Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.13. Джерела і примітки

1 Див.: Martin Terry. The Affirmative Action Empire. Nation and nationalism in the Soviet Union, 1923—1939. — Cornell University Press. —Ithaca and London. — 2001.

2 В цьому контексті не можна не побачити певної її спорідненості з доктри­ною російських чорносотенців про російську народність як збирачку землі росій­ської та "устроительницу российской державы", націю державну, панівну, "пер­венствующую", див.: Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина: Власть и ан­тисемитизм. — М., 2001. — С. 163.

3Martin Terry. The Affirmative Action Empire... — P. 432.

4             Правда. — 1936. — 1 февраля.

5             Див.: Авторханов А. Империя Кремля. — Минск—Москва, 1991; Костыр­
ченко Г.В. Тайная политика Сталина... — С. 162—164; Каппелер А. Мазепинці,
малороси, хохли: українці в етнічній ієрархії Російської імперії // Київська старо­
вина. — 2001. — № 5.

6             3 початку 40-х років з кремлівського олімпу зникають повністю євреї, а по­
одинокі українці з'являються тут лише після війни — у 2-й пол. 40-х pp. Див.: Ви-
шневский А. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. — М., 1998. —
С 351.

7             Щодо проблем дослідження радянської соціальної ідентичності див:
Fitzpatrik Sheila. Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia. in Fitzpatrik Sheila. Ed. Stalinism: New Approaches. — London, 2000. — P. 20—46; ibid. Davies Sarah. "Us against them": social identity in Soviet Russia, 1934—41. — P. 47—70.

8 Див.: Сталин И.В. Собрание сочинений. — Т. 13. — С. 39; див. також: Кос-тырченко Г.В. Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм. — М., 2001. — С. 140—177.

9Цит. за: Уткин А. Россия над бездной: 1918—декабрь 1941. — Смоленск, 2000.— С. 119.

юМолотовВ.М. Статьи и речи. — М., 1937. —С. 91.

11 Беседа тов. Сталина с немецким писателем Эмилем Людвигом. — М., 1938.— С. 3—4.

12Ватлин А. Смерть Коминтерна // Родина. — 1991. — С. 84.

13           Див.: УткинА. Россия над бездной... — С. 119.

14           Про ідейні витоки, що призвели до зростання ідеології більшовизму з ро­
сійським націоналізмом, див.: Агурский М. Идеология национал-большевиз­
ма.—Париж, 1980.

15           Волин Б. Великий руський народ // Большевик. — 1938. — № 9. — С. 38;
Сталин И. Марксизм и национальный вопрос (1913). Див.: Martin Terry. Moderni­
sation or Neo-Traditionalism: Ascribed Nationalities and Primordialism / in Fitzpatrik
Sheila. Ed. Stalinism: New Approaches. — London, 2000. — P. 348. На думку Марте­
на Т., сталінський примордіалізм витікав із ряду прагматичних чинників. Водно­
час його слід розглядати також у контексті здійснюваної більшовиками модер­
нізації. Однак, позаяк ця модернізація була скоріше теорією їхніх намірів, не-
отрадиціоналізм був обраний сталінським керівництвом у якості теорії і практи­
ки "непередбачених наслідків". Див.: Martin Terry. The Affirmative Action Empire.
Nation and nationalism in the Soviet Union, 1923—1939. — Cornell University
Press. — Ithaca and London. — 2001. — P. 432.

16           Ibid. — P. 451.

17           Див.: Краткий курс истории СССР (Под редакцией А.В.Шестакова). —
М., 1937.

18           Щодо формування сталінською масовою культурою російської національ­
ної ідентичності див.: Brandenberger David. National Bolshevism: Stalinist Mass
Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931—1956. — Cam­
bridge, Mass.: Harvard University Press, 2002. — 378 pp.

19           Авторханов А. Империя Кремля. —Минск—Москва, 1991. — С. 17. Див.
про це також: Tillet Lowell. The Great Friendship. Soviet Historians on the Non-Rus­
sian Nationalities. The University of North Carolina Press. Chapel Hill, 1969;
Yekelchik Serhy Stalinist Patriotitism as Imperial Discourse: Reconciling the Ukrai­
nian and Russian "Heroic past"? 1939—1945. // Kritika. — vol. 3. — #1. — 2002. —
PP. 51—80.

20           Багдасарян В. Образ врага в исторических фильмах 1930—1940-х годов //
Отечественная история. — 2003. —№6. — С. 35.

21           Див.: Эйзенштейн С. Патриотизм — наша тема // Кино. — 1938. —
№ 3—4. — 11 ноября.

