Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.7.3. Вартісний аналіз

11.7.3. Вартісний аналіз

Вартісний аналіз — це метод контролінгу, що полягає в дослідженні функціональних характеристик продукції, яка виробляється, на предмет еквівалентності їх вартості та корисності. Отже, в центрі уваги вартісного аналізу перебувають функціональні та вартісні параметри продукції (робіт, послуг), саме тому цей вид аналізу позначають також як функціонально-вартісний. У ході аналізу здійснюється класифікація функцій продукту у розрізі функціональних класів: головні, додаткові та непотрібні. На основі цього розробляються пропозиції щодо мінімізації затрат на виконання кожної функції, а також щодо анулювання другорядних функцій, які потребують значних затрат.

Виокремлюють два основні завдання вартісного аналізу:

зменшення вартості окремих компонентів продукції без зменшення обсягів її виробництва та реалізації;

поліпшення функціональних параметрів продукції за мінімальних затрат.

Виходячи із згаданих завдань, вартісний аналіз зосереджує свою увагу на мінімізації затрат при перегляді функціональних параметрів у разі:

а) зменшення вимог до якості продукції (якщо споживачі нехтують підвищеним рівнем якості продукції або не готові сплачувати більшу ціну за кращу якість);

б) підвищення вимог до якості (якщо споживачі виражають готовність сплачувати вищу ціну за якіснішу продукцію).

В останньому випадку в процесі вартісного аналізу слід довести, що збільшення виручки від реалізації продукції в результаті вдосконалення функціональних параметрів продукції перевищить приріст витрат на це вдосконалення. Функціонально-вартісний аналіз значною мірою спрямований на те, щоб виявити зайві з погляду їх вартості та корисності для споживачів параметри продукції. Стосовно організації системи фінансового контролінгу це означає, що ця система повинна забезпечувати менеджмент найкориснішою і потрібною інформацією, яка порівняно з вартістю її отримання приносить значний управлінський ефект. Порядок проведення вартісного аналізу представлено в табл. 11.6.

Таблиця 11.6

Етапи проведення вартісного аналізу[1]

Етап

Складові етапу

Етап 1
Підготовчі заходи

а) Вибір об’єктів вартісного аналізу та постановка завдань
б) Постановка кількісних цілей
в) Створення робочої групи
г) Розробка програми аналізу

Етап 2
Визначення фактичного
стану об’єкта аналізу

а) Збір інформації та опис об’єкта аналізу
б) Характеристика функцій
в) Визначення витрат на виконання функцій

Етап 3
Перевірка фактичного стану

а) Перевірка якості виконання функцій
б) Перевірка обґрунтованості затрат

Етап 4
Пошук рішення

Виявлення всіх можливих варіантів рішення

Етап 5.
Експертиза варіантів рішень

а) Перевірка можливості реалізації
б) Перевірка економічності

Етап 6
Прийняття рішення щодо впровадження найопти-
мальнішого рішення

а) Вибір рішення
б) Рекомендація щодо реалізації
в) Реалізація запропонованого рішення

 

Вартісний аналіз розглядається як один з найдійовіших інструментів скорочення собівартості продукції, зокрема витрат на сировину та матеріали. В процесі аналізу досліджуються всі без винятку характеристики продукту, статті калькуляції на предмет виявлення резервів зниження собівартості. За оцінками західних експертів, за успішного вартісного аналізу можна виявити резерви зниження витрат у розмірі до 20 % собівартості продукції.

Зазначимо, що аналіз може проводитися не лише стосовно продукції (робіт, послуг), а також у розрізі окремих структурних підрозділів (центрів затрат) чи виробничих процесів. На практиці вартісний аналіз, як правило, комбінується з іншими методами контролінгу, зокрема бенчмаркінгом, АВС-аналізом, СВОТ-ана­лізом, причому результати аналізу сильних і слабких місць є основою для вибору об’єктів вартісного аналізу.[1] VDI — Gemeinschaftsausschuss «Wertanalyse». — Düsseldorf, 1975. — S. 5.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+