Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

14.4. Аналіз у системі стратегічного управління

Виходячи з поняття аналізу, як методу наукового дослід­ження шляхом розкладу явища (предмета, об’єкта), що вивчається на
складові частини, розгляду його окремих боків та властивостей, взаємозв’язку між причинами (факторами) на наслідками (результатами), розкриття його сутності, можна визначити ці явища та об’єкти, що слід аналізувати для вдосконалення системи стратегічного управління.

Аналіз у стратегічному управлінні-необхідна передумова кож­ного наступного управлінського циклу, діяльність, яка призначена для вияву причин успіху або неуспіху стратегічної діяльності.

Підприємство як один з основних інститутів сучасної економічної системи являє собою, насамперед, відокремлений суб’єкт еконо­мічної діяльності, що здійснює свої функції в зовнішньому економіч­ному середовищі, до якого належать споживачі, постачальники, держава, конкуренти, природні умови і суспільство в цілому.

Виходячи саме з цього, всебічний аналіз діяльності підприємства як особливої відкритої матеріально-речовинної та соціально-еконо­мічної системи має здійснюватися у процесі розробки його стратегій, охоплювати не тільки склад і взаємозв’язки його внутрішніх елементів, а й структуру середовища, його функціонування та тенденції, що складаються у зовнішньому оточенні. Тобто, об’єктивна оцінка діяльності організацій будь-якого типу можлива лише за умов визначення та аналізу взаємозв’язку усіх показників, що характеризують її діяльність у загальній інфраструктурі оточення.

У ІІ частині розглядалися підходи щодо стратегічного аналізу, тут зупинилося на найбільш поширених моделях та методах, які використовуються у його процесі.

Наявність ряду теоретичних, емпіричних та методологічних проблем характеризує, перш за все, активність різних шкіл управління по відношенню до проблеми аналізу середовища організації. Аналіз підходів до середовища дозволяє стверджувати, що найбільша увага представниками різних шкіл фокусувалась на методичних питаннях виконання аналізу середовища. Завдання аналізу та систематизації існуючих методів дослідження середовища на рівні макроаналізу слід проводити, спираючись на найбільш поширену класифікацію його складових, при якій переважна більшість авторів виділяють зовнішнє, внутрішнє та середовище зав­дань. Таким чином можна виділити та класифікувати ряд методик, що спрямовані на дослідження окремих складових середовища організації. У літературі з питань стратегічного управління такі методики відносяться до стратегічного аналізу. Детальна декомпозиція складових середовища, що використовувалась при аналізі, наведена в [37]. Класифікація методик та технологій аналізу середовища функціонування організації, що набули найбільшого поши­рення у стратегічному управлінні, наведе­на в таблиці 14.8.

Таблиця 14.8

Методики, які застосовуються у стратегічному аналізі1

Вид робіт

Методи, підходи, технології аналізу

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Загально-методичні підходи
до аналізу середовища

·   Огляди, інформаційні узагальнення, проекти, звіти, бібліографічні довідки, статистичні реферати.

·   Методи сегментації середовища, збору даних, аналізу та статистичної оцінки.

·   STEP, PEST, SPACE — аналіз.

·   Аналіз життєвого циклу галузі, попиту та технологій.

·   Аналіз «поля сил».

·   Стратегічні зони господарювання.

·   Контактні аудиторії Котлера.

·   Концепція рушійних сил.

·   Ключові фактори успіху.

·   Аналіз конкурентних стратегій, аналіз впливу на прибуток.

·   Матриця вразливості та синергізму.

·   Вибір кривої тренду.

·   Метод «Дельфі»

·   Моделювання зовнішнього середовища: модель «витрати-випуск» економетричне кібернетичне стохастичне.

·   Оцінювання наслідків рішень: аналіз впливу, аналіз прекрасного впливу, дедуктивний аналіз (оцінка нового асортименту), аналіз балансу сил заінтересованих груп.

·   Концепція адаптивного процесу формування стратегічного простору, — модель Р. Фаснахта.

·   Модель PIMS

Прогнози
та передбачення

·   Методи сценаріїв розвитку.

·   Нормативні методи.

·   Аналіз часових рядів, екстраполяція тенденцій, аналіз критичних зв’язків.

·   Операційні дослідження, імітаційні моделі

 

·   Модель виробничо-господарської системи.

·   Модель системи стратегічного управління.

·   Аналіз «дерева цілей»

·   Моделі прийняття рішень, методи оцінки варіантів.

·   Операційні дослідження, моделювання.

·   Аналіз ризику

СЕРЕДОВИЩЕ ЗАВДАНЬ (ПРОМІЖНЕ СЕРЕДОВИЩЕ)

Конфронтаційний аналіз організація-конку­ренція

·   Аналіз ринкової позиції, відношення до торгової марки та престижу організації.

·   Аналіз конкуренції та інших впливів (Модель галузевої конкуренції Портера)

·   Аналіз корисності витрат.

·   Аналіз чутливості.

·   Аналіз еволюції ринка Hofer/Schendel

Ідентифікація сильних і слабких сторін на основі оцінки можливостей

·   Аналіз SWOT.

·   Методи порівняльного аналізу (Benchmarking).

·   Розрахунок цінності капіталу організації в цілому

Детальний аналіз пара­метрів маркетингової сукупності:

·   Аналіз портфеля замовлень (методика Boston Consulting Group, Mc Kinsey, сполучення аналізу портфеля та надходження

 

Наведені методи стратегічного обліку, контролю та аналізу обіймають широкий спектр дисциплін та наукових напрямків, ще раз підкреслюючи необхідність застосування системного підходу до вирішення стратегічних проблем. Створення ефективного зворотнього зв’язку є запорукою своєчасної реакції на зміни всередині та поза межами підприємства, що є головною настановою та перевагою стратегічного управління.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+