Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

14.1. Фінансовий план, його будова і зв’язок з іншими розділами плану

14.1. Фінансовий план, його будова і зв’язок з іншими розділами плану

Фінансове планування — це визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виробничо-господарської діяльності підприємства, а також джерел їх надходження. Мета його складання полягає у взаємоузгодженні доходів і витрат. Основними завданнями фінансового планування є:

забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами;

визначення напрямів ефективного вкладення капіталу, оцінка раціональності його використання;

виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок поліпшення використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів.

Фінансовий план є ключовим розділом усього плану підприємства, адже він, по-перше, узагальнює результати всіх поперед­ніх його розділів, зводячи їх в одне ціле шляхом подання у вартісному виразі, і дозволяє судити про те, наскільки план узагалі прийнятний з еконо­мічного погляду; по-друге, обґрунтовує загальні потреби бізнесу в інвестиціях; по-третє, складається для управління поточною та стратегічною діяльністю підприємства.

Для внутрішнього середовища підприємства фінансове планування є важливим, оскільки:

втілює вироблені стратегічні цілі у форму конкретних фінансових показників;

установлює стандарти для організації фінансової інформації;

визначає прийнятні межі витрат, необхідних для реалізації плану підприємства;

у частині оперативного фінансового планування дає цінну інформацію для розробки і коригування стратегії підприємства.

Велике значення має фінансове планування і для контактів із зовнішнім середовищем: постачальниками, споживачами, дистриб’юторами, кредиторами, інвесторами. Від їхньої довіри залежать вартість активів підприємства і можливості його ефектив­ного господарювання. Тому фінансовий план має бути добре обґрунтований.

Фінансовий план включає такі складові:

план обсягів реалізації продукції;

план доходів і витрат (прибутків і збитків);

план руху грошових коштів (бюджет руху готівки);

плановий баланс активів та пасивів підприємства;

розрахунок точки беззбитковості;

письмовий виклад результатів фінансового планування.

Другий, четвертий і п’ятий документи відносять, як правило, до довгострокових фінансових планів, що мають стратегічне значення, а третій є прерогативою поточних планів. До фінансового планування тісно примикають, хоч і належать до більш загальних елементів фінансового менеджменту, складання довгострокового плану (бюджету), капіталовкладень та оцінка інвестиційних проектів, а також довгострокова стратегія фінансування підприємства.

Одним із головних обов’язків фінансового менеджера підприємства є періодичне (щомісячне, щоквартальне, щорічне) складання пояснювальних записок до вихідних форм фінансового стану підприємства з розрахунковими показниками і детальним аналізом відхилень (від планових показників попереднього року, середніх показників по району, показників кращих підприємств району чи області та підприємств-конкурентів) з рекомендаціями щодо усунення недоліків. У США, наприклад, для цієї мети щорічно публікується збірник усереднених за галузями показників роботи за минулий рік 3,7 млн американських підприємств. При цьому до збірника потрапляють тільки ті підприємства, що впродовж останніх трьох років працювали більш-менш стабільно.

Фінансовий план тісно пов’язаний з іншими розділами плану підприємства. Так, плани реалізації продукції, одержання прибутку, формування та використання валового доходу, руху готівки складають на основі балансів продукції рослинництва, тваринництва і промислових виробництв, плану витрат і собівартості продукції. Визначаючи потребу в оборотних засобах, використовують, окрім того, дані виробничої програми підприємства.

Основними етапами фінансового планування є:

аналіз фінансових показників підприємства за попередній період. При цьому використовують основні фінансові документи підприємства — баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух готівки;

планування реалізації продукції, прибутків і збитків. При цьому визначають обсяги збуту продукції або послуг і витрати на їхнє виробництво, прибуток від реалізації основної продукції та іншої діяльності підприємства, розраховують амортизаційні відрахування, надходження коштів за довгостроковими та короткостроковими кредитами та ін.;

визначення напрямів інвестицій і джерел їхнього фінансування;

розробка бюджету готівки (оперативний план).

Обов’язковою умовою ефективного планування є участь плановиків, які розробляли всі інші розділи плану (виробнича програма, використання ресурсів, планування витрат і собівартості продукції), у фінансовому плануванні. Припускаються помилки ті господарства, в яких фінансовий план розробляють тільки облікові й фінансові працівники.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+