Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Облік емісії акцій при реформуванні підприємств у господарські товариства

2.2. Облік емісії акцій при реформуванні підприємств у господарські

товариства

Після завершення оцінки майна підприємства здійснюють операції з

приведення статутного фонду (капіталу) до розміру, який відповідає викупній

(продажній) вартості підприємства або його статутного фонду (капіталу), що

фіксується в установчих документах. Далі статутний фонд поділяється на

відповідну кількість акцій певної номінальної вартості. Загальна номінальна

вартість емітованих акцій дорівнює статутному фонду підприємства. В

акціонерних товариствах він має бути не меншим 1250 мінімумів заробітної

плати (для ТОВ – не менш ніж 1000 мінімумів заробітної плати). Додатковий

випуск акцій допускається лише за умови, що всі попередні акції викуплені за

вартістю, не меншою від їхнього номіналу.

Акція – це цінний папір без установленого терміну обігу, що засвідчує

вклад її власника в майно акціонерного товариства. Вона дає право цьому

власнику на частку прибутку, що розподіляється. Власник акції має право на

участь в управлінні акціонерним товариством шляхом голосування на зборах

акціонерів. Однак він не може втручатися в оперативну діяльність керівництва

акціонерного товариства, обраного акціонерами. Хоч акція є цінним папером,

котрий засвідчує належну акціонерну частку вартості майна акціонерного

товариства, однак це не означає, що саме тут він може її отримати в грошовій чи

натуральній формі при виході з акціонерного товариства. В цьому випадку акції

можна лише продати. Викуп акцій може здійснювати акціонерне товариство або

вони реалізуються на аукціонах (біржах) за ринковим курсом, що залежить від

привабливості емітента для покупців, а тому може бути більшим чи меншим

від номіналу.

Акції бувають простими і привілейованими, іменними і на пред’явника.

На акціях вказують назву емітента – акціонерного товариства, дату випуску та

порядковий номер, номінал, категорію, суму статутного фонду акціонерного

товариства, терміни виплати дивідендів, ім’я власника (лише на іменних), які

засвідчують підписом керівника акціонерного товариства. В акціонерних

товариствах ведуть реєстр акціонерів. Це може здійснювати сертифікований

працівник акціонерного товариства, якщо загальна кількість акціонерів не

перевищує 500 осіб, або незалежний реєстратор на підставі договору з ним,

коли акціонерів більше.

Отримані акції зберігають і обліковують за правилами обліку бланків

суворої звітності в установленому порядку. На них складають реєстри, де

вказують номери, серію, номінальну вартість. При викупі акцій роблять

відповідні записи про дату, номер документа, за яким оприбутковано гроші за їх

викуп, суми оплати. Якщо акції здано на зберігання в банк, у реєстрах

аналітичного обліку записують номер, дату акта банку. Оплату винагород за

зберігання та перепродаж акцій відображають за дебетом рахунка 79 “Фінансові

результати”.

Обліковують бланки акцій на забалансовому рахунку 08 “Бланки суворого

обліку” за номінальною вартістю з поділом на види акцій відповідно до

матеріально відповідальних осіб.

Випуск (емісія) акцій здійснюється згідно з Положенням “Про порядок

реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій

підприємств”, зареєстрованого рішенням Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 9 лютого 2001 р. № 18. Реєстрація випуску цінних паперів,

інформації про їх випуск (емісію) та звіту про результати підписання на акції

здійснюється уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку або її територіальних органів відповідно до встановленого

порядку і є підставою для внесення випуску цінних паперів до загального

реєстру випуску цінних паперів.

У зв’язку з випуском акцій на підприємстві виникають витрати на оплату

аудиторських послуг, публікацію інформації про випуск акцій1, проведення

підписки на акції чи розподілу їх між засновниками2, послуг фондової біржі з

продажу акцій тощо. Такі витрати відображаються за дебетом рахунка 84 “Інші

операційні витрати” з подальшим віднесенням на рахунок 92 “Адміністративні

витрати” у кореспонденції з кредитом рахунка 68 “Розрахунки за іншими

операціями” або рахунків 30 “Каса” чи 31 “Рахунки в банках”.

Крім цього, відкриті акціонерні товариства сплачують державне мито за

реєстрацію інформації про випуск акцій (0,1% від вартості емісії за номіналом).

Таку суму відображають за дебетом рахунків 84(92) та кредитом субрахунка 642

“Розрахунки за обов’язковими платежами”.

