Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.7.6. Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві

11.7.6. Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві

Одним з важливих методів стратегічного контролінгу є так званий аналіз сильних (Strength) і слабких (Failure) місць, а також наявних шансів (Opportunity) і ризиків (Threat). В економічній літературі цей вид аналізу позначається також як SWOT-аналіз (SWOT-analysis). Даний вид аналізу може здійснюватися стосовно всього підприємства, його структурних підрозділів, а також у розрізі окремих видів продукції. На основі результатів аналізу ендогенного середовища розробляються рекомендації щодо:

1) усунення наявних слабких місць;

2) ефективного використання існуючого потенціалу (сильних сторін).

У результаті SWOT-аналізу екзогенного середовища виявляється позитивний і негативний вплив на підприємство ззовні. На основі цього виробляються пропозиції стосовно:

1) нейтралізації можливих ризиків;

2) використання додаткових шансів.

На рис. 11.6 у вигляді матриці наведено типові приклади сильних і слабких сторін вітчизняних підприємств, а також шансів і ризиків, які можуть виникнути під дією зовнішніх обставин.

 

Сильні сторони:

кваліфікований інженерно-технічний персонал;

низькі витрати на заробітну плату;

наявність власних виробничих споруд;

прихід молодих та енергійних співробітників фінансових служб.

Слабкі сторони:

інертність і зловживання керівництва підприємства;

крадіжки на виробництві;

застарілий асортимент продукції;

висока енергомісткість продукції;

неефективна діяльність служби збуту.

Додаткові шанси:

ринок сформований в основному за рахунок імпорту;

державою проводяться протекціоніст­ські заходи, спрямовані на захист вітчизняного товаровиробника;

іноземні інвестори проявляють значний інтерес до галузі, до якої належить підприємство.

Ризики:

криміногенні ризики;

інфляційний ризик (знецінення реальної вартості капіталу);

ризик неплатоспроможності чи банкрутства контрагентів;

ризик зміни податкового законодавства та накладання фінансових санкцій.

Рис. 11.6. Матриця SWОТ-аналізу

SWOT-аналіз може бути деталізованішим і проводитися в розрізі окремих функціональних блоків діяльності, центрів затрат, видів продукції тощо. В табл. 11.7 наведена загальна схема аналізу сильних і слабких сторін у фінансовій сфері.

 

Таблиця 11.7

Оцінка сильних І слабких сторін у фінансовій сфері

Об’єкт аналізу

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Ліквідність

 

 

2. Прибутковість

 

 

3. Cash-flow

 

 

4. Структура капіталу

 

 

5. Структура активів

 

 

6. Дебіторська заборгованість

 

 

7. Кредиторська заборгованість

 

 

8. Фінансові відносини з капіталодавцями

 

 

9. Реальні інвестиції

 

 

10. Фінансові інвестиції

 

 

11. Оборотність оборотних активів

 

 

 

У процесі аналізу сильні та слабкі місця підприємства слід оцінити з урахуванням основних тенденцій змін у зовнішньому щодо підприємства середовищі. Так, ліквідність підприємства на актуальну дату може бути сильною стороною підприємства, однак через деякий період внаслідок дії зовнішніх факторів вона може стати недостатньою і перетворитися на слабке місце.

Оскільки сильні та слабкі місця, як правило, є відносними величинами, в процесі аналізу їх слід порівнювати з аналогіями на підприємствах-конкурентах. Під час аналізу сильних і слабких місць визначаються критичні сфери, які під дією специфічних зовнішніх і конкурентних факторів впливають на економічні результати підприємства. Потім визначаються ключові параметри чинників, що впливають на ефективність господарської діяльності. На практиці досить часто в ході SWOT-аналізу використовуються такі методи контролінгу, як анкетування та АВС-аналіз. Результати аналізу унаочнюються у вигляді діаграм, матриць, схем, графіків.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+