22           Илизаров Б. С. Тайная жизнь Сталина. По материалам библиотеки и архи­
ва. К историософии сталинизма. — М.,2002. — С. 53.

23           Див. про це докладніше: Багдасарян В. Образ врага в исторических филь­
мах 1930—1940-х годов...

24           Див.: Дейвіс Н. Європа. Історія. — К., 2000. — С. 1025—1026.

25           ЦДАГОУ. — Ф.1. — Оп. 1. — Спр. 600. — Арк. 17.

26           Російський державний архів соціально-політичної історії (далі — РДАС-
ПІ). — Ф. 17.—Оп. 125.—Спр. 165.—Арк. 105.

27 Дусавитський Г. Соціалістичний патріотизм... — С. 49. 28Весенин Е.Н. Советский патриотизм. — М., 1938. — С. 61.

29           Див. про це: Brandenberger D. Soviet Social Mentalite and Russocentrism on
the Eve ofWar, 1936—1941 // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. —48(2000). —
P. 391.

30           Див.: Brandenberger D. Soviet Social Mentalite... — P. 388; РДАСПІ. —
Ф. 17. — On. 120. — Cnp. 348. — Арк. 63—65.

31           До речі, розпуск Комінтерну серйозно обговорювався сталінським керів­
ництвом вже у 1940 p., проте його вирішили відкласти, щоб це не виглядало, як
очевидна поступка німцям. Див.: Костирченко Г. Тайная политика Сталина... —
С. 194.

32           Россия. — 1992. —№ 25(84). — 17—23 июня; Оглашению не подлежит:
СССР и Германия. 1939—1941. Документы и материалы / Сост. Ю.Фельштинс-
кий. — М.: Московский рабочий, 1991. —С. 29—31; Безыменский Л.А. Гитлер и
Сталин перед схваткою. — М.: Вече., 2000. — С. 271.

33           Див.: Rossi A. Deux ans d'lliance germano-sovietique. Paris, 1949, p. 90. Цит.
за: Вишневський А. Серп и рубль.. — С. 380.

34           РДВА. — Ф. 9. — Оп. 39. — Спр. 73. — Арк. 129.

35           Там само. — Оп. 36. — Спр. 4252. — Арк. 7.

36           Див.: Полевой устав РККА. — М., 1939. — С. 4.

37           РДВА. — Ф. 9. — Оп. 36. — Спр. 4252. — Арк. 7.

38           Там само.

39           Про неспрацювання інтернаціоналістських гасел радянської пропаганди
свідчили такі характерні настрої червоноармійців: "Війна, яку ми ведемо з Фін­
ляндією, є несправедливою, фінський народ не бажає, щоб ми управляли Фінлян­
дією, тому він втікає у ліси і не зустрічає нас як визволителів". Див.: Там само. —
Оп. 39. — Спр. 89. — Арк. 63.

40           Там само. — Оп. 36. — Спр. 4252. — Арк. 7.

41           Там само. — Ф. 25880. — Оп. 4. — Спр. 5. — Арк. 436.

42           РДВА. — Ф. 9. — Оп. 36. — Спр. 4252. — Арк. 11.

43           Там само.

44           Там само.

45           Слід зазначити, що на квітневій 1940 р. нараді в ЦК ВКП(б), де розгляда­
лись наслідки війни у Фінляндії, пролунали пропозиції щодо реабілітації старих
російських генералів. Воєнний теоретик Б. Шапошніков висловився проти огуль­
ної критики російської армії, назвавши це "нісенітницею, яку треба відкинути
геть". Див.: Осьмачко С.Г. Красная Армия в локальных войнах... — С. 71. На цій
нараді було також висунуто ідею запровадження в Червоній армії генеральських
звань, і 7 травня 1940 р. вона була реалізована на практиці. 4 червня того ж року
556 осіб отримали генеральські, 116 — адміральські звання. Див.: Ганичев 17.17.
Воинские звания. — М., 1989. —С. 61. А ось пропозиція створити в РСЧА гвар­
дію, що її висунув командир 50-го стрілецького корпусу К. Гореленко, викликала
різке заперечення Сталіна. Див.: РДАСПІ. —Ф. 17. — Оп. 165. — Спр. 75. —
Арк. 187; Див. також: Осьмачко С.Г. Красная Армия в локальных войнах... —
С. 69. Запровадження генеральських звань, з огляду на радянську ідеологію, ста­
ло досить сміливим кроком, адже під час громадянських воєн офіцери і генерали
розглядалися як найзапекліші "класові вороги". На червоноармійському рівні за­
провадження генеральських звань було зустрінуте без особливого ентузіазму.
Подекуди цей захід розглядався в контексті обмеження владою соціальних сво­
бод: "Ленін дав свободу — зараз її відібрали. Все повертається на старий лад:
спочатку ввели звання генеральське, потім 8-годинний робочий день і 7-денний
робочий тиждень". — Див.: РДВА. — Ф. 9. — Оп. 39. — Спр.90. —
Арк. 292—293. "В СРСР гірше жити, ніж у капкраїнах. У Червоній армії тепер
уже теж є генерали, а попи—політруки". — Див.: РДВА. — Ф. 9. — Оп. 36. —
Спр. 4191.—Арк. 265.

