Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1. ФПГ як форма об'єднання суб'єктів господарювання

Підприємства мають право на добровільних засадах, відповідно до закону “Про підприємства”, об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України. Формою об'єднання можуть бути:

-          асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників;

-          корпорації - договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;

-          консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети;

-          концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств;

-          інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами [1].

Об'єднання діють на основі договору або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками. Підприємства, які входять до складу зазначених організаційних структур, зберігають права юридичної особи.

Рішення про створення об'єднання (установчий договір) і статут цього об'єднання погоджуються з Антимонопольним комітетом України в порядку, визначеному чинним законодавством. В об'єднання підприємств, що зареєстровані в Україні, можуть входити підприємства інших союзних республік та держав. Відповідно підприємства України можуть входити в об'єднання, зареєстровані в інших союзних республіках та державах. Порядок вступу в об'єднання у зазначених випадках здійснюється відповідно до законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність.

Об'єднання є юридичною особою, може мати самостійний і зведений баланси, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням. Його реєстрація провадиться в порядку, встановленому законом “Про підприємства”.

Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями підприємств, які входять до його складу, а підприємства не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не передбачено установчим договором (статутом).

Підприємства, які входять в об'єднання, можуть вийти з його складу із збереженням взаємних зобов'язань та укладених договорів з іншими підприємствами та організаціями. Вихід структурних підрозділів і самостійних підприємств із об'єднань може здійснюватись за згодою власника майна чи уповноваженого ним органу та з участю трудового колективу з наданням їм права підприємства. Відмову власника може бути оскаржено трудовим колективом до суду.

Об'єднання ліквідується за рішенням підприємств, які входять в нього. Ліквідація об'єднання здійснюється у порядку, встановленому законом "Про підприємства". Майно, яке залишилося після ліквідації об'єднання, розподіляється між учасниками згідно з статутом об'єднання.

Фінансово-промислова група (ФПГ) створюється підприємствами на договірних чи статутних відносинах через об’єднання частини їх майна та фінансових ресурсів, що передаються у власність ФПГ. Може здійснюватись, також, довірче управління переданим майном. ФПГ передається управління виробничою, науковою, фінансовою та комерційною діяльністю учасників. До ФПГ переходять права та обов’язки, що випливають із договорів, укладених учасниками до їх вступу у ФПГ.

Фінансово-промислові групи - активно зростаюча форма організації взаємодії фінансових і промислових організацій не тільки в нашій країні, але і за її межами. Розрізняють фінансово-промислові та промислово-фінансові групи.

Відповідно до вітчизняного законодавства, промислово-фінансова група (ПФГ) - об'єднання, до якого можуть входити промислові підприємства, сільськогосподарські підприємства, банки, наукові і проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, та яке створюється за рішенням уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції[2].

У російському законодавстві дається таке визначення фінансово-промислової групи: ФПГ - це сукупність юридичних осіб, що діють як основні і дочірні товариства, що цілком або частково об'єднали свої матеріальні і нематеріальні активи (система участі) на основі договору про створення ФПГ із метою технологічної чи економічної інтеграції для реалізації інвестиційних та інших проектів і програм, спрямованих на підвищення конкурентоздатності і розширення ринків збуту товарів і послуг, підвищення ефективності виробництва, створення нових робочих місць.”

Розбіжність у термінології пояснюється, думається, статусом таких об’єднань. ПФГ – створюється при допомозі держави, ФПГ – без її втручання. Тож надалі використовуватимемо термін ФПГ, як такий, що більше вживається в науковій літературі.

Учасниками ФПГ визнаються юридичні особи, що підписали договір про створення фінансово-промислової групи, і заснована ними центральна компанія фінансово-промислової групи, або основне і дочірнє товариства, що утворять фінансово-промислову групу. До складу ФПГ можуть входити комерційні і некомерційні організації, у тому числі й іноземні, за винятком суспільних і релігійних організацій (об'єднань). Участь більш ніж в одній ФПГ не допускається.

Серед учасників фінансово-промислової групи обов'язкова наявність організацій, що діють у сфері виробництва товарів і послуг, а також банків чи інших кредитних організацій.

Дочірні господарчі товариства і підприємства можуть входити до складу фінансово-промислової групи тільки разом зі своїм основним товариством (унітарним підприємством-засновником).

