Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Органи управління і структура Національного банку України

2.3. Органи управління і структура Національного банку України

Для ефективної діяльності Національного банку України важливе значення має його організаційна структура та мережа установ, за допомогою яких він здійснює надані законодавством повноваження.

Мережа установ Національного банку затверджена Президією Верховної Ради України і складається з центрального апарату, Кримського республіканського, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь, розрахункових центрів при них,
регіональних відділень і розрахункових касових центрів у містах
і районах, представництв банку за кордоном, обчислювальних
і технічних центрів, навчальних закладів та інших установ і організацій.

Структура центрального апарату Національного банку України затверджена постановою Правління НБУ від 9 березня 1995 р., до неї входять департаменти з основних напрямів діяльності банку (економічний, емісійно-кредитний, валютного регулювання, бухгалтерського обліку та розрахунків, інформатизації, готівково-грошо­вого обігу, банківського нагляду, фінансового і юридичного.

Для поточної роботи в структурі центрального банку створені управління з аналізу та організації економічної роботи, статистики та платіжного балансу, ринку капіталів і бірж, оперативного прогнозування та аналізу розвитку грошово-кредитного ринку, платіжних систем, комп’ютерних технологій, організації роботи з готівкою, аналізу діяльності банків та контролю економічних нормативів, реєстрації та ліцензування банків, міжнародних банківських зв’язків, банківської безпеки тощо.

При центральному апараті НБУ діють центр міждержавних розрахунків, державна скарбниця, центральна розрахункова палата, центральне сховище, банкнотно-монетний двір, інженерно-техніч­ний центр, операційне управління, банківська академія та ряд видань: «Бюлетень НБУ», «Платіжний баланс України» та ін.

Національний банк проводить свою роботу на основі поєднання колегіальності та єдиноначальності в обговоренні й вирішенні всіх питань щодо керівництва діяльністю банку.

Керівним органом Національного банку є Правління у складі Голови Правління, його заступників і членів правління. Голова Національного банку України призначається на посаду строком на 4 роки та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України.

Голова Правління Національного банку несе персональну відповідальність за його роботу: керує Правлінням та усією діяльністю банку, головує на його засіданнях, які проводяться не менше одного разу на місяць.

Заступники Голови Правління Національного банку та члени Правління призначені Президією Верховної Ради України за поданням Голови Правління Національного банку.

Враховуючи, що Національний банк України деякі важливі
питання розглядає колегіально, на Правління банку покладають-
ся такі повноваження: розгляд стану грошового обігу і розробка пропозицій щодо основних напрямів державної грошово-кре­дитної політики в державі; прийняття рішень про рівень резервних вимог і нормативів, процентних ставок на кредити, що надаються комерційним банкам; проведення економічних розробок у галузі грошового обігу й банківської справи, методики бухгалтерського обліку й звітності; розгляд питань діяльності управлінь Національного банку України на місцях, а також підвідомчих підприємств і організацій; вирішення кадрових питань; розгляд проектів найважливіших наказів, постанов та інших нормативних актів Національного банку; річних звітів і балансів діяльності Національного банку і зведених балансів банківської системи держави, затвердження кошторису витрат Національного банку та інші питання.

Рішення Правління Національного банку приймаються простою більшістю голосів і оформляються відповідними постановами. Політика Національного банку України на місцях провадиться через установи Національного банку, які діють від його імені і виконують у межах наданих їм повноважень функції, передбачені законодавством України, Статутом банку та рішеннями Правління банку.

З метою підвищення ролі центрального банку в сфері грошово-кредитної політики держави в Конституції України спеціально передбачено ряд статей з цього питання. Зокрема, у ст. 99 Конституції України визначено, що забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави — Національного банку України. По-новому визначається і статус керівника центрального банку держави, порядок його обрання і роль у здійсненні фінансової діяльності держави.

Відповідно до ст. 100 Конституції України буде створений новий вищий орган нагляду за діяльністю центрального банку — Рада Національного банку України, на яку покладатиметься розроблення основних засад грошово-кредитної політики та контроль за її проведенням. Правовий статус Ради Національного банку України буде визначатися законом. Склад Ради Національного банку України в рівній кількості призначатиме: половину — Верховна Рада України, половину — Президент України. Включення у склад Ради Національного банку обов’язково міністрів фінансів та економіки, інших провідних спеціалістів з питань грошового обігу й кредитної політики сприятиме нормальній роботі цього органу і компетентному вирішенню конкретних проблем.

Заслуговує на увагу і питання розмежування повноважень уряду і центрального банку, підзвітність його Верховній Раді України і надання банкові права законодавчої ініціативи, що гарантує його участь у законодавчому процесі з питань грошово-кредитної політики держави (ст. 93 Конституції України).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+