Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1. Принципи класифікації цінних паперів

Нагадаємо структуру фондового ринку (ринку цінних паперів – РЦП).

 

 

Інструменти фондового ринку – це особливі види фінансових документів, якими виступають цінні папери.

А що таке цінні папери?

У статті 1 Закону України “Про цінні папери і фондову біржу” (1991р.) визначено (занотувати):

Цінні папери – грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

 

Нагадаємо, що в Україні законодавчо визначені такі види цінних паперів:

·           акції;

·           облігації внутрішніх державних та місцевих позик;

·           облігації зовнішніх державних позик;

·           облігації підприємств;

·           казначейські зобов’язання;

·           ощадні сертифікати;

·           векселі;       

·           приватизаційні папери;

·           похідні цінні папери (деривативи).

Указом Президента України “Про інвестиційні фонди та інвестиційні ком­панії” до цінних паперів (ЦП) віднесені також інвестиційні сертифікати.

Існують ще платіжно-розпорядчі фінансові документи, які законодавчо до цінних паперів ще не віднесені. Це компенсаційні сертифікати, кредитні договори, чеки, коносаменти, майнові варанти (на відміну від фондових варантів).

Коносамент – документ, що посвідчує право його власника розпоряджатися зазначеним у коносаменті вантажем і отримати його після перевезення.

Варант – посвідчує право його власника розпоряджатися майном, зазначеним у варанті.

Але похідні від коносаменту чи варанту – це вже фондові інструменти.

Як же класифікуються цінні папери?

Перш за все це три основні групи ЦП:

·           пайові ЦП (інструменти власності);

·           боргові ЦП (інструменти позики);

·           похідні ЦП (деривативи).

Крім того, усі ЦП можна класифікувати за загальними ознаками та характеристиками, які можуть бути застосовані до будь-якої групи ЦП. А саме:

·           за формою випуску;

·           за формою обліку та обігу;

·           за строками випуску;

·           за прибутковістю та правами, які вони надають.

Типологія ЦП за формою випуску:

·           документарна форма випуску ЦП;

·           бездокументарна форма випуску ЦП.

Документарні ЦП – ЦП встановленої форми та з встановленими чинним законодавством реквізитами, які випускаються з дотриманням певних вимог їх виготовлення.

Бездокументарні ЦП – ЦП, випуск та обслуговування обігу яких здійснюється на депозитарних рахунках в Національній депозитарній системі, а також знерухомлені ЦП. Права власності на такі ЦП підтверджуються виписками з депозитарних рахунків.

  Переваги бездокументарної форми: економія для емітента при випуску ЦП (один бланк акції чи сертифіката акції коштує від 25 центів до 1,5 дол. США в залежності від ступенів захисту та якості паперу); використання сучасних технологій обігу ЦП; прискорення і здешевлення перереєстрації прав власності.

Типологія ЦП за формою обліку та обігу :

·           іменні ЦП;

·           ЦП на пред’явника.

Перехід прав власності на іменні ЦП засвідчується передавальним записом (індосаментом) на іменному цінному папері (при документарній формі) та внесенням змін до реєстру власників іменних цінних паперів.

ЦП на пред’явника обліковуються емітентом тільки кількісно. Вони обер­таються вільно. З передачею ЦП на пред’явника однією особою іншій до нового власника переходять усі права, які надаються цими ЦП.

Типологія ЦП за строками випуску:

·           безстрокові ЦП;

·           строкові ЦП:

- довгострокові (від 5 років);

- середньострокові (1-5 років);

- короткострокові (до 1 року).

Типологія ЦП за прибутковістю:

·           прибуткові ЦП;

·           безприбуткові ЦП.

Прибуткові ЦП:

·           дивідендні;

·           процентні;

·           безпроцентні (спеціальні або цільові);

·           дисконтні;

·           кумулятивні.

Безприбуткові ЦП:

·           конвертовані;

·           приватизаційні.

Детальніше про ці відмінності – при розгляді основних груп ЦП.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+