Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.2.2. Натуральні і вартісні показники промислового виробництва

12.2.2. Натуральні і вартісні показники промислового виробництва

В економічній діяльності промислових галузей народного господарства використовують систему натуральних і вартісних показників.

При прогнозуванні і плануванні промислової продукції у натуральному виразі враховують кількість і якість продукції. Перелік виробів, які плануються і враховуються у натуральному виразі, називається номенклатурою.

В індикативному плані України виділяють:

номенклатуру найважливішої промислової продукції, що розробляється в індикативному плані. Сюди слід віднести виробництво електроенергії, чавунне литво, литво стальне, литво кольорове, крани мостові електричні, крани козлові електричні, крани мостові однобалкові, верстати металорізальні тощо;

номенклатуру державного замовлення — перелік виробів, виробництво і поставка яких передбачається державним замовленням;

номенклатуру державного контракту — перелік продукції, яка виробляється і поставляється за державним контрактом;

номенклатуру продукції, виробництво і розподіл якої контролюється державою.

Розрізняють номенклатури продукції і за рівнями управління — це народногосподарська, галузева (міністерства), номенклатура продукції підприємства.

Номенклатура є упорядкованим переліком виробів, які перераховуються за певними групами і підгрупами. По кожному виду продукції наводиться його найменування, одиниця виміру (шт., т, млн. кВт • год, Гкал, млн.грн., тощо), код для механізованої обробки. Фізичні одиниці виміру застосовуються відповідно до міжнародних стандартів системи одиниць.

Обсяг виробницва продукції у натуральному виразі може визначатися за валовим випуском (включаючи внутрішньозаводський оборот) і за товарним випуском (без внутрішньозаводською обороту).

Якість промислової продукції характеризується системою показників, які відображають її найважливіші властивості і параметри : надійність, довговічність, точність, енергомісткість та інші.

Державне регулювання якості продукції здійснюють через державну систему стандартизації та сертифікації, очолювану Державним комітетом України з стандартизації, метрології та сертифікації, діяльність якої спрямована на забезпечення якості продукції відповідно до розвитку науки і техніки, потреб населення і народного господарства. При відсутності державних стандартів України   на  промислову   продукцію   розробляють   галузеві   стандарти.   На продукцію, що використовується лише на конкретному підприємстві, розробляють стандарти підприємств.

Сертифікація продукції в Україні поділяється на обов'язкову та добровільну. Держстандарт України встановлює перелік продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

Обов'язкова сертифікація включає перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший технічний нагляд за сертифікованою продукцією. При позитивному рішенні органу з сертифікації заявникові видається сертифікат на право маркувати продукцію спеціальним знаком відповідності.

До основних вартісних показників промислового виробництва відносять валову, товарну, реалізовану і чисту продукцію.

Валова продукція — це загалом вся продукція, що виробляється у промисловості, галузі, підгалузі, на підприємстві — незалежно від того, де вона використовується. Валову продукцію визначають з урахуванням вартості внутрішньозаводського і внутрішнього обороту, під якими розуміють вартість тієї частини вироблених готових виробів та напівфабрикатів, яка використовується на даному підприємстві або у галузі на власні промислово-виробничі потреби. Показник валової продукції визначають у поточних і порівнянних цінах і використовують для розрахунку показників валового суспільного продукту та його динаміки.

Товарна продукція — це продукція, призначена для реалізації на сторону. До її складу включають готові вироби, напівфабрикати і роботи промислового характеру на сторону і не включають вартість продукції власного виробництва, яка споживається на даному підприємстві (галузі). Показник товарної продукції є основним, за ним здійснюють розрахунки в індикативному плані. На підставі товарної продукції визначають структуру промислового виробництва, фінансові показники діяльності підприємства, підгалузі, галузі. Товарну продукцію визначають у порівнянних і діючих оптових цінах.

Реалізована продукція — це промислова продукція, яка надійшла у народногосподарський оборот, тобто така, що поставлена замовникам і оплачена ними. Реалізовану продукцію визначають на підставі показника товарної продукції і показників залишків нереалізованої продукції на початок і кінець розрахункового періоду (року).

Чиста продукція характеризує знову створену вартість на підприємстві, у підгалузі, галузі, промисловості в цілому і використовується для розрахунку національного доходу, створеного в промисловості. Чисту продукцію визначають як різницю між валовою або товарною продукцією і сумою матеріальних витрат на їх виробництво.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+