Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації

Транснаціоналізація - процес посилення світової інтеграції в результаті глобальних операцій ТНК.

Батьківські компанії
(60 тис.)

Транснаціональні
корпорації (ТНК)

Зарубіжні філії
(500 тис.)
компанії, які частково або пов­ністю контролюють активи ін­ших компаній за кордоном і володіють не менше 10% їх статутного капіталу

1.    Дочірні компанії
2.    Асоційовані компанії
3.    Відділення
 

Головна батьківська компанія – адміністративний усієї системи підприємств ТНК

Функції головної батьківської компанії
• прийняття рішень про злиття з іншими компаніями;
• придбання нових фірм і ліквідація неефективних підрозділів;
• формування довгострокової виробничої, інвестиційної і фінансової політики філій і корпорації в цілому;
• контроль над фінансами і НДДКР закордонних філій

 
Дочірня компанія - підприємство, що входить до системи ТНК, в прий­маючій країні, в якому головна компанія має право вирішального голосу в силу володіння більшою час­тиною акцій із правом вирішального голосу і при­значає керівників цього підприємства.
Асоційована компанія - підприємство, що входить в ТНК, у приймаючій країні, у якому головна компанія володіє не менше 10, але не більше 50 % акцій. Головна компанія не контролює, але бере участь у контролі над цим підприємством.
Відділення – вид  закордонної філії, яким головна компанія володіє цілком або воно є частиною
спільного підприємства ТНК.

         Форми відділень

Представництво головної компанії за рубежем

Партнерство, в т.ч. з місцевими підприємствами

Рухоме майно (судна, лі­таки, газо- чи нафтови­добувні платформи), що належать головній ком­панії і функціонує за кор­доном не менше 1 року

 
• Рівні участі ТНК у міжнародному поділі праці (МПП)

Міжфірмовий

Внутрішньофірмовий


Ознаки ТНК

не мають конкретної національної належності;
-є центрами координації і рушіями світового виробництва;
міжгалузеві внутрішньодиверсифіковані комплекси з інтернаціональним масштабом операцій;
-найдинамічніший структурний елемент світової економіки;
висока мобільність і здатність до трансформації зв'язків та ор­ганізаційних структур;
швидка реакція на імпульси НТР;
організаційна й управлінська здатність інтегрувати фактори й умови виробництва у всесвітньому масштабі;
основна рушійна сила глобалізації економічного розвитку.
Час виникнення ТНК кінець XIX ст


     Динаміка роз-
         витку ТНК
             сер. XX ст.-          
      поч. XXI ст./
50 — 60-і рр. XX ст. - виникнення ТНК американсь­кого  
                       походження, потім - японського, німецького,   
                        англійського, голландського і французького.
70 - 80-і рр. XX ст. - поява ТНК Пд. Кореї і деяких інших     
                      країн, що розвиваються.
90-і рр. XX ст. - поч. XXI ст. - розширення географічної   і            
                      галузевої   структури діяльності ТНК
 
Масштаби діяльності ТНК (транснаці-оналізації)

·    значне зростання кількості материнських компаній ТНК та їх зарубіжних філій (53 тис. і 450 тис. відповідно);
·     величезний обсяг інвестицій (понад 3,5 трлн дол.);• швидке зростання міжнародної виробничої мережі філій:
·    загальні активи ^ бл. 13 трлн дол., загальна додана вартість == 2 трлн дол.;
·     зростає частка у загальносвітових показниках: сума внутрішніх та зовнішніх обсягів прямих іноземних інвестицій = 1/5 світового ВВП, експорт закордонних філій ТНК =1/3 світового експорту, ВВП закордонних філій = 7 % світового ВВП, 60 % зовнішньої торгівлі світу, 4/5 патентів і ліцензій на наукові винаходи і ноу-хау світу;
·     90 % батьківських компаній базується в розвинутих краї­нах (РК), більшість з них - в Німеччині, Японії, США, Великій Британії, Франції; 46 % всіх філій - у РК, 42 % - у країнах що розвиваються;
·     підвищується ступінь «міжнародності»* операцій ТНК;
·    різке збільшення трансграничного злиття і поглинання (особливо в банківській сфері, страхуванні, хімії тощо).
 

* Ступінь «міжнародності» (транснаціональності) характеризується питомою вагою зарубіжних активів, продажів, зайнятих у загальнокорпораційних показниках.
Найбільші ТНК світу:
·    женерал Електрик» (США, електроніка)
·    «Роял Датч/Шелл» (Велика Британія - Голландія, нафтопереробка)
·    «Форд» (США, автомобілебудування)
·    «Екссон Мобіл» (США, нафтопереробка)
·    «Дженерал моторе» (США, автомобілебудування)
·    ІВМ (США, комп'ютерна техніка)
·    «Тойота» (Японія, автомобілебудування)
·    «Фольксваген» (Німеччина, автомобілебудування)
·    «Міцубісі» (Японія, диверсифікована)
·    «Нестле» (Швейцарія, харчова індустрія )
·    «АББ-Асеа Браун Бовері» (Швейцарія - Швеція, електроніка)
·    «Ельф Акітен» (Франція, нафтопереробка)
·    «Байер АГ» (Німеччина, хімічна промисловість)
·    «Хьохстаг» (Німеччина, хімічна промисловість)
·    «Ніссан Мотор» (Японія, автомобілебудування)
·    «Фіат» (Італія, автомобілебудування)
·    «Юнілевер» (Велика Британія - Нідерланди, харчова промисловість)
·    «Даймлер-Бенц» (Німеччина, автомобілебудування)
·    «Філіпс електроніко» (Нідерланди, електроніка)
·    «Мак Доналдс» (США, харчова індустрія)
·    «Кока-Кола» (США, харчова індустрія ) та ін.
 