46           РДВА. — Ф. 9. — Оп. 36. — Спр. 4252. — Арк. 262.

47           Там само. — Арк. 263.

48           РДАСПІ. — Ф. 17. — Он. 125. — Спр. 27. — Арк. 56.

49           Див. РДАСПІ. — Ф. 17.— Он. 125. —Спр. 27. —Арк. 1—17,54—71.

50           Дусавицький Г. Соціалістичний патріотизм // Більшовик України. —
1940.—№3—4. —С 49.

51           Кокошин А.А. Армия и политика. Советская военно-политическая и воен­
но-стратегическая мысль, 1918—1991 годы. — М., 1995. — С. 117.

51 Невежин В. Синдром наступательной войны: Советская пропаганда в пре­ддверии "священных боев", 1939—1941 гг. — М., 1997.

53           РДВА. — Ф. 9. — Оп. 39. — Спр. 70. — Арк. 246.

54           Там само. — Спр. 74. — Арк. 149.

55           Там само. — Ф. 36.— Спр. 3792. —Арк. 310.

56           Там само. — Ф. 9. —Оп. 39.— Спр. 74.—Арк. 161.

57           Там само. — Арк. 153.

58           Там само. — Оп. 36. — Спр. 3792. — Арк. 310.

59           Там само. — Оп. 39. — Спр. 74. — Арк. 134.

60           Там само. — Оп. 36. — Спр. 3592. Арк. 266.

61           Там само. — Оп. 39. — Спр. 74. — Арк. 149.

62           Там само. — Арк. 272.

63           Там само. — 40334. — Оп. 1. — Спр. 300. — Арк. 276.

64           РДВА. — Ф. 9. — Оп. 39. — Спр. 74. — Арк. 128.

65           Там само. — Оп. 36. — Спр. 3773. — Арк. 109.
66РДАСПІ. — Ф. 17. —Оп. 125.—Спр. 165.—Арк. 35.

67           Там само. — Арк. 38.

68           Див. прим.: Доповідні записки про реагування населення УРСР на події
міжнародного і внутрішнього життя за 1939 p.: Державний архів Служби безпеки
України. (Далі ДАСБУ.) — Ф. 16. — Оп. 32. — Спр. 54.

69           Там само. — Арк. 56.

70           Там само. — Арк. 57.

71           Там само. — Оп. 33. — Спр. 57. — Арк. 1—2.

72           Там само. — Спр. 52. — Арк. 256.

73           Werth A. Russia at War. 1941—1945. — London, 1964. — P. 590.

74           ДАСБУ. — Ф. 16. — On. 32. — Спр. 54. — Арк. 68.

75           Там само. — Арк. 125.
76Там само. — Арк. 53.

77           Там само. — Арк. 127

78           Там само.

79           Там само. — Арк. 169—170.

80           Там само. —Арк. 134.

81           Там само. — Спр. 52. — Арк. 185.

82           Там само. — Спр. 54. — Арк. 97.

83           Там само. — Спр. 54. — Арк. 132—133.

мТокаревВ.А. Советское общество и польская кампания 1939: "романтичес­кое ощущение войны" // Человек и война. Война как явление культуры. — М., 2001. —С. 403.

85           Сталін І.В. Промова на нараді начскладу РСЧА при ЦК ВКП(б), присвяче­
на збиранню досвіду бойових дій проти Фінляндії (14—17 квітня 1940 p.). Див.
Осьмачко С.Г. Красная Армия в локальных войнах и военных конфликтах
(1929—1941): боевой опыт и военная политика. — Ярославль, 1999. — С. 200.

