Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

16.2. Швидкі та повільні змінні в аналізі макроекономічної динаміки

16.2. Швидкі та повільні змінні в аналізі макроекономічної динаміки

У рамках різних економічних теорій встановлювані швидкості одних і тих самих макроекономічних змінних можуть істотно різ­нитись. Наприклад, у кейнсіанській теорії рівень заробітної пла-
ти вважається фіксованим, а в неокласичній моделі [2] передбачається, що це швидка змінна, залежна від продуктивності праці та розміру капіталу, значення якої встановлюється в результаті
конкуренції.

Розглянемо кілька прикладів, що ілюструють різницю у тлумаченні швидкості макроекономічних змінних. Так, у загальному випадку економічна динаміка може бути описана системою:

(16.4)

де ; r << 1 — малий параметр; x1 — вектор, що характеризує кількісні змінні (розмір капіталу, зайнятість); x2 — вектор монетарних факторів (рівень цін, грошова маса, зарплата); x3 — вектор технологічних факторів;  — деякі загалом нелінійні функції.

У моделі економічної динаміки Вальраса кількісні змінні вважаються швидкими щодо монетарних (табл. 16.1). Технологічні зміни вважаються незначними, і їх тлумачать як сталий параметр протягом розглядуваного проміжку часу. Тому згідно з принципом підпорядкування Хакена при  та з огляду на те, що , модель динаміки Вальраса можна редуціювати до одного рівняння:

,

тобто економічна динаміка зумовлюється зміною монетарних факторів.

Таблиця 16.1

ПАРАМЕТРИ ШВИДКОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІННИХ У МОДЕЛЯХ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ (R << 1 — МАЛИЙ ПАРАМЕТР)

Модель

Значення параметрів

s1 (кількісні)

s2 (монетарні)

s3 (технологічні)

Вальраса

r

1

r –1

Шумпетера

1

r

r –1

Кейнса

1

r –1

r –1

Тобіна

1

1

1 або r –1

Неокласична модель

1

r

1 або r –1

У моделі Маршала вважається, що економічна динаміка (описувана системою (16.4)) визначається зміною кількісних змінних, тоді як технологія залишається незмінною, а монетарні фактори є функцією від кількісних змінних.

У моделі Шумпетера вважається, що кількісні та монетарні змінні встановлюються швидше стосовно технологічних факторів. Проте технології протягом розглядуваного проміжку часу можуть змінюватись.

Отже, між часовою шкалою та швидкістю встановлення економічних змінних існує тісний зв’язок. Якщо ми розглядаємо порівняно короткий проміжок часу, то повільні змінні можна тлумачити як константи, а якщо ми аналізуємо поведінку системи в довготерміновій перспективі, то швидкі змінні можна розглядати як функції повільних, і тому швидкі змінні будуть неявно присут­ні в рівняннях динаміки.

Наприклад, якщо розглядається річний часовий період і система стійка, то під час аналізу макроекономічної динаміки може виявитись достатнім розгляд динаміки цін, валютного курсу, заробітної плати, споживання тощо. Проте, коли йдеться про дослідження поводження економіки на довших часових інтервалах (п’ять років і більше), екзогенними будуть фактори, що описують світові тенденції (наприклад, глобалізацію), розвиток технологій, інституціональні зміни тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+