Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1.2. Інтенціональне відношення «одиничного речення існування»

Вже при знайомстві з першими працями Леснєвського вражає манера їх написання, що відображено в зовнішньому оформленні і полягає на тому, що приблизно половину обсягу твору, наприклад, докторської дисертації "До аналізу екзистенціальних речень", займають примітки, названі в інших творах також посиланнями. Леснєвський усвідомлював цю манеру написання і пізніше назвав її "способом користування типами речень-посилань". Цей спосіб переслідував мету з'ясування і розділення всіх функцій речення в екстралінгвістичному і інтралінгвістичному плані. Навіть одна з версій Мереології була побудована за допомогою основного поняття "зовнішній". Прагнення Леснєвського до екстраорізації багатьма дослідниками його творчості класифікується як яскраво виражена екстенсіональність.[1] Така думка справедлива щодо Мереології, в якій можливо визначити константу, яка дозволяє стверджувати, що порожній клас не існує, але ця ж думка, на перший погляд, може здаватись дивною, якщо врахувати, що в Онтології замість змінних можна підставляти "порожні імена".[2]

Не дивлячись на те, що поняття існування і предмету є основними поняттями філософії Леснєвського, вони не можуть бути віднесені безпосередньо до онтології тому, що ні модуси існування, ні форми предметів не цікавлять польського ученого. В цьому сенсі він дійсно апостат філософії і вельми оригінальний логік. Центром уваги Леснєвського став процес судження, що виражався реченнями виду <A Î b>, а точніше - номінальним судженням <А ¬ b>, або <А ¬ а>; останнє судження знаходиться в центрі дослідження Онтології. Саме воно дає ключ до розуміння теорій Леснєвського, які послідовно реалізують впроваджене вище номінальне судження. Складність розуміння систем Леснєвського, в основу яких покладене "одиничне речення існування", полягає на тому, що процес судження є процесом перейменування, а також в тому, що напрям процесу перейменування протилежний напряму лінійного запису речення. Цю останню особливість перейменування Леснєвський долає інверсією частин судження, використовуючи виключно запис виду  <A Î b>, а не <b Î A>. Перейменування як процес судження принципово не зводиться до результату судження, яким в реальному судженні є істиннісна оцінка. Більш того, модуси використовування - вживання і згадування - частин судження в реальному і т.зв. номінальному судженні різні.[3] І це ще одна складність у виразі своїх задумів, яку Леснєвський зміг подолати в спеціальній теорії - Онтології, де з формальної точки зору регулюється впровадження термінів.

Акцентування процесу в судженні, здавалося б, повинне було привести Леснєвського до психологізму, але цього не трапилося унаслідок займаної їм позиції крайнього номіналізму, тобто номіналізму як у "філософії мови", так і в "філософії світу". І якщо реальне судження має на увазі існування результату процесу судження у вигляді істиннісного значення, чим власне і відрізняється судження від речення, то процес відносної номінації не передбачає результату і без розрізнення номінальних і реальних суджень розрізнення речення і судження у Леснєвського неможливе. В світлі сказаного стає більш ясною "проблема мови Леснєвського", яка полягає на тому, що "на підставі концепції Леснєвського вельми важко провести відмінність між судженням (в логічному плані) і реченням, якщо взагалі це можливо."[4] Побічно можна зауважити, що номінальне судження внаслідок відсутності результату у вигляді істиннісного значення взагалі не є судженням і за модусами своїх частин повинне бути віднесене до розряду визначень. Але якраз саме тому крен у бік номінального судження дозволив Леснєвському широко використовувати визначення і навіть ввести їх до складу тез дедуктивної системи.

