Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.6.3. Уповноважений з питань захисту прав підприємців

2.6.3. Уповноважений з питань захисту прав підприємців

Правовий статус уповноваженого з питань захисту прав підприємців регламентується Наказом Держпідприємництва № 32 від 17 листопада 1998 р. (зі змінами — наказ № 19 від 31.01.2001) «Про затвердження Положення про уповноваженого з питань захисту прав підприємців».

Уповноважений з питань захисту прав підприємців (далі — уповноважений) є особою, яка сприяє Державному комітетові України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі — Держпідприємництво України) у реалізації повноважень щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

Уповноважений призначається Головою Держпідприємництва України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі й здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Уповноважений у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Держпідприємництво України, а також означеним вище Положенням.

Головні завдання уповноваженого:

сприяння правовій поінформованості підприємців та захист — у межах наданих повноважень — законних прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності;

аналіз дотримання органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями законних прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності;

інформування органів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також Держпідприємництва України про стан дотримання законних прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

Головні функції уповноваженого:

готує пропозиції органам Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади, а також Держпідприємництву України щодо усунення будь-яких перешкод у розвитку підприємництва;

розглядає усні та письмові звернення суб’єктів підприємницької діяльності. У процесі розгляду таких звернень з’ясовує причини та умови, які призвели до порушення прав суб’єкта підприємницької діяльності;

за наявності підстав звертається до відповідних органів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій з пропозиціями щодо вжиття ними заходів до усунення порушень чинного законодавства;

бере участь у роботі координаційної ради (комітету, комісії) з питань розвитку підприємництва при місцевих органах виконавчої влади, а також у роботі інших структур, створених за сприяння Держпідприємництва України;

сприяє розвитку інфраструктури підтримки підприємництва;

надає допомогу в створенні та ефективній діяльності громадських об’єднань підприємців;

організовує і проводить конференції, симпозіуми, семінари з питань підприємництва;

проводить анкетування та опитування суб’єктів підприємницької діяльності з питань, що належать до його компетенції, для прийняття за їх результатами відповідних рішень;

узагальнює, аналізує підсумки своєї роботи та звітує Держпідприємництву України;

висвітлює в засобах масової інформації питання, що належать до його компетенції.

Уповноважений має право:

бути прийнятим керівниками та іншими посадовими особами органів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та орга­нізацій, об’єднань громадян, підприємств з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку в органах Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, об’єднан­нях громадян, на підприємствах необхідні для виконання своїх повноважень документи, інформацію та довідкові матеріали;

брати участь у роботі органів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування під час розгляду питань, що стосуються розвитку підприємництва, за їхньою згодою;

брати участь у розробленні та опрацюванні проектів регіональних нормативно-правових актів за згодою органів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які зачіпають законні права та інтереси суб’єктів підприємницької діяльності; подавати до них свої пропозиції та зауваження;

залучати фахівців у сфері підприємництва (за їхньою згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

надсилати подання до Держпідприємництва України щодо призначення в містах та районах відповідного регіону помічників уповноваженого, які призначаються окремим наказом Комітету.

Уповноважений зобов’язаний організовувати та своєчасно проводити роботу згідно з його основними завданнями та функціями, а також виконувати накази, розпорядження та доручення керівництва Держпідприємництва України.

Координація роботи уповноваженого здійснюється через струк­турний підрозділ Держпідприємництва України.

Уповноважений співпрацює з територіальними органами Держ­підприємництва України, органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого само­врядування, установами та організаціями.

Уповноважений може користуватися для виконання своїх обов’язків службовими приміщеннями, засобами зв’язку та оргтехнікою, які є в Держпідприємництва України, його територіальних органах, а також (за згодою керівників) місцевих органах виконавчої влади. Уповноважений має посвідчення, що підтверджує його повноваження. Посвідчення видається Держпідприємництвом України згідно з наказом про призначення та підлягає поверненню після звільнення. Відповідне посвідчення має помічник уповноваженого.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+