Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

Світова валютна система є сукупністю кредитно-грошових відносин. Вони склалися на основі інтернаціоналізації господар­ського життя, міжнародного розподілу праці, розвитку світового ринку тощо.

Міжнародні валютні відносини виникають тоді, коли гроші починають функціонувати у міжнародному господарському обо­роті.

Національні валютні системи сформувалися раніше, ніж світова валютна система. Тривалий час національні валютні системи існу­вали автономно. Національна валюта є основою національної валютної системи. Більшість держав світу завжди використову­вали свою національну валюту. Значно рідше країни світу вико­ристовують чужу валюту.

Для здійснення міжнародної торгівлі в умовах існування роз­маїття валют потрібно мати механізм розрахунків між фізич­ними і юридичними особами різних країн. Такий механізм сти­хійно чи цілеспрямовано з'являвся. Його основою був валютний курс.

Історії людства відомі два типи систем грошового обігу:

1.   Обіг металевих грошей (тобто мідних, срібних, золотих мо­
нет).

2.   Обіг паперових грошей та кредитних грошей, які не обміню­
ються на золото.

Монети з фіксованим на них номіналом, що випускалися дер­жавою, вперше з'явилися у VIII ст. до н. є. у Лідії (Мала Азія) та Китаї.

Спочатку монети карбувалися з одного боку. Приблизно за 560 років до н. є. правитель Афін Пісістратус випустив в обіг монети із зображенням на обох боках.

Перші британські монети з'явилися у І ст. до н. є. Виготовля­лися вони зі срібла та міді. Згодом мідь та бронзу використовували для монет невеликого номіналу, а для більшого застосовували золото та срібло.

Тривалий час монети відливали за методом, який використову­вався ще у Стародавньому Вавилоні для виготовлення печаток, — місця, що були впалими на формі, на монеті ставали опуклими. Метод давав змогу одержувати зображення високої художньої цінності. Сучасні методи монетокарбування з погляду мистецтва поступаються стародавньому. Відомим зразком монетного мисте­цтва є "Святий Георгій і Дракон" Бенедетто Піструччі (1817 p.). Зображення використовувалося на британських монетах упро­довж майже півтори сотні років.

Батьківщиною паперових грошей вважається Стародавній Китай.

Банкноти вперше були випущені банками. Вони зобов'язу­валися сплачувати золотом зазначену на банкнотах суму. Банк Англії випускав банкноти з часу свого заснування у 1694 р.

Залежно від металу, що використовувався як гроші, вирізняють такі види металевого грошового обігу:

•   біметалізм;

•   монометалізм.

Згідно з першим з названих видів монети, що карбуються із золота та срібла, перебувають в обігу як взаємно рівні. Біме­талізм набув особливо значного поширення в Західній Європі у XVI-XVII ст., тобто у період первісного нагромадження капіта­лу. Вартісні співвідношення між золотими та срібними монета­ми встановлювалися стихійно залежно від ринкової вартості зазначених металів. Коли ж у вартісне співвідношення золота та срібла втручалася держава, то виникала система подвійної валю­ти. В умовах біметалізму один з цих двох металів виявлявся переможцем і відігравав роль загального еквівалента.

Приплив срібла до Європи, передусім з Америки, викликав падіння ринкової ціни срібла порівняно із золотом.

Спроби урядів підтримувати завищене на користь срібла співвідношення між золотом і сріблом викликали переплав­лення золотих монет у зливки та їх обмін на срібло. Спрацьову­вало правило англійського державного діяча Грешама: "Погані гроші витісняють з обігу "кращі" гроші".

Коли з'явилася загроза повного витіснення золотих монет срібними, то провідні європейські країни відмовилися від біме­талізму.

Срібні монети були громіздкими. Для сплати срібними гро­шима часто потрібно було вдаватися до послуг гужового транс­порту. Золоті ж монети, з огляду на значно вищу їхню вартість, були зручнішими для обігу.

У 1798 р. Англія першою запровадила монометалізм. Впро­довж наступного століття він став панівною грошовою системою і в інших країнах.

Людству відомі три види монометалізму — мідний, срібний та золотий. Мідний монометалізм існував в історичному минулому, наприклад, у Стародавньому Римі.

Золотий такі поступово став практично єдиною валютною си­стемою світу.

Вирізняють такі види золотого монометалізму:

• золотовалютний стандарт;

• золотозливковий стандарт;

• золотодевізний стандарт.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+