Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12. 7. Планування прибутків і збитків

12.7. Планування прибутків і збитків

Головним напрямом бюджетування є розробка бюджету прибутків і збитків підприємства, які очікуються в плановому періоді. Прогноз фінансових результатів доцільно складати за формою, передбаченою для складання відповідного звіту (форма 2). Інформація, яка міститься в бюджеті фінансових результатів, є основою для подальшого планування руху грошових коштів та платоспроможності підприємства. Необхідність планування фінансових результатів зумовлена такими чинниками:

по-перше, потребою в інформації щодо майбутніх фінансових результатів і можливих джерел фінансування інвестицій і виплати дивідендів;

по-друге, необхідністю визначення потреби в капіталі, зокрема капіталі для фінансування затрат, відповідно оборотних активів у плановому періоді;

по-третє, необхідністю оцінки рівня податкового навантаження в плановому періоді.

Планування фінансових результатів може мати як короткостроковий, так довгостроковий характер. За одиницю періоду планування може братися місяць, квартал, рік. Основою планування фінансових результатів є інформація, що міститься в бюджетах реалізації та виробництва продукції.

Планування фінансових результатів здійснюється зіставленням прогнозів доходів і витрат за всіма видами діяльності (наприклад, виручки від реалізації та собівартості реалізованої продукції). Зрозуміло, що найскладнішим завданням при цьому є прогнозування обсягів реалізації продукції.

Прогнозні показники плану реалізації розраховуються на основі аналізу ситуації на ринку, наявних виробничих та фінансових потужностей. При цьому можуть братися до уваги:

статистичні показники, що характеризують загальноекономічну ситуацію в країні (чи регіоні), ріст населення та його доходи;

економічні огляди;

існуючі тенденції в соціальній та культурній сферах життя населення (можливих споживачів продукції);

вплив сезонних, циклічних коливань на обсяги реалізації;

довготривалі тенденції зміни економічних показників;

дані економічної розвідки тощо.

Обираючи ті чи інші методи прогнозування (експертні, екстраполяції, каузальні), доцільно узагальнити інформацію щодо методик, які використовуються аналогічними підприємствами чи типовими представниками галузі, до якої належить суб’єкт господарювання.

Оскільки прогнозні показники значною мірою залежать від зовнішніх чинників (кон’юнктура, структурні зміни в економіці тощо), альтернативні планові розрахунки фінансових результатів доцільно будувати на оптимістичних чи песимістичних очікуваннях щодо обсягів реалізації продукції, а отже, рівня завантаженості потужностей (наприклад, 80, 100, 120 %). Прогноз реалізації набуде вигляду бюджету після аналізу можливих альтернатив та виявлення найреальнішої з них (базовий прогноз). Важливим елементом планування фінансових результатів є розрахунок точки беззбитковості, який полягає у визначенні мінімального обсягу реалізації продукції, за якого підприємство може забезпечити беззбиткову операційну діяльність у короткостроковому періоді (див. розд. 11). Для цього слід скористатися даними стосовно прогнозних цін реалізації, величини умовно постійних та умовно змінних витрат.

Базовий бюджет реалізації може бути складений за формою, наведеною в табл. 12.4.

Таблиця 12.4

Бюджет реалізації продукції

Показник

У середньому
за 1 день

Квартал

І

ІІ

ІІІ

ІV

1. Обсяг реалізації, шт.:

продукт А

продукт Б

 

 

 

 

 

2. Ціна одиниці продук­ції, грн:

продукт А

продукт Б

 

 

 

 

 

3. Обсяг реалізації в оп­тових цінах:

продукт А

продукт Б

 

 

 

 

 

 

Маючи дані щодо прогнозних обсягів продажів, можна розрахувати, з одного боку, прогнозний обсяг виручки від реалізації продукції, а з іншого — необхідну кількість матеріальних і трудових ресурсів, визначити матеріальні і трудові затрати на вироб­ництво планових обсягів продукції. На основі прогнозів реалізації розробляється бюджет виробництва продукції (табл. 12.5).

Таблиця 12.5

Бюджет виробництва продукції

Показник

У середньому
за 1 день

Квартал

І

ІІ

ІІІ

ІV

1. Плановий обсяг реалізації, шт.:

продукт А

продукт Б

 

 

 

 

 

2. Залишок готової продукції на складі на початок періоду, шт.:

продукт А

продукт Б

 

 

 

 

 

3. Плановий залишок готової продукції на складі на кінець періоду, шт.:

продукт А

продукт Б

 

 

 

 

 

4. Обсяги виробництва в плановому періоді, шт.:

продукт А

продукт Б

 

 

 

 

 

5. Виробнича собівартість одиниці продукції, грн:

продукт А

продукт Б

 

 

 

 

 

6. Виробнича собівартість товарної продукції, грн:

продукт А

продукт Б

 

 

 

 

 

7. Середня тривалість виробництва партії продукції, днів:

продукт А

продукт Б

 

 

 

 

 

8. Середня тривалість зберігання сировини та матеріалів на складі, днів:

продукт А

продукт Б

 

 

 

 

 

9. Середня тривалість зберігання готової продукції на складі, днів:

продукт А

продукт Б

 

 

 

 

 

Наведені в табл. 12.5 показники, які складають бюджет вироб­ництва, можуть доповнюватися іншими або наводитися в інших комбінаціях. Загалом же в цьому бюджеті доцільно відображати таку інформацію:

асортимент товарів, робіт, послуг, які планується виробляти;

обсяги виробництва;

витрати на виробництво продукції;

необхідний запас сировини та матеріалів;

інша інформація, пов’язана з виробництвом продукції.

Прогнозний обсяг виробництва визначається як сума прогнозу реалізації та необхідного залишку продукції на складі на кінець планового періоду за мінусом залишку продукції на складі на початок планового періоду.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+