Однак, ні в початковому, тобто філософському, ні в логічному періоді творчості Леснєвський не усвідомлював відмінність "свого" судження від судження реального. Вироблені ним відмінності в плані кодифікування кінець кінцем привели його до прийняття двох семантичних категорій - імен і речень. В ранньому ж періоді творчості міллівські поняття позначення і співзначення порушували однорідність термінів, так необхідну в номінальному судженні, в чому можна переконатися, аналізуючи форму одиничних речень <A є b>, яка є інверсною до форми реального судження <b є A>. Тому Леснєвський уніфікував "реальний світ" з тим, щоб уніфікувати і "світ мови". Уніфікація полягала в мінімізації числа можливих семантичних категорій. Говорячи про свої ранні роботи він пише: "[...] я вірив, що на світі існують т.зв. властивості і т.зв. відношення як два спеціальні види предметів і не відчував ніяких сумнівів при користуванні виразами "властивість" і "відношення". Тепер я вже давно не вірю в існування предметів, які є властивостями, ні в існування предметів, які є відношеннями, бо ніщо мене не схиляє до увірування в існування таких предметів [...]". ([1927], S.183)

Отже, припустимо, що Леснєвський використовував implicite номінальне судження <"А" Î b>. До прийняття такого припущення схиляє аналіз всієї творчості польського логіка. "Система дедуктивної і індуктивної логіки" Дж.Ст.Мілля, на якій був вихований Леснєвський, при аналізі судження основним робить поняття "співпозначення", причому співпозначає присудок, а позначає або символізує підмет, тобто термін для підмета використовується, а присудка - згадується і все судження за Міллем - ця судження реальне <A Î "b">. Ця неув'язка між номінальним і реальним судженням так ніколи і не буде подолана. Для її вирішення Леснєвський спочатку буде використовувати поняття визначення, а в подальшому відмовиться від поняття конотації. Поки ж, в перших роботах, він використовує поняття співпозначення як основне і переносить наголос з підмета на присудок. Зауважмо, що Леснєвський не користується термінами "суб'єкт" і "предикат", а також поняттям істинності судження, але говорить виключно про речення.

Його "Логічним міркуванням" передує "семасіологічний аналіз", що повністю базується на понятті "співпозначення": "Всі мовні вирази - пише Леснєвський - я розділяю на співпозначаючі вирази і неспівпозначаючі вирази; вираз "співпозначаючий вираз" я вживаю для позначення таких виразів, які мають визначення (definitio), вираз "неспівпозначаючий вираз" - для позначення виразів, які визначень не мають." ([1913], С.4) В наведеній цитаті міститься ключ до розуміння всієї системи Леснєвського. От як в своїй першій роботі він використовує поняття "співпозначати" і "визначення", які в наведеній вище цитаті отримали статус методологічної установки, "семасіологічний аналіз адекватності" яких, говорячи словами автора, "спирається [...] в останній інстанції на феноменологічний аналіз символізаторських інтенцій персони, що говорить." Спочатку Леснєвський дає визначення "виразу "екзистенціальне речення"". Потім продовжує в примітці: "Я приймаю це визначення [...] за вихідний пункт аналізу екзистенціальних речень. [...] Аналіз екзистенціальних речень є таким чином постійно аналіз речень, що мають ознаки, співпозначаємі виразом "екзистенціальне речення" у вище згаданому значенні; аналіз цей не є ані аналізом виразу "екзистенціальне речення", ані аналізом значення цього виразу, оскільки ані перше, ані друге не мають ознак, що співпозначаються виразом "екзистенціальне речення". ([1913], С.58) Цілком очевидним чином з використанням поняття "співпозначення" відокремлений випадок вживання виразу від його згадки, або, кажучи мовою схоластів - suppositio simplex від suppositio materialis і suppositio formalis і та важлива обставина зближує манеру аналізу Леснєвського зі схоластичною методологією, що він як і вони використовує не підстановку (supponere) для перевірки дефініції, але припущення (suppositio) співпозначаємих ознак. Мабуть, єдина відмінність схоластичної термінології і міллевської конотації полягає на тому, що в Середньовіччі акцентується логічний аспект терміну, а у Мілля, в Новий час - семіотичний. [5]

