІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКАМ І СЛУЖБОВЦЯМ ПО ВСТАНОВЛЕНИХ СТРОКАХ

(суми виплат готівкою)

 

Числа

1

2

3

4

...

26

27

28

29

30

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства  ____________________________________

Головний бухгалтер _______________________________________

М.П.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+