86           Див.: ЦДАГОУ. — Ф. 1. — Оп. 70. — Спр. 91. —Арк. 17. Як зазначає аме­
риканська дослідниця Ш. Фіцпатрік, під час колективізації в селі утворився стій­
кий ворожий образ Сталіна. Селяни бажали смерті її головному організатору, сподівалися на скасування сталінського режиму та провал колективізації, бодай ціною війни та іноземної інтервенції. Практично упродовж усіх 30-х pp. в селі мусувалися чутки про те, що незабаром розпочнеться війна і колгоспи розже­нуть. "І дійсно, — зазначає дослідниця, — коли почалася війна, багато селян на окупованих землях України і Півдня Росії спочатку вітали загарбників, чи при­наймні були згодні терпіти їх в надії, що вони знищать колгоспи". Див.: Фицпат-рик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е го­ды: деревня. — М., 2001. — С. 320—348, 351.

87 Див.: ЦДАГОУ. — Ф. 1. — Оп. 1. — Спр. 593. — Арк. 24.

88Большая Советская Энциклопедия. — М., 1935. — Т. 59. — С. 816— 819.

89           Там само. — С. 817. Див про це докладніше Гриневич В. Як Гетьман-зрад-
ник став героем//Пам'ятки України. — 1991. —№5. — С. 4—7.

90           Сталин И., Жданов А., Киров С. Замечания по поводу конспекта учебника
истории СССР // К изданию истории. — М.,1946.

91           Федотов Г. Александр Невский и Карл Маркс // Вопросы философии. —
1990. — № 8. — С. 157—158.

92           Див. прим.: Петровський М. Визвольна війна украшського народу проти
гніту шляхетської Польщі і приєднання України до Росії. 1648—1654 pp. (1939); Йо­
го ж. Военное прошлое украинского народа (1939); Його ж. Іван Богун (1941);
К.Гуслистий. Нариси з історії України. Вип. 3. Визвольна боротьба українського
народу проти шляхетської Польщі в др. пол. XVI— і першій пол. XVII ст.
1569—1639 pp. — К., 1941 тощо.

93           Див., напр.: Там само. — С. 217. Під час війни з Німеччиною образ польсь­
кої окупації подавався як "епопея насильства й кривавого розбою, що розцвів на
Україні в умовах колонізації України польсько-ляхетськими окупантами". Див.:
Юшков Л., Славін Л., Петровський М., Гуслистий К. Історія України, т. 1. —
Уфа, 1943. — С. 183, 185. Див. про це також: Яковенко Н. Кілька спостережень
над модифікаціями українського національного міфу в історіографії // Дух і літе­
ра. — № 3—4. — 1998. — С 113—124.

94           Сталин И. Украинский узел // Известия ВЦИК. — 1918. — 14 марта.

95           Там само.

96 У 1938 р. пам'ять про М.Щорса увічнила і опера Б.Лятошинського "Щорс".

97           Цит. за: Bilinsky Y. The Second Soviet Republic: The Ukraine After World War
II. — New Brunswic. — N.J.: Rutgers University Press, 1964. — P. 191.

98           Виступ першого секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У Грушець-
кого на урочистих зборах в Дніпропетровську, присвячених 125-річчю з дня на­
родження Т.Г.Шевченка. : Державний архів Дніпропетровської області (Далі:
ДАДО) — Ф. 19. — Оп. 3. — Спр. 292. — Арк. 2.

99           Троцкий Л. Об украинском вопросе // Комсомольское знамя. — 1990. — 2
ноября. Ця стаття була надрукована в "Бюллетене оппозиции (большевиков-ле­
нинцев)". — 1939. — Май—июнь.

100Там само. — Спр. 604. —Арк. 98—99.

101         Там само. — Арк. 99.

102         Див.: Там само. — С 100, 98.

103         ЦДАГОУ. — Ф. 1. — Оп. 1. — Спр. 604. — Арк. 111.

104         ЦДАГОУ. — Ф. 1. — Оп. 1. — Спр. 602. — Арк. 55.
105Тамсамо. — Спр. 610.—Арк. 115.

юбу цЄИ ПЄріОд м Хрущов і інші представники партійної і творчої українсь­кої еліти почали використовувати по відношенню до українського народу слово-сполучення-титул "великий український народ". Див.: Бабій Б.М. Возз'єднання Західної України з Українською РСР. — К.: Академія наук Української РСР. 1954. — С. 174, 183. У лютому 1940 p. M. Хрущов застосував це словосполучен­ня у здравиці, якою він закінчив свій виступ на нараді передовиків сільського го­сподарства. Див.: Більшовик України. —1940. —№ 3. Звучало воно і на XV з'їзді КП(б)У 13—17 травня 1940 р. Див.: ЦДАГОУ. — Ф. 1. — Оп. 1. — Спр. 604. — Арк. 13.