На понятті співпозначення Леснєвський засновує декілька прийомів в природній мові, які дозволяють більш виразно освітити поставлене питання. Всі вони розуміються широко і є парафразою. Прийомом парафрази користувався Твардовський, в котрого його перейняв К.Айдукевич, але, як здається, Леснєвський прийшов до нього самостійно, оскільки його спосіб перефразовування тяжіє до максимальної точності, яка доходить, якщо не вдається цей спосіб обґрунтувати мовними процедурами, до конвенції. Про деякі з них буде сказано далі, тут же ми торкнемося синонімії, яка складає ядро прийому парафраз. Так Леснєвський вважає, що один вираз є або не є синонімом іншого, якщо "обидва вищезгадані вирази співпозначають однакові ознаки або ж ознаки різні." ([1913], С.59) Оперування ознаками явно не у згоді з онтичними поглядами Леснєвського, які він послідовно проводить в аналізі екзистенціального речення, але сприйняте їм від Мілля положення, що значення виразів полягають не в тому, що вони означають, але в тому, що вони співпозначають не дозволяє йому відмовитися очевидним чином від поняття співпозначення щоб перейти до позначення. Вихід він знаходить в апофатичному визначенні, наприклад, аналітичних і синтетичних екзистенціальних речень, причому відмінність своїх визначень від міллевських ессенціальних і акцедентальних речень проводиться цілком усвідомлено. Іншим прийомом, заснованим на синонімії, є трансформація присудка так, щоб він виступав в називному відмінку. А це значить, що присудок представляється іменником або іменною групою присудка і можливим стає не тільки співпозначення, але і позначення. Проте Леснєвський продовжує користуватися поняттям співпозначення з тим, щоб порівнювати ознаки підмета і присудка. Так суперечність негативного екзистенціального речення "легше всього помітити шляхом аналізу визначення підмета; визначаючи підмет, ми можемо завжди привести його до форми - "буття" (або його синоніма)," що має ознаки - P1, P2, P3n (у кожному окремому випадку ознаки можуть бути різними). Таким чином, предмет, що символізується підметом кожного речення, допускаючи також символізування його у формі - "буття" (або його синонім), що "посідає ознаки - P1, P2, P3 ,..., Pn" - не допускає тим самим позначення його у формі мовного виразу "небуття", яке знаходиться в суперечності з символом "буття". ([1913], С.72) ,..., P

Отже, кожний підмет - це "буття, що посідає ознаки", сукупність яких складає differentias specificas по відношенню до роду "буття". Однак "буття" за Леснєвським - це не існування, а всього лише максимально можливе родове поняття, зручне для виявлення "суперечності". Він тут же уточнює своє розуміння підмету речення: "Може кому-небудь із цього приводу здатися, що визначаючи слово "X" як "існуюче, посідаюче ознаки - P1, P2, P3 ,..., Pn", я наперед предикую, що, як це звичайно мовиться, "X існує". Як я постараюся показати, реченням, що адекватно символізує предмет, який звикло неадекватно символізують в реченні "X існує", є речення "деякий предмет є предмет X". (С.75) Це непредикативне за формою визначення передбачає існування "X ", засноване на адекватному символізуванні "X" і є підставою для адекватного символізування "деякого предмету". Може виникнути враження не просто кола в таких визначеннях, а хибного кола, що може бути з'ясоване уживанням слова "предмет" у якості дефінієндуму, який є найвищим родом. Але кванторне слово "деякий" говорить про змінну, що мається на увазі і яка неявно входить в дефінієндум. Таким чином, йдеться не про існування предмету, що "символізується" підметом, оскільки кінець кінцем Леснєвський приходить до висновку про помилковість всіх екзистенціальних речень - як негативних, так і позитивних, але про "адекватність символізування". Перш ніж перейти до аналізу цього поняття стисло підведемо підсумки сказаного з однією метою – ще раз виявити інтенції польського логіка, які він має намір інтуїтивно реалізувати.

