Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Поточні та інші рахунки клієнтів у банках, порядок їх відкриття й режим операцій із ними

Для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахунків та касових операцій юридичні та фізичні особи відкривають банківські рахунки У практиці банку використовують різноманітні види рахунків:

-         кореспондентські;

-         поточні (поточні з овердрафтом):

 

■     рахунки   зі   спеціальним   режимом   використання   (у   випадках,
передбачених законодавчими та нормативними актами);

■     поточні рахунки типу «Н»;

■     поточні рахунки типу «П»;

■     карткові рахунки;

■     поточні рахунки виборчих фондів;

 

-         вкладні(депозитні);

-         кредитні (позичкові);

-         спеціальні    рахунки    депонування    коштів    з    метою    подальшого
здійснення розрахункових операцій.

Кореспондентські рахунки — рахунки, що використовуються для зберігання коштів та обліку розрахунків, що виконує одна банківська установа за дорученням іншої банківської установи. Кореспондентські рахунки відкриваються та використовуються на договірній основі в процесі встановлення міжбанківських кореспондентських відносин

Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів власності, а також їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України.

За можливості використання коштів у обсязі, що перевищує суму залишку, використовують поточний рахунок з овердрафтом. При цьому виникаюче дебетове сальдо на такому поточному рахунку компенсується за рахунок банківського кредиту (овердрафт).

Поточні рахунки типу «Н» відкриваються представництвам і установам, які не здійснюють підприємницької діяльності від свого імені та не мають власних грошових доходів. Поточні рахунки типу «П» передбачають можливість ведення підприємницької діяльності повністю або частково.

Карткові рахунки відкривають клієнтам, які здійснюють операції із застосуванням платіжних карток.

Поточні рахунки виборчих фондів відкривають для фінансування передвиборчої агітації політичних партій, кандидатів у народні депутати.

Вкладні (депозитні) рахунки підприємствам та їх відокремленим підрозділам відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка та установою банку на визначений у договорі строк. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунка і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок.

Відсотки за депозитними рахунками можуть перераховуватися на поточний рахунок відповідно до умов депозитного договору або зараховуватися на поповнення депозиту. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунка забороняється.

Кредитний (позичковий) рахунок - рахунок, який відкривається банком для обліку наданих кредитів.

Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків.

У разі відкриття (закриття) або зміни номерів усіх видів рахунків (крім рахунків фізичних осіб та офіційних представництв), установа банку зобов'язана повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації власника рахунка протягом трьох робочих днів із дня відкриття або закриття рахунка (включаючи день відкриття або закриття).

Крім цього, повідомлення про відкриття (закриття) чи зміну рахунка надсилається також до НБУ для включення до зведеного електронного реєстру власників рахунків.

До отримання повідомлення про взяття рахунків суб'єктів підприємницької діяльності на податковий облік на цих рахунках здійснюються лише операції з зарахування коштів. Датою початку операцій за видатками з рахунків суб'єктів підприємницької діяльності в установі банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення.

У разі відкриття двох і більше поточних рахунків у національній валюті власник рахунка протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунка визначає один із рахунків у національній валюті як основний, на якому обліковуватиметься заборгованість, що списується (стягується) у безспірному порядку, і повідомляє номер цього рахунка податковому органу, в якому він обліковується як платник податків, за місцем реєстрації та банкам, у яких відкриті додаткові рахунки в національній валюті, а також рахунки в іноземній валюті.

Банки, в яких відкриваються додаткові рахунки у національній валюті та рахунки в іноземній валюті, протягом трьох робочих днів, крім повідомлення до податкових органів, повідомляють також установу банку, в якій відкрито основний рахунок, про відкриття таких рахунків (із зазначенням номерів).

Для здійснення розрахунків клієнти банків самостійно обирають платіжні інструменти. Установи банків списують кошти з рахунків клієнтів тільки за дорученням власників цих рахунків або за розпорядженням стягувачів (державних виконавців).

Розрахункові документи, що надходять протягом операційного часу, банк проплачує в день надходження; ті, що прийшли після операційного часу -наступного робочого дня.

У разі відсутності коштів на рахунку платника для виконання розрахункових документів , що надійшли до банку протягом операційного часу, вони цього самого дня повертаються без виконання або проводиться їх часткова оплата.

Надходження коштів на поточний рахунок обліковується в кредитовій частині, платежі з поточного рахунку - в дебетовій. Банк не здійснює обліку заборгованості платника, не сплаченої в строк, не веде реєстру розрахункових та виконавчих документів, несплачених у строк у зв'язку з відсутністю коштів на рахунку платника. При цьому встановлена певна черговість проведення платежів:

1. Платіжні вимоги, оформлені на підставі рішення суду:

Перша черга.

-    відшкодування   шкоди   завданої   каліцтвом,   іншим   ушкодженням
здоров'ю або смертю;

-         стягнення аліментів.
Друга черга.

-         розрахунки з виплати вихідної допомоги;

-         виплати особам, які працюють за трудовим контрактом;

-         виплати за авторським договором.
Третя черга.

-         Списання коштів на підставі інших рішень суду.

2.Розрахункові документи на здійснення платежів до бюджету.

З.Інші розрахункові документи у порядку їх послідовного надходження

Для   відкриття   поточних   підприємства   подають   установам   банків   такі документи:

1) заяву на відкриття рахунка встановленого зразка (взірця), за підписом
керівника та головного бухгалтера підприємства;

2)     копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої
влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію,
засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну
реєстрацію;

3)     копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену
нотаріально чи органом, який реєструє;

4) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий
облік;

5) картку   із   зразками   підписів   осіб,   яким   відповідно   ДО   чинного
законодавства  чи  установчих  документів   підприємства  надано   право
розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів  (у
картку включається також зразок відбитка печатки підприємства);

6) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+