107 Бойовий наказ № 1 Військової ради Білоруського фронту від 15 вересня 1939 р. Див.: РДВА.—Ф. 35086. —Оп. 1.—Спр. 190.—Арк. 1—4.

іо8 Катынь: пленники необъявленной войны. — М.,1997. — С. 64.

109 Gross J.I. Revolution from Abroad. The Soviet Conquest of Poland Western Ukraine and Western Belorussia. Princeton. NJ, 1988.

110РДВА. — Ф. 25880. — On. 4. — Спр. 35. — Арк. 524.

111         Див. про це Ковалюк В.Р. Встановлення і функціонування радянського
режиму в Західній Україні на початку Другої світової війни (вересень 1939—чер­
вень 1941 pp.). Дис. на здоб. вчен. ступ. канд. істор. наук. — Чернівці, 1994.

112         Органы ГБ СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов.
В 2-х кн. — Кн. 1. Накануне (ноябрь 1939—декабрь 1940). — М., 1995. —
С. 70—73. Іллюшин І., Пшенніков О. Діяльність оперативно-чекістських груп
НКВД у західних областях України (вересень—жовтень 1939). // 3 архівів ВУ-
ЧК—ГПУ—НКВД—КГБ. — № 2—4. — 2000. — С 424—433.

113         Див.: Шаповал Ю.І. Україна XX століття... — С 145—148.

114         Російський державний військовий архів (Далі — РДВА). — Ф. 9. —
Оп. 36. — Спр. 3370. —Арк. 370.

115Литвин М.Р., Луцький О.І., Науменко К. Є. 1939. Західні землі України. — С 110—111.

116Там само. — С 111.

117РДВА.— Ф. 35084. — Оп. 1. —Спр. 188.—Арк. 160.

118 Там само. — Арк. 167.

119ЛитвинМ.Р., Луцький О.І., НауменкоК.Є. Зазнач, праця. — С. 123—124.

120         Там само. — С 124.

121         РДВА. — Ф. 35084. — On. 1. —Спр. 188.—Арк. 167.

122         Там само. — Ф. 9. — Оп. 36.— Спр. 3792.—Арк. 303.

123         Постанова Військової ради Українського фронту про створення Комітету
з організації та проведення виборів до Українських Народних Зборів // Кому­
ніст. — 1939. — 9 жовтня.

124РДВА. — Ф. 9. — Оп. 36. — Спр. 3792. — Арк. 303.

125 Там само.

126РДВА. — Ф. 35084. — Оп. 1. — Спр. 188. —Арк. 96. Дислокована в Гали­чині 6-та армія виділила для роботи в округах і на дільницях виборчих комісій 226 відповідальних партпрацівників, а також 1572 агітатора. Див.: РДВА. — Ф. 9. — Оп. 36. — Спр. 3588. — Арк. 8.

127         Осьмачко С.Г. Красная Армия в локальных войнах... — С. 110.

128         РДВА. — Ф. 9. — On. 36. — Спр. 3588. — Арк. 8.

129         Там само. — Арк. 18.

130         Історія України, (керівник авторського колективу Ю.Зайцев). — Львів,
1996. — С 289.

131         Литвин М.Р., Луцький О.І., Науменко К. Є. Зазнач, праця. — С. 127.

132         Там само. — С 128.

133         Там само.

134РДВА. — Ф. 9. — Оп. 36. — Спр. 3588. —Арк. 21; Ф. 35084. — Оп. 1. — Спр. 188. —Арк. 416.

135         Там само. — Спр. 3370. — Арк. 408.

136         Там само. — Спр. 3588. — Арк. 26.

137         Там само. — Арк. 93.

138         Там само. — Арк. 26.

139         Там само. — Сир. 3370. — Арк. 407.

140         Там само. — Арк. 408.

141         Там само. — Ф. 35084. — Оп. 1. —Сир. 188.—Арк. 416.

142         Там само. — Ф. 9. — Оп. 36. — Сир. 3774. — Арк. 73.

143         Там само. — Сир. 3370. — Арк. 409.
144Там само. — Сир. 3774. — Арк. 73.

145         Там само. — Сир. 3370. — Арк. 409.

146         Там само. — Арк. 408.

147         Там само. —Сир. 3774. — Арк. 73.

148Тамсамо. — Ф. 35084. — Оп. 1. —Спр. 188.—Арк. 20.

149         Там само. — Арк. 420.

150         Там само. — Спр. 3792. —Арк. 150.

151         Там само. — Спр. 3388. — Арк. 43.