Підписка на акції має бути здійснена протягом 6 місяців. Причому

засновнику відразу після оголошення про емісію необхідно внести не менш

ніж 10% від вартості акцій, а до дня проведення установчих зборів – ще 20%,

маючи на увазі, що загальна вартість акцій, яка належить засновникам при

створенні акціонерного товариства, не може бути меншою 25% від статутного

капіталу. Решта акцій може бути розповсюджена серед інших юридичних та

фізичних осіб і їхню вартість акціонери мають сплатити протягом

встановленого установчими зборами терміну, який не може бути більшим, ніж

один рік від дня реєстрації акціонерного товариства, інакше за протермінування

оплати з них буде утримана пеня у розмірі 10% річних від суми боргу. Її

відображають у кореспонденції рахунків:

– дебет 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”, кредит 746 “Інші доходи

від звичайної діяльності” – нарахування;

1 Таку інформацію публікують тільки ВАТ. 1 Номінальна вартість акцій не може бути меншою ніж 1 копійка, і має бути кратною їй. Як

правило, номінальна вартість однієї акції дорівнює 25 коп.

2 Підписка проводиться на ВАТ, розподіл – на ЗАТ.

– дебет 311 “Поточні рахунки в національній валюті”, кредит 377

“Розрахунки з іншими дебіторами” – сплата.

Акції можуть як продаватися акціонерами, так і викуповуватися у них з

метою подальшого перепродажу чи анулювання. При цьому їх продаж (викуп)

проводять за ринковим курсом, що може бути вищим чи нижчим від

номінальної вартості. Різницю між номінальною вартістю акцій і ціною їх

продажу відображають за кредитом субрахунка 421 “Емісійний дохід” при

перевищенні над номіналом, або за його дебетом при нижчій вартості від

номіналу.

Типові операції з емісії акцій

Розповсюдження решти емітованих акцій здійснюється шляхом відкритої

підписки. При цьому не пізніше 60 календарних днів з дати державної

реєстрації статуту або змін до статуту товариства, пов’язаних зі зміною розміру

статутного фонду, акціонерне товариство має подати Державній комісії з цінних

паперів і фондового ринку документи1 для реєстрації випуску акцій.

Емісія акцій є значним джерелом надходження коштів, необхідних для

здійснення інвестицій у розвиток підприємств. Це тим більше важливо

1 Ці документи передбачені Положенням “Про порядок реєстрації, випуску акцій і облігацій підприємств та

інформації про їх емісію”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 09. 02. 01.р. № 18.

наголосити бо такі кошти не є об’єктами оподаткування, оскільки не

зараховуються до валових доходів і за ними не виникають податкові

зобов’язанння в емітента. Одночасно слід зазначити, що у випадках викупу

акцій виплачені їхнім власниками суми не включаються до валових витрат

підприємств.

У той же час нараховані (сплачені) дивіденди за емітованими акціями

включаються до валових витрат підприємства-емітента.

Викуп акцій у результаті відкритої підписки може здійснюватись за

номінальною вартістю або за цінами, вищими чи нижчими від викупної

вартості. У будь-якому випадку номінальна вартість акцій списується з кредиту

рахунка 46 “Неоплачений капітал”, оскільки за такою оцінкою вони

обліковуються на дебеті цього рахунка до розповсюдження серед акціонерів.

Суму ж перевищення вартості викуплених акцій над номіналом зараховують до

емісійного доходу за кредитом однойменного субрахунка 421.

При реалізації акцій за цінами, нижчими від номінальної викупної

вартості, різниця списується за дебетом субрахунка 421 “Емісійний дохід”. Коли

ж кредитове сальдо за цим субрахунком недостатнє для покриття такої різниці,

перевищення списують на субрахунок 443 “Прибуток, використаний у звітному

періоді”.

Кореспонденція рахунків за відкритою підпискою на акції

Емісійний дохід від продажу акцій при їх первинній емісії не включають

до валових доходів емітента, а в акціонера така сума (перевищення вартості

придбання над номінальною вартістю акцій) не зараховується до валових

витрат.

Часто на підприємствах після продажу акцій проводиться їх викуп в

окремих акціонерів з подальшим перепродажем іншим. У цих випадках

викуплені акції обліковуються на дебеті субрахунка 451 “Вилучені акції” за

ціною придбання в акціонерів, а потім при перепродажу списуються за його

кредитом.

Кореспонденція рахунків із викупу та перепродажу акцій власної емісії

Проте інколи викуп акцій в акціонерів здійснюють з метою анулювання

або зменшення номінальної вартості акцій. Можливе також збільшення

номінальної вартості в результаті індексації основних засобів або випуску

додаткових акцій на суму зарахованого до статутного капіталу прибутку. Такі

операції відображають як зменшення чи збільшення власного капіталу

акціонерного товариства.

Кореспонденція рахунків за операціями зі зміни номінальної вартості акцій

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+