Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

22.2. Причини виникнення та загострення глобальних проблем


Кожна глобальна проблема є об'єктивною за своїм характером і має свою причину виникнення. Як це слід розуміти?

Процеси інтернаціоналізації господарського життя, науки, культури й політики визначають зростання взаємозв'язку окремих ланок світового господарства, взаємозалежності держав і тим самим становлять основу для можливості глобалізації окремих проблем людської цивілізації. При наявності ж суперечності між світовим економічним розвитком і соціальним прогресом людства виникають об'єктивні умови для перетворення можливості глобалізації на її реальність, тобто для появи глобальних проблем.

Що ж є причиною виникнення глобальних проблем? Однозначної відповіді на це запитання в соціально-економічній літературі немає. Так, більшість західних ідеологів причиною виникнення глобальних проблем вважають перенаселення планети, сучасну науково-технічну революцію, зростання промислового виробництва тощо.

Ряд американських науковців (В.Вайскопер, Д.Блейні) основ­ними причинами, наприклад, військових конфліктів, мілітарізації

1 Урбанпація - процес'зосередження промисловості й населення в містах, переважно великих

економіки, що загрожує людству ядерною війною, вважають природно-історичні умови розвитку людини, її психологію, приро­дне прагнення до насильства. Причину ж екологічної кризи й можливої екологічної катастрофи американець Ф.Слейтер, швей­царець Д.Дерест та ін. вбачають у притаманному людині інсти­нкті до руйнування.

Такі тлумачення причин виникнення глобальних проблем не мають наукового обгрунтування, а лише спрямовані на захист певної суб'єктивної ідеологічної позиції, на якій стоїть її автор. Вони, по-перше, ігнорують соціальну сутність людини, відбивають однобічний підхід до неї лише як до біологічної істоти, в той час, як людина є істотою біосоціальною. По-друге, пояснюючи загост­рення глобальних проблем (зокрема екологічних) лише розгортан­ням науково-технічної революції, зростанням промислового вироб­ництва, вони беруть до уваги тільки технологічну сторону проблеми, ігноруючи її соціальну, суспільну сторону.

Отже, кожне з наведених тверджень метафізичне тлумачить причини виникнення глобальних проблем, оскільки поєднує їх лише з однією з сторін суспільного виробництва - продуктивними силими і не бере до уваги другу сторону - виробничі відносини. А оскільки це так, глобальні проблеми більшістю західних учених -ідеологів розглядаються як фатальні, такі, що не можуть бути розв'язанні. Тому, на їх думк^у, загострення глобальних проблем неминуче веде до вселенської катастрофи.

Чи дійсно це так? Щоб відповісти на це запитання, необхідно чітко усвідомлювати, що кожна з названих проблем виникає не сама по собі, не в результаті якихось випадкових обставин і, що найголовніше, не поза виробничою діяльністю людей, а в її проце­сі. Тому глобальні проблеми є породженням комплексу об'єктивних причин, зумовлених, з одного боку, специфікою розвитку продуктивних сил, географічного положення, рівня прогресу техніки, природно-кліматичними умовами, тобто факто­рами загальними, незалежними від форми соціально-економічного ладу країн. З іншого боку, глобальні проблеми породжуються специфічною суспільною формою, тобто особливістю розвитку відносин власності. Див. схему 159.


Поруч з названими загальними причинами виникнення глобальних проблем, що діють як тенденції, необхідно виділити причини специ­фічні, що значно загострюють ці проблеми в сучасних умовах і роблять цілком реальними економічні наслідки, загрозливі для існування людства на планеті, в результаті їх нерозв'язання. Найбільш суттєвою з цих проблем є швидке зростання на пла­неті народонаселення74 в останні десятиріччя. Див. табл. 7.