Отже, присудок "існувати" екзистенціального речення ("люди існують", "біс існує" - приклади Леснєвського) виражає ознаку існування. Можливо, саме цього трактування існування як некоректного зрікся Леснєвський в більш пізній своїй роботі, але не від суті розуміння ним речення взагалі. В екзистенціальному реченні ознака існування не більш, ніж ознака, яка виконує функцію співпозначення. Хибність всіх екзистенціальних речень для Леснєвського означає просто онтичну нейтральність всіх співпозначаючих виразів. Його онтологічні переконання виявляються гносеологічними поглядами, яким він прагне надати максимально строгий науковий вигляд і які, як спосіб мови, імплікують онтологічні передумови. Від цих передумов Леснєвський і прагне позбутися так, щоб з аналізу одиничного речення вигляду "А Î b" неможливо було витягнути твердження про існування предмету взагалі, в максимально широкому значенні слова "існувати". До строгого втілення цих переконань Леснєвський прийде пізніше, в Онтології. В першій же своїй праці, розуміючи, що запропонована ним класифікація речень на аналітичні і синтетичні викликає "інтенсивну емоцію теоретичного "дисонансу"", він пише, що "моєю задачею не є затушовування всіляких таких "дисонансів", оскільки вони є тільки продуктом закоренілих чуттєвих імпульсів на ґрунті тих або інших мовних звичок. [...] Критерієм наукової доцільності класифікацій я вважаю можливість висловлювання речень або створення наукових теорій, що стосуються всіх предметів (і лише їх), які охоплюються відповідними класифікаційними рубриками". ([1913], С.68) [6]

Класифікаційні рубрики для філософії – це емпіричний матеріал, що використовується для створення визначень, в яких виявляються значення логічного суб'єкта судження. Таким чином, за кожним реченням у Леснєвського криється визначення, яке при необхідності може бути експліковано. Причому класифікаційні визначення виявляються реальними визначеннями і позиція Леснєвського стає двоїстою і складається з емпіричної компоненти, представленої визначеннями, які формують класифікаційні рубрики, і теоретичної складової, утвореної одиничними реченнями виду "А є b", в аналізі яких головну роль грає поняття співпозначення. Використовуючи цю двоїсту позицію можна сказати, що у визначеннях термін для підмета в речення насправді означає, а у судженнях - співпозначає, з чим незгоден і сам автор. Коротше кажучи, Леснєвський зіткнувся з ситуацією не одностайного використовування терміну для підмета, яку можна зобразити таким чином: <"А" Î b .> і <A = df c>. Цілком очевидно, що поняття співпозначення в цю ситуацію не могло внести ясності. Справа дещо покращується при переході до номінальних семантичних визначень, тобто до сумісного розгляду одиничного речення <"A" Î b > і визначення <"A" = df c >, але і тепер "співпозначення" продовжує залишатися непереборним бар'єром, оскільки "b" і "c" співпозначають різні ознаки. Більше того, уточнення функцій термінів "b" і "c", яке відбувається в даній праці, звичайно, не проводиться Леснєвським і співпозначаємі терміни, які присутні в його прикладах, згадуються, вступаючи в разючий конфлікт з інтенціями автора, скерованими на позначення, вживання термінів "b" і "c".

Номінальний характер як судження, так і визначення загострює питання референції суб'єкта судження, або, кажучи мовою Леснєвського, питання "адекватного символізування". І вже в своїй першій роботі, присвяченій аналізу екзистенціальних речень, тема якої очевидним чином сприяла з'ясуванню механізму екстралінгвістичної функції номінації, Леснєвський відмовляється від неї і надає номінації інтралінгвістичного характеру, тобто відносного, замаскованого, щоправда, з використовуванням терміну "предмет", який тільки єдино і існує реально, а ще краще сказати - абсолютно. Ось "приклади адекватних символізувань предметів, які звикло неадекватно символізуються в екзистенціальних реченнях різних типів:

 

Неадекватне символізування                                       Адекватне символізування

Тільки предмети А існують.                               Всі предмети є предмети А.

Предмети А існують.                                     Деякі предмети є предмети А.

Предмет А існує.                               Один (деякий і т.д.) предмет є предмет А.

Предмети А не існують.                            Жоден предмет не є предмет А."

Предмет А не існує.