До складу учасників фінансово-промислової групи можуть входити інвестиційні інститути, недержавні пенсійні й інші фонди, страхові організації, участь яких обумовлено їх роллю в забезпеченні інвестиційного процесу у фінансово-промисловій групі.

Фінансово-промислові групи, серед учасників яких є юридичні особи, що знаходяться під юрисдикцією держав - учасників Співдружності Незалежних Держав, які мають відособлені підрозділи на території зазначених держав або здійснюють на їх території капітальні вкладення, реєструються як транснаціональні фінансово-промислові групи.

У випадку створення транснаціональної фінансово-промислової групи на основі міжурядової угоди їй присвоюється статус міждержавної (міжнародної) фінансово-промислової групи.

Для учасників міждержавної фінансово-промислової групи національний режим установлюється міжурядовими угодами на основі взаємності.

Вищим органом керування фінансово-промисловою групою є рада керуючих фінансово-промислової групи, що включає представників усіх її учасників.

Затвердження представника до складу ради керуючих фінансово-промислової групи здійснюється рішенням компетентного органа керування учасника фінансово-промислової групи.

Компетенція ради керуючих фінансово-промислової групи встановлюється договором про створення фінансово-промислової групи.

Центральна компанія фінансово-промислової групи є юридичною особою, заснованою всіма учасниками договору про створення фінансово-промислової групи чи основним товариством, що є по відношенню до них уповноваженим органом в силу закону чи договору на ведення справ фінансово-промислової групи. Вона, як правило, є інвестиційним інститутом. Допускається створення центральної компанії фінансово-промислової групи у формі господарчого товариства, а також асоціації, союзу.

Центральна компанія фінансово-промислової групи у випадках, установлених законом чи установчим договором групи:

-          виступає від імені учасників фінансово-промислової групи у відносинах, пов'язаних зі створенням і діяльністю фінансово-промислової групи;

-          здійснює зведений (консолідований) облік, звітність і баланс фінансово-промислової групи;

-          готує щорічний звіт про діяльність фінансово-промислової групи;

-          виконує в інтересах учасників фінансово-промислової групи окремі банківські операції відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Інші види діяльності центральної компанії фінансово-промислової групи щодо ведення справ фінансово-промислової групи встановлюються її статутом та договором про створення.

У випадках і в порядку, установлених законодавством України про податки, договором про створення фінансово-промислової групи, учасники фінансово-промислової групи, зайняті в сфері виробництва товарів, послуг, можуть бути визнані консолідованою групою платників податків і вести зведений (консолідований) облік, звітність і баланс фінансово-промислової групи.

По зобов'язаннях центральної компанії фінансово-промислової групи, що виникли в результаті участі в діяльності фінансово-промислової групи, учасники несуть солідарну відповідальність. Особливості виконання солідарного обов'язку встановлюються договором про створення фінансово-промислової групи.

Державна підтримка діяльності фінансово-промислових груп полягає:

                     в заліку заборгованості учасника фінансово-промислової групи, акції якого реалізуються на інвестиційних конкурсах (торгах), в обсяг передбачених умовами інвестиційних конкурсів (торгів) інвестицій для покупця - центральної компанії тієї ж фінансово-промислової групи;

                     наданні учасникам фінансово-промислової групи права самостійно визначати терміни амортизації обладнання і нагромадження амортизаційних відрахувань зі скеруванням отриманих коштів на діяльність фінансово-промислової групи;

    передачі в довірче керування центральної компанії фінансово-промислової групи тимчасово закріплених за державою пакетів акцій учасників цієї фінансово-промислової групи;

    наданні державних гарантій для залучення різного роду інвестицій;

    наданні інвестиційних кредитів та іншої фінансової підтримки для реалізації проектів фінансово-промислової групи.

    наданні банкам - учасникам фінансово-промислової групи, зі сторони Національного банку України, пільг, що передбачають зниження норм обов'язкового резервування, зміни інших нормативів з метою підвищення їхньої інвестиційної активності.

Не пізніше 90 днів після закінчення фінансового року центральна компанія фінансово-промислової групи представляє всім учасникам фінансово-промислової групи, повноважному державному органу звіт про діяльність фінансово-промислової групи і публікує зазначений звіт. Звіт складається за результатами перевірки діяльності фінансово-промислової групи незалежним аудитором. Аудиторська перевірка проводиться за рахунок коштів центральної компанії фінансово-промислової групи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+