Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Визнання витрат і доходів за будівельним контрактом

3. Визнання витрат і доходів за будівельним контрактом

До витрат за будівельним контрактом належать витрати за період від дати укладення будівельного контракту до дати завершення цього контракту. До витрат за будівельним контрактом також включають витрати, яких зазнав підрядник внаслідок укла­дання будівельного контракту, якщо існує ймовірність його підписання й достовірної оцінки цих витрат. Витрати, визнані при укладенні будівельного контракту, який не підписано до дати складання балансу, визнають витратами звітного періоду без включення до витрат за цим будівельним контрактом у наступних звітних періодах.

Доходи й витрати, здійснені впродовж періоду виконання будівельного контракту, визнаються на дату складання балансу (на останнє число місяця) залежно від рівня завершеності будівельно-монтажних робіт, якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту можна достовірно оцінити.

Дохід за будівельним контрактом оцінюють за справедливою вартістю активів, які вже отримані або підлягають отриманню. Оцінку доходу впродовж виконання будівельного контракту переглядають у разі: погодження із замовником відхилень та/або претензій, які змінюють ціну будівельного контракту в періоди після його укладання; зміни узгодженої ціни будівельного кон-
тракту із фіксованою ціною за наявності умов, що передбачають її зміни.

Зміни оцінки доходу та витрат за будівельним контрактом або зміни оцінки кінцевого фінансового результату виконання кон-
тракту відображають як зміну облікової оцінки.

Рівень завершеності робіт за будівельним контрактом можна визначати за одним із наведених методів:

вимірювання й оцінки виконаної роботи;

співвідношення обсягу завершеної частини робіт до їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірюванні (м2, м3 тощо) (додаток 2.1);

співвідношення фактичних витрат від початку виконання будівельного контракту до дати балансу й очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом (додаток 2.1).

Будівельні контракти залежно від способу визначення ціни поділяють на контракти із фіксованою ціною та контракти за ціною «витрати плюс».

Контракт із фіксованою ціною передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції, що виробляється на об’єкті будівництва.

Контракт за ціною «витрати плюс» передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного контрак­ту та погодженого у контракті прибутку (у вигляді відсотка від витрат або фіксованої величини).

Кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом із фіксованою ціною може бути достовірно оцінений за одночасної наявності таких умов:

можливості достовірного визначення суми загального доходу від виконання будівельного контракту;

ймовірного отримання підрядником економічних вигод від виконання будівельного контракту;

можливості достовірного визначення суми витрат, необхідних для завершення будівельного контракту, та рівня завершеності робіт за будівельним контрактом на дату балансу;

можливості достовірного визначення й оцінки витрат, по­в’язаних із виконанням будівельного контракту, з метою порів­няння фактичних витрат за цим будівельним контрактом із попередньою оцінкою таких витрат.

Кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом за ціною «витрати плюс» може бути достовірно оцінений за одночасної наявності таких умов:

ймовірного отримання підрядником економічних вигод від виконання будівельного контракту;

можливості достовірного визначення витрат, пов’язаних із виконанням будівельного контракту, незалежно від імовірності їх відшкодування замовником.

Якщо кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом не може бути оцінений достовірно, тоді:

дохід визначають як суму фактичних витрат від початку виконання будівельного контракту, щодо яких існує ймовірність відшкодування;

витрати за будівельним контрактом визнають витратами того періоду, впродовж якого їх було зроблено.

Якщо на дату балансу існує ймовірність того, що загальні витрати на виконання будівельного контракту перевищуватимуть загальний дохід за цим будівельним контрактом, очікувані збитки визнають витратами звітного періоду.

До доходу від будівельного контракту генпідрядник включає всю вартість виконаних за будівельним контрактом робіт. Вартість робіт, виконаних субпідрядниками, генпідрядники визначають як інші прямі витрати, пов’язані з виконанням будівельного контракту. Субпідрядники включають до доходу вартість будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами.

До доходу від будівельного контракту підрядники (генпідрядники, субпідрядники) включають також суму відхилень, претензій та заохочувальних виплат, якщо існує ймовірність отримання економічних вигод і можлива достовірна оцінка їх. Кошти, одержані внаслідок застосування майнової відповідальності за порушення замовниками умов будівельного контракту, підрядник відображає у складі доходу від будівельного контракту. Суми спла­ченої неустойки (пені) й відшкодування збитків, зумовлених невиконанням або неналежним виконанням підрядником умов будівельного контракту, відносять на зменшення доходу від контракту.

Витрати, безпосередньо пов’язані із виконанням контрактів, можуть бути зменшені на суму випадкового доходу, якщо такий дохід не включено до доходу від контракту. Наприклад, витрати на матеріали, використані в будівництві, можуть бути зменшені на суму доходів від продажу надлишків матеріалів; витрати на амортизацію основних засобів, використаних для виконання контракту, зменшують на суму доходу від реалізації основних засобів наприкінці терміну контракту.

За умовами будівельного контракту можуть формуватися додаткові джерела збільшення або зменшення доходу:

відхилення від ціни за будівельним контрактом — зміна ціни будівельного контракту внаслідок змін попередньо погодженого обсягу робіт, конструктивно якісних характеристик і термінів виконання будівельного контракту;

заохочувальні виплати за будівельним контрактом — додат­кові суми, що сплачуються підрядникові за виконання (перевиконання) умов контракту;

претензія за будівельним контрактом — сума майнової відповідальності замовника або іншої сторони, яку вимагає відшкодувати підрядник понад ціну контракту. Сума реальної претензії збільшує дохід підрядника.

Доходи і витрати за кожним будівельним контрактом відобра­жають у бухгалтерському обліку окремо, за принципом нарахування. Не визнаються доходами аванси, одержані від замовників для фінансового забезпечення виконання будівельного контракту. Ці суми підрядник відображає у складі його зобов’язань. Вони зменшуються по завершенні виконання робіт, визнання доходу й заліку заборгованості.

Валову заборгованість замовників за роботи за будівельним контрактом підрядник відображає у складі незавершеного виробництва.

Валову заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом підрядник відображає у складі інших поточних зобо­в’язань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+