 

Легко бачити, що в прикладах адекватного символізування про існування не йдеться; ці приклади мають структуру номінального семантичного визначення, в якому визначуване унаслідок своєї максимальної загальності (поняття предмету є найвищим родом) починає грати роль змінної, настільки воно невизначене. І це недивно, бо в номінальному визначенні дефінієндум згадується. І знов виникає невідповідність модусів використовування термінів номінального судження і нібито номінального визначення. Тому Леснєвський відмовляється від екстралінгвістичної складової в суб'єкті судження, заперечуючи яке-небудь існування предмету, що позначається, і зосереджуючи всю увагу на внутрішньому, з огляду мови, вигляді підмета, його фізичній оболонці. Це було початком радикального номіналізму.

Однак, єдиної теорії імен, їх онтичного статусу, підкріпленого теорією виводу, не з'явилось, натомість виникли три теорії, поєднані в одну систему "Основ математики": Мереологія, Онтологія, Прототетика, які переслідували одну мету - "створення речень, які посідають символічну функцію" і сукупність яких Леснєвський називає наукою. Тому "завданням діяча на терені тієї або іншої частини науки - продовжує Леснєвський - є символізування тих або інших предметів за допомогою речень." ([1913], С.36) Його предметна концепція не має нічого спільного з поглядами на предмет Брентано або Твардовського, які визнавали разом з індивідуальними предметами також і предмети загальних уявлень, ні з поглядами Фреге, котрий вважав таким загальним предметом істиннісне значення. Можна навіть виказати дивну на перший погляд думку про те, що поняття предмету для Леснєвського виявилося допоміжним, що понятійний базис його гносеології був обмежений єдиною категорією предмету з тим, щоб теоретично втілити розуміння предмету тією або іншою наукою, бо "наука містить деякого роду систему мовних символів. Створення і розуміння мовних символів вимагає, як і створення і розуміння всякої символіки, відомих принципів створення символів і ключів для розуміння символів; принципами, на які спирається створення мовних символів, і ключами для їх розуміння є, з одного боку, точні визначення різних виразів, з іншого - найрізноманітніші інші конвенції, що стосуються мовної символіки". (С.37) Як ми побачимо далі, предметом, що символізується реченням, буде "єдино відношення інгеренції", тобто по суті процес. Складові цього процесу, які достарчають масу незручностей і які в останніх роботах Леснєвського регулюватимуться визначеннями, в початковому періоді упорядковуються "нормативними схемами", власне і дозволяючими остаточно перейти від реального судження до номінального. Намір Леснєвського такий: "Символічні функції складних мовних виразів, наприклад, речень, залежать від символічних функцій елементів відповідних виразів, тобто від окремих слів і від взаємного співвідношення цих елементів. [...] Планомірне конструювання складних мовних форм для символізування різних предметів в системі наукових речень не може задовольнятися тими або іншими результатами непланомірної еволюції мови; воно вимагає створення деяких загальних конвенціонально-нормативних схем, в яких можна було б формулювати залежність символічних функцій речень від символічних функцій їх окремих елементів. [...] Прийнятою мною нормативною схемою, яка формулює цю залежність, є схема наступна: будь яке речення, приведене до форми речення не періоду з позитивною сорul'ою і присудком в називному відмінку, може символізувати виключно посідання предмету, що символізується підметом, ознаками, що співпозначаються присудком."[7] ([1913], С.80-81)

Вираз співпозначає, якщо він займає позицію присудка. Використовування Леснєвським конвенціональної схеми implicite переводить "співпозначення" в "позначення". Функція співпозначення, що стоїть "за позначенням", аналогічна кожному визначенню, що стоїть за реченням виду "А Î b". Однак символізування ще не є референцією, бо дефінієндум номінального семантичного визначення не виконує цієї функції.