152         Там само. — Ф. 34912. — Оп. 1. — Спр. 521.
153РДВА. — Ф. 35084. — Оп. 1. —Спр. 188.—Арк. 138.

154         Там само. — Ф. 9. — Оп. 36. — Спр. 3588. — Арк. 47.

155         РДВА. — Ф. 40334. — Оп. 1. — Спр. 276. — Арк. 287.

156         Розквіт економіки західних областей УРСР (1939—1964 pp.). — Львів,
1964. — С 28.

157         Центральний державний архів громадських об'єднань України (Далі —
ЦДАГОУ). — Ф. 1. — Оп. 1. — Спр. 604. — Арк. 102.

158Там само. — Спр. 627. —Арк. 217.

159         Там само. — Арк. 24.

160         Там само.

161         Під час роботи XV-ro з'їзду М.Хрущов висміяв політпрацівників з ОдВО
за, на його думку, надмірні вимоги при перевірці політичних знань комуністів.
"Вони запитують, з яких слів починається і якими закінчується Комуністичний
Маніфест, — риторично і навіть з викликом зазначав Хрущов, — а я й сам не при­
гадую, з яких". Отож лідер українських комуністів прямо давав зрозуміти моло­
дим партійним кадрам, що їхнє знання засадничих основ марксизму є, по суті
справи, неважливим. Див.: Там само. — Арк. 60.

162         Див.: Розенблат Е. Антисемитизм и политика Советской власти в Запад­
ных областях Беларуси в 1939—1941 годах (на примере Пинской области) // Вес­
тник Еврейского Университета в Москве. — № 3 (16). — 1997. — С. 61—72.

163         Державний архів Львівської області (ДАЛО). — Ф. 3. — Оп. 1. —
Спр. 13.—Арк. 133.

164         Там само. —Арк. 134.

165         Там само. — Арк. 135.

166         РДВА. — Ф. 40334. — Оп. 1. — Спр. 276. — Арк. 287.

167         Про економічні перетворення радянської влади в Західній Україні див.:
Keith Sword. Soviet Economic Policy in the Annexed Areas. — PP. 86—101; David
R. Marples. The Ukrainians in Eastern Poland under Soviet Occupation, 1939—1941:
A Study in Soviet Rural Policy. — PP. 236—252 // In The Soviet Take Over of the
Polish Eastern Provinces, 1939—1941. — London, 1991; David R. Marples. Sta­
linism in Ukraine in the 1940-s. — Edmonton, 1991. — PP. 27—33.

mMagocsiP. R. A History of Ukraine. — Toronto, 1996. — P. 618. 169 ЦДАГОУ. — Ф. 1. — On. 1. — Спр. 602. — Арк. 60. 170Там само. — Спр. 627. —Арк. 75. lnMagocsiP. R. A History of Ukraine... — P. 618.

172 Радянська Буковина 1940—1945. Документи й матеріали. — К., 1967. — С 53.

173 Мусієнко І. Політичні репресії на північній Буковині // 3 архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. — № 2. — 2000. — С. 476.

11 лЛитвин М.Р., Луцький О.І., Науменко К Є. Зазнач, праця. — С. 136. 175 ДАЛО. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 77. 176РДВА. — Ф. 35084. — Оп. 1. —Спр. 188.—Арк. 184.

177         Там само. — Ф. 9. — Оп. 36. — Спр. 3792. — Арк. 226—227; Радянська
Україна (Станіслав). — 1939. — 4 жовтня.

178         Там само. — Оп. 29. — Спр. 394. — Арк. 234.
179Там само. — Спр. 394. —Арк. 235.
180ЦДАГОУ. — Ф. 1. —Оп. 1. —Спр. 627.—Арк. 21.
181РДВА. — Ф. 35084. — Оп. 1. —Спр. 188.—Арк. 216.
182 Там само. — Ф. 9. — Оп. 36.— Спр. 3792.—Арк. 303.
183Тамсамо. — Ф. 40780. — Оп. 1 .—Спр. 1. —Арк. 146—147.

184         Там само. —Арк. 146.

185         Там само. — Арк. 147.

186         Парсаданова В. С. Депортация населения из Западной Украины и Запад­
ной Белоруссии в 1939—1941гг. //Новая и новейшая история. — 1989. — №2. —
С. 29.

187         Кондратюк К., Кондратюк С. Репресії органів НКВС проти населення
західних областей // Наукові зошити Львівського національного Університету
ім. І.Франка. Історичний факультет. — Вип. № 3. — 2000. — С. 149.

188         Там само.

