Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.3. Податок на прибуток

12.3. Податок на прибуток

 

Прибуткове оподаткування є важливим елементом системи прямих податків, яке дозволяє регулювати доходи суб’єктів господарювання та формувати надходження до бюджету.

Платниками податку є:

резиденти – суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадсь-кі та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами;

нерезиденти – фізичні чи юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законом.

Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається за даними податкового обліку шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на:

суму валових витрат платника податку;

суму амортизаційних відрахувань.

Методика оподаткування прибутку відображена на рис. 12.5.

 

 

Рис.12.5. Структурно-логічна схема оподаткування прибутку підприємства

 

Валовий доход – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

Валовий доход визначається за формулою:

де ВД – валовий доход; ЗД – загальні доходи від продажу товарів, продукції, робіт, послуг; ПДВ – податок на додану вартість; А – акциз.

Валові витрати як сума витрат для визначення прибутку з метою оподаткування розраховують за формулою:

де ВВ – валові витрати; ВР – вартість придбаних товарів, виробничих запасів, робіт, послуг; ОП – нарахована оплата праці; ОПП – обов’язкові платежі підприємства, пов’язані з оплатою праці.

Платник податку веде облік приросту (убутку) балансової вартості покуп-них товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції. У випадку, коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного кварталу перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного кварталу, різниця вираховується з суми валових витрат платника податку у такому звітному кварталі.

У випадку, коли вартість таких запасів на початок звітного кварталу перевищує їх вартість на кінець того ж звітного кварталу, різниця додається до складу валових витрат платника податку у такому звітному періоді.

Для визначення суми оподаткованого прибутку використовується формула:

де По – прибуток з метою оподаткування; УМ – убуток майна; ПМ – приріст майна; АМ – амортизаційні відрахування.

Обчислення податку на прибуток здійснюється за таким розрахунком (табл. 12.2).

Таблиця 12.2

Розрахунок податку на прибуток підприємства

Показники

Код рядка

Сума,

тис. грн.

1. Придбано оборотні активи (товари, виробничі запаси, роботи, послуги)

01

157

2. Нараховано оплату праці працівникам

02

56

3. Нараховано обов’язкові платежі

03

21

4. Валові витрати (01 + 02 + 03)

04

234

5. Амортизація

05

12

6. Загальні доходи

06

546

7. Акциз

07

31

8. ПДВ

08

91

9. Валовий доход (06 – 07 – 08)

09

424

10. Приріст оборотних активів

10

16

11. Валові витрати для визначення прибутку(04 – 10)

11

218

12. Оподаткований прибуток (09 – 11 – 05)

12

194

13. Податок на прибуток (12 х 30 : 100)

13

58

14. Платежі, які зменшують податкове зобов’язання

14

5

15. Податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету (13 – 14)

15

53

 

Для визначення податку на прибуток суб’єкт господарювання складає декларацію.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+