Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Способи філософствування як методологія пізнання

2.1. Способи філософствування як методологія пізнання

Гегелем була започаткована традиція вирізняти два найбільш загальні методи філософствування — діалектику і метафізику. У вітчизняній філософській літературі радянських часів ця традиція набула офіційного статусу у філософії діалектичного й історичного матеріалізму.

Якщо з терміном «діалектичний спосіб філософствування» мож­на погодитись, то термін «метафізичний спосіб філософствування» здається невдалим, оскільки «метафізика» з часів Аристотеля є синонімом філософії взагалі. І. В. Бичко1, на наш погляд, запропонував більш вдалу кваліфікацію способів філософствування: колійний (від герц. σόφια — мудрість) та півтемний (від герц. έπιστήμη — знання, наука).2 Перший з них (сократо-платонівський) виражає людську відкритість світові можливостей і тим самим орієнтує на діалог з реальністю; другий (аристотелівський) тлумачить філософію як науку про суще і тому вбачає головне її завдання в осягненні істини. Софійний спосіб філософствування реалізує себе в діалектичному методі, він бере за норму плюралізм, поліфонію, творче розмаїття людської думки. Епістемний спосіб філософствування реалізує себе у догматизмі, тобто антидіалектичному підході, він зводить діалог до монологу, поліфонію до монофонії. Але не тільки софійність і діалектика, а й епістемність і догматизм виконують важливі функції для нормального розвитку філософського (і не тільки філософського) знання: діалектика активізується тоді, коли перед філософією постають проблеми, що потребують вибору напрямів пошуку, нових, нестандартних творчих ідей; догматичний метод активізується тоді, коли перед філософією постають проблеми, пов’язані з систематизацією, впорядкуванням, гармонізацією здобутого знання (табл. 4).

Таблиця 4

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ДІАЛЕКТИЧНОГО
ТА МЕТАФІЗИЧНОГО СПОСОБІВ ФІЛОСОФСТВУВАННЯ

Проблемні питання

Метафізичне вирішення

Діалектичне вирішення

Як розвивається (рухається) світ?

Шляхом суто кількісних змін

Шляхом як кількісних, так і якісних змін

Що є причиною розвитку (руху)?

Зовнішня сила

Внутрішні суперечності, боротьба протилежностей

В якому напрямку йде процес розвитку?

Нічого не змінюється. Якщо змінюється, то лінійно або за «кругообігом»

Поступово, циклічно, «спіралеподібно», від простого до складного, до нової, вищої якості

Чи пов’язані окремі речі один з одним?

Автономність окремих речей, відсутність зв’яз­ків з іншими речами

Все існуюче в світі пов’я­зане одне з одним.

Існує також етноментальна складова як софійного, так і епістемного способів філософствування. Серед етнічних характеристик філософствування і взагалі мислення українські філософи, історики, політологи, психологи, соціологи та культурологи називають національну або етнічну самосвідомість і ментальність (образ мислення, загальний духовний настрій етносу і його окремих представників).1 Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / Бичко І. В., Табачковський В. Г., Горак Г. І.
та ін. — 2-е вид. — К.: Либідь. — 1994. — С. 23—24.

2 Там само. — С. 2327.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+