189Литвин М.Р., Луцький О.І., Науменко К.Є. Зазнач, праця. — С. 139; Про репресії радянської влади в Західній Україні див.: Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917—1953. Суспільно-політичний і історико-правовий ана­ліз. У 2-х тт. — К., 1994.

190         Про антипольську пропаганду див.: Невежин В.А. Синдром наступатель­
ной   войны:   Советская   пропаганда   в   преддверии   «священных   боёв»,
1939—1941. —М., 1997. —С. 67—80; Токарев В.А. "Кара панам! Кара!": Польс­
кая тема в предвоенном кино. 1939—1941 годы // Отечественная история. —
№ 6. — 2003. — С. 47—59.

191         Див.: Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материа­
лы. — М., 1999.—С. 14.

192         РДВА. — Ф. 35084. — Оп. 1. — Спр. 188. — Арк. 186; Там само. —
Ф. 9. — Оп. 36. — Спр. 3792. — Арк. 223.

193Тамсамо. — Ф. 35084. — Оп. 1. —Спр. 188.—Арк. 186.

194         Там само.

195         Там само. — Арк. 414; Там само. — Спр. 4245. — Арк. 244.

196         Там само. —Арк. 184.

197Тамсамо. — Ф. 35084. — Оп. 1. —Спр. 188.—Арк. 237.

198         Там само. — Ф. 9. — Оп. 36. — Спр. 3792. — Арк. 463.

199         Там само. — Ф. 9. — Оп. 36. — Спр. 3792. — Арк. 228.

200Там само. —Ф. 35084. — Оп. 1. — Спр. 188. —Арк. 237. — Арк. 266. В ін­шому документі названо серед загиблих батька, 3 синів і доньку. —див.: Там са­мо. — Ф. 9. — Оп. 39.— Спр. 73.—Арк. 51.

201Див.:РДВА. — Ф. 35084. — Оп. 1. —Спр. 188.—Арк. 269.

202         Там само. — Арк. 246.

203         Там само. — Арк. 269. Див. також: Осьмачко С.Г. Красная Армия в ло­
кальных войнах... — С. 110.

204         Див.: Катынь. Пленники необъявленной войны... — С. 5, 7, 24.
205MagocsiP. R. A History of Ukraine. — P. 630.

шГрицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX—XX століття. — К., 1996.

207 Gross J. I. Revolution from Abroad. The Soviet Conquest of Poland Western Ukraine and Western Belorussia. Princeton. —NJ, 1988. — PP. 226—229,234—235. 208Мусієнко І. Політичні репресії на Північній Буковині... — С. 473.

209         Там само. — С 479.

210         Там само. — С 480.

211         Там само. — С 482.

212         Там само. — С. 474.

213         Там само. — С 478.

214         Соколов Б. Тайны Второй мировой войны. С. 152—153. І все ж, згідно з
даними НКВС з 1940 р. — по 6 червня 1941 р., за кордон втекли 3302 особи. Див.:
Мусієнко І. Політичні репресії на північній Буковині... — С. 478.

215         Від 20 до 30 тисяч українських активістів покинуло Україну. Див.: Субте-
льний О. Україна. Історія. — К., 1992. — С 393.

216         РДВА. — Ф. 9. — Оп. 36. — Спр. 3774. — Арк. 64.

217         Dallin A. German Rule in Russia. A Study in German Occupation Poli- cy. —
London, 1964.— P. 116.

218         Там само.

219         РДВА. — Ф. 9. — On. 36. — Спр. 3792. — Арк. 53.

220У вересні 1941 р. в тилових районах СРСР перебувало 389 382 громадяни­на Польщі — українців, білорусів, євреїв, поляків. їх надалі було використано радянською владою для формування польських армій (генерала В. Андерса — 119 865 осіб, генерала 3. Берлінга — 37 000 осіб). У 1944 р. серед тих 221 тисячі польських громадян, які ще залишилися на території Радянського Союзу, було 81217 євреїв. Див.: Державний архів Російської Федерації (надалі — ДАРФ). — Ф. 9401. — Оп. 2. — Спр. 64. — Арк. 380—381.

221         Порядок переселення визначався на основі Угоди між урядами СРСР і
Німеччини від 16 листопада 1939 р. "Про евакуацію українського і білоруського
населення з території колишньої Польщі, що відійшла в зону державних ін­
тересів Німеччини, і німецького населення з території колишньої Польщі, що
відійшла до зони державних інтересів СРСР". Див.: ЦДАГОУ. — Ф. 1. —
Оп. 2. —Спр. 7308.—Арк. 1—15.