Які це має соціально-економічні наслідки? Для того, щоб про­годувати, одягнути, забезпечити житлом зростаючу кількість населення, необхідно постійно нарощувати виробництво промисло­вої та сільськогосподарської продукції, збільшувати обсяги видобу­вання корисних копалин. Це: а)в умовах обмеження ресурсів на планеті загострює проблему забезпечення людства продовольством, сировиною; б)порушує екологічний баланс й унеможливлює збереження навколишнього середовища; в)оскільки демографічний вибух супроводжується нерівномірністю зростання населення в різних країнах, то в тих країнах, де має місце найбільший приріст, при наявності слабкого розвитку продуктивних сил, спостерігаєть­ся масовий голод, злиденність, бідність. Так, за даними відомого французького дослідника Жака Іва Кусто, в 1991р. з 5,6млрд. жителів планети лише 500млн. чоловік жили добре, 900млн. проживали в безвихідних злиднях. Становище в світі з того часу не покращилось, навпаки, стало гіршим.

' R соціальио-екопомічній літературі цей процес отримав наів> - 'демографічний вибух"


Табл. 7

Демографічний вибух

Роки

 

Кількість населення на планеті

 

Кількість років на приріст 1 млрд. населення

 

початок нашої ери

 

200 млн. чол.

 

 

 

1830 р.

 

1 млрд. -"-

 

1 млн. років

 

1930 р.

 

2 млрд. -"-

 

100 років

 

1960 р.

 

3 млрд. -"-

 

ЗО років

 

1976 р.

 

4 млрд. -"-

 

15 років

 

1989 р.

 

5 млрд. -"-

 

13 років

 

Прогноз 2000 р.

 

6 млрд. -"-

 

11 років

 

2100 р.

 

12-13 млрд. -"-

 

 

 

Отже, демографічний вибух зумовлює загострення таких глоба­льних проблем, як сировинна, екологічна, продовольча, енергетич­на, і це мінімум.

Важливою специфічною причиною загострення глобальних проблем є низький рівень впровадження ресурсо- та енергозао-щаджуючих, екологічно чистих технологій. Внаслідок цього із загального обсягу природної речовини, що залучається в процес виробництва, форми кінцевого продукту набуває лише 1,5%. Тому, щоб задовольнити потреби суспільства в кінцевому продукті, щорічно з надр планети видобувається близько 100млрд. тонн руди, корисних копалин і будівельних матеріалів. Ресурси ці не поновлюються, що ставить ресурсну проблему в ряд найактуальні­ших.

Причиною загострення глобальних пролем є також швидка ур­банізація населення, зростання гігантських мегаполісів75, що супроводжується скороченням сільськогосподарських угідь, лісів, бурхливою автомобілізацією. В результаті вже тепер лише на 0,3% території планети (великі міста) сконцентровано 40% всього населення. Нині відомі десятки міст, кількість населення яких перевищує 10млн.чол. А згідно з прогнозами в 2000 році в Мехіко буде проживати понад 30млн., Буенос-Айросі - 26млн., Шанхаї -23млн. чоловік. Все це до крайніх меж загострює екологічну проблему.

' Ме,'аполіси • велетенські міста

Особливо складна екологічна ситуація в Україні. Майже 10% її території знаходиться в стані глибокої екологічної кризи, близької до катастрофи, а майже 70% загальної земельної площі наближається до такого стану. Лише 1% території України займають екологічно чисті ареали.

Важливою причиною загострення глобальних проблем є також варварське ставлення людини до природи, що найбільше виявляється в хижацькому винищенні лісів, знищенні природних річок і створенні штучних водоймищ, забрудненні шкідливими речовинами прісної води.

Загостренню глобальних проблем другої сфери сприяє реакційна політика окремих держав світу, зокрема США, які під виглядом миротворчих місій (партнерство заради миру) намагаються встановити світове панування. В результаті зростає не лише мілітаризація економіки, а й міжнародна напруга,, постійно виникають війни в різних регіонах планети, гине маса людей. Так, у 130 регіональних військових конфліктах, що виникли після другої світової війни, загинуло близько 20млн. чоловік.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+