Глобальний інвестиційний БУМ ТНК- різке збільшення вивозу прямих інвестицій

З цикли

1978-1981 рр.- до нафтовидобувного сектора

1986-1990 рр.- в промислове розвинуті країни

1993-200...рр. -в країни, що розвиваються

Причини
Циклічні
фактори
коливання економіч­ної активності циклі­чно в країнах-експор­терах і країнах-ім­портерах іноземних інвестицій впливають на інвестиційну стратегію ТНК

Структурні фактори світової економіки
з сер. 80-х рр. зароди­лися глобальні виробничі мережі ТНК, що об'єд­нують материнські ком­панії і зарубіжні філії підконтрольних підприємств у єдину інтегровану сис­тему виробництва

Фактори економічної політики різних країн
з сер. 80-х рр. у багатьох країнах почалась значна лі­бералізація зовнішньоеко­номічного курсу, перегля­нуто закони щодо інозем­них інвестицій, поліпшено інвестиційний клімат для ТНК

 
Транснаціональні фінансово-промислові групи (ТФПГ) - сукупність юри­дичних осіб, які об'єднують свої активи з метою економічної або технологічної інтеграції для реалізації інвестиційних або інших проектів, спрямованих на підвищення конкурентоспро­можності і розширення ринків збуту товарів і послуг, під­вищення ефективності виробництва, створення нових робочих місць (приклад: ТФПГ «Інтеррос», «Сібалюміній»),
Особливості стратегії ТНК (На сучасному етапі)
 
1
Транс націоналізація середніх та малих фірм
Деякі середні і малі підприємства здійснюють прорив на ринку високої технології, спеціалізуючись на окремих видах наукомісткого виробництва та НДДКР і тим самим володіючи «невидимими активами» (науковими знаннями, секретами виробництва та ін.), або на ринки послуг, володіючи при цьому репутацією та досвідом роботи. Технічний прогрес розширює можливості трансграничних операцій для таких фірм завдяки подрібненню технологічного процесу, розвитку інформаційних та транспортних систем. Значна кількість філій середніх і малих підприємств розміщуються в країнах, що розвиваються.
2
Трансформація організації стратегії ТШС


Будь-яка філія в будь-якій приймаючій країні може виконувати однакові функції для задоволення потреб усієї мережі підприємств ТНК
 

Децентралізація управління
На зміну жорсткій ієрархічній системі управління (контролю) діяльністю всіх ланок ТНК приходить менш нейтралістська модель взаємозв'язків (децентралізація). Поширюються регіональні штаб-квартири (напр., японські ТНК мають регіональні офіси в Сінгапурі по керівництву виробництва автомобілів та електропобутової техніки в Пд.-Сх. Азії), або створюються за кордоном центральні органи ТНК за основними напрямами господарської діяльності (напр., ТНК США ІВМ перенесла штаб-квартиру з виробництва комп'ютерних систем до Англії).


Стратегічні альянси
 Види:
 •Горизонтальні - з іншими фірмами галузі;
•Вертикальні - з постачальниками,   
                              споживачами;
•Діагональні - партнерами в інших
                                галузях.
Стратегічний альянс
це координація на довгостроковій основі виробничої та ринкової ді­яльності двох і більше компаній

Мета:
• проникнення на нові ринки;
•зниження ризику за рахунок його розподілу;
• одержання економії на масштабах;
• зменшення витрат;
•подолання торговельних та інвес­тиційних бар'єрів;
•обмін технологіями й розробка за­гальних технічних стандартів;
•розширення асортименту продукції та ін.

Приклади:
1. Альянс ТНК «Сіменс» та ІВМ з виробництва напівпровідників;
2. «Тошиба», «Епл», ІВМ - альянс у галузі розробок та обміну програмними продуктами для ЕОМ;
3. «Ніссан мотор», «Даймлер-Бенц» - альянс з виробництва легких вантажівок.


Злиття та поглинання учасників стратегічних альянсів
Приклад: «Форд» (США) + «Мазда» (Японія)
1 етап: взаємна поставка кузовів і трансмісій для нової моделі автомобіля «Ескорт» корпорації   «Форд» з 1979 р.
 2 етап: запроваджено збирання кількох моделей з маркою «Форд» на японських заводах компанії  
             «Мазда», а на європейських підпри­ємствах корпорації «Форд» поряд зі своєю маркою –
               випуск мо­делі «Мазда».
3 етап: купівля корпорацією «Форд» контрольного пакета акцій компанії «Мазда» в 1996р.
Міжнародні картелі - об'єднання ТНК з метою проведення єдиної торговельної політики шляхом поділу ринку збуту і встановлення узгоджених цін на свою продукцію
Індекс транснаціональності країни:

І.ТНК= (Рін.інв.: Вок+ ІМін.інв.: ВВП + Чііуін. ф.: ВВП ++ Зін.ф.; 3): 4,
де     Рін.інв. - приплив прямих іноземних інвестицій
Вок - валові вкладення в основний капітал за останні 3 роки
Імін.інв. - загальний обсяг ввезених прямих іноземних інвестицій
Чпуін. ф. - обсяг умовно чистої продукції іноземних філій
Зін.ф. - зайняті на іноземних філіях
З - загальна чисельність працюючих
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+