222         Впродовж 1939—1941 pp. з країн Балтики, Балкан, Італії, СРСР було пе­
реселено 1 млн 30 тисяч етнічних німців. Див.: Демони миру та боги війни: со­
ціальні конфлікти посткомуністичної доби. — К., 1997. — С. 359.

223         РДВА. — Ф. 9. — Оп. 36. — Спр. 3588. — Арк. 16—17.

224         Гриневич В.А.  Українські німці в період Другої світової війни.
(1939—1945 pp.) // Діалог: Україна — Німеччина. — 2000. — № 1. — С 158.

225MagocsiP. R. A History of Ukraine. —P. 630.

226ЦДАГОУ. — Ф. 1. —On. 1. —Спр. 627.—Арк. 195.

227         Українська служба "ВВС". Програма від 28 червня 2000 р.

228         Нині у складі Чернівецької області.

229         Краткая Еврейская Энциклопедия. — Иерусалим, 1976. — Т. 1. —
С. 557—558.

230         The Soviet "Transfer" of Jews from Chernovtsy Province to Romania,
1945—1946. Introduced and annotated by Mordechai Altshuler // Jews in Eastern Eu­
rope. — 1998. — N 2. — P. 56.

* У 1948 p. РПЦ дарувала автокефалію Православній церкві у "демократич­ній Польщі".

231         Дорошенко Дмитро. Православна Церква в минулому й сучасному житті
українського народу. — Берлін, 1940. — С. 59.

232         Кучерепа Микола. Національна політика Другої Речі Посполитої щодо
українців (1919—1939 pp.) // У кн.: Україна — Польща: важкі питання. — Варша­
ва, 1998. — С 23.

233         ЦДАВО України. — Ф. 4465.— Оп. 1. —Спр. 148. — Арк. 24—28.

234         Дорошенко Дмитро. Зазнач, праця. — С. 61, 62.

235         ЦДАВО України. — Ф. 4465. — Оп. 1. — Спр. 148. — Арк. ЗО.

236         Там само.—Арк. 47.

237         Там само. — Арк. 56.

238         Історія християнської церкви на Україні. (Релігіезнавчий довідковий на­
рис). — К., 1992. —С 72.

239         ЦДАВО України. — Ф. 4465. — Оп. 1. — Спр. 147. — Арк. 2.
240Там само. — Спр. 145. —Арк. 55.

241         Там само. — Арк. 67—69.

242         Там само. — Арк. 83.

243         Путями истории. (Общерусское, национальное, духовное и культурное
единство на основании данных науки и жизни). — Нью-Йорк, 1979. — Т. 2. —
С. 30—33.

244         Гордієнко Володимир. Сталінізм і українська Греко-католицька церква.

—           У кн.: Матеріяли конференції, присвяченої життю та діяльності митрополита
Андрея Шептицького. — Львів, 1990. — С. 44.

245         Теодорович Н. Ліквідація Греко-католицької церкви в СРСР // Українсь­
кий збірник. — Мюнхен, 1960. — Книга 17. — С. 79.

246         ЦДАВО України. — Ф. 4465.— Оп. 1. —Спр. 145. —Арк. 97, 97 зв.

247         Там само. — Арк. 108.

248         Ковалюк В.Р. Культурологічні та духовні аспекти "радянізації" Західної
України (вересень 1939 —червень 1941 р.)//УІЖ. —1993.— №2—3.— С 11.

249         Теодорович Н. Зазнач, праця. — С. 79.

250         Швагуляк М.М. Західноукраїнська суспільність напередодні та під час
німецько-польської війни 1939 р. —У кн.: Україна: Культурна спадщина, націо­
нальна свідомість, державність // Міжвід. зб. наук, праць. — Вип. 1. — К.: Наук.
думка, 1992. — С 169—170.

251         ЦДАВО України. — Ф. 4465.— Оп. 1. —Спр. 119. —Арк. 14.

252Заборовський Я.Ю. Митрополит Андрей Шептицький. — У кн.: Матерія­ли конференції, присвяченої життю та діяльності митрополита Андрея Шептиць­кого. — Львів, 1990. — С 45.

253 Вільне слово. — 1941, 12 липня.

254Ковалюк В.Р. Зазнач, праця. —С. 12—13.

255 Теодорович Н. Зазнач, праця. — С. 80.

256~251 Верига В. Втрати ОУН в часі Другої світової війни. — Торонто, 1991.

—           С 39.

258 Архімандрит Іларіон. Тяжкі завдання Українського Архієрея. — Холм, 1

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+