Тим не менш поняття значення все ще залишається для Леснєвського важливим, оскільки науковість визначається уточненням значення виразу. Він протестує проти тлумачення визначень як "вичерпуючих увесь зміст підмета аналітичних речень про предмети, що символізуються підметом". Неадекватність символізування в цьому випадку полягає на тому, що "замість речення про деякий вираз, який повинен бути визначений, формулюється речення про предмет, по відношенню до якого відповідний вираз може бути тільки символом". Неадекватність символізування залежить "в значній мірі від того, що зміст визначень не символізується прецезійно в адекватних реченнях, підмети яких є символами символів предметів, тобто символами слів, а зовсім не символами самих предметів або їх так званих "понять". ([1913], С.86) Таким чином, значення підмета, тобто логічного суб'єкта судження не є об'єктом теорії і не служить для Леснєвського предметом вивчення; воно повинне бути вже відоме до того, як виноситься судження. Цю думку Леснєвський виразно формулює: "Речення [...] може бути, власне кажучи, виказано адекватно по відношенню до предмету, що їм символізується, тільки тоді, коли визначення слова [...], яке в цьому реченні є підметом, вже існує, рівно як визначення кожного іншого слова, що входить в речення". (С.85) В цій цитаті знаменним є факт зрівнювання в правах значень всіх слів, у тому числі і присудка. Можна помітити, що наголос в аналізі речення зміщується з підмета (суб'єкта) на присудок. В результаті уточнення поняття "адекватності символізування" цей акцент буде повністю перенесений на присудок так, як це має місце в номінальному семантичному визначенні. При цьому Леснєвський надалі при формалізації, як вже було відзначене, буде змушений відмовитися від поняття співпозначення.

Леснєвський вважає, що не всі вирази співпозначають, наприклад, такими є вирази "людині", "добре", "при", "буття", але, не погоджуючись з Міллем, він вважає, що всі імена, у тому числі й власні, є співпозначаючими. Так слово "Сократ" співпозначає ознаку обіймання ім'ям "Сократ". Хоча поняття співпозначення залежить від існування предметів (це неодмінна умова співпозначення), все ж таки виявитися воно може тільки співозначуючи з підметом, тобто в реченні. Тому переходячи до структури номінального семантичного визначення "Dfd" = Dfn, Леснєвський не буде відчувати браку поняття співпозначення і впроваджуючи синтаксичний еквівалент у вигляді поняття інгеренції відмовиться надалі від "співпозначення"; він просто вводить поняття позначення (символізування) та інгеренції і розділяє рівні реалізації цих понять: позначення виконується в мові коментарів, або, як тепер прийнято говорити - в метамові, а відношення інгеренції - в мові-об'єкті. Поки ж він користується як поняттям співпозначення, так і поняттям позначення.

В [1913] два наступних один за другим параграфа починаються фразами, єдина відмінність яких полягає в заміні слова "співпозначаючі" на "означаючі". Леснєвський пише: "Всі мовні вирази я розділяю на означаючі що-небудь і не означаючі нічого [...]". І далі: "Відношення виразів до предметів, що позначаються (інакше - що символізується) цими виразами, я називаю символічним відношенням; ознаку виразу, яка полягає в тому, що вираз цей що-небудь символізує, я називаю символічною функцією даного виразу. Прикладами виразів, що позначають що-небудь, інакше - посідають символічну функцію, можуть бути наступні вирази: "людина", "зелений", "предмет", "буття".

З порівняння визначень співпозначаючих і означаючих виразів виходить, що існують вирази, які що-небудь співпозначають, але нічого не позначають; такими виразами є, наприклад, "квадратний круг", "центавр"; існують, з другого боку, такі вирази, які нічого не співпозначають, а що-небудь позначають, наприклад, "предмет", "буття", "кожна людина смертна"; існують і такі вирази, які нічого не позначають і нічого не співпозначають, наприклад, "абракадабра" ".

Перетворення номінального семантичного визначення в судження відбувається заміною дефінієндума (підмета) змінною, але судження залишається рівнозначущим визначенню, оскільки змінна зв'язана. Але як ми пам'ятаємо, у Леснєвського не йдеться про існування предмету, що символізується підметом, але про співпозначаючий вираз, тобто "символ символу". Тому речення істинне, якщо підмет і присудок співпозначають. Звідси випливає метафізичний висновок: "Метафізика, що розуміється як система істинних речень про всі взагалі предмети, не має, звичайно, нічого спільного з системою речень про нібито існуючі "предмети взагалі" або "загальні предмети"; типом метафізичних речень є речення "кожний предмет посідає ознаки - Р1, Р2, Р3.,.., Рn" (приклад - онтологічний закон суперечності; закон цей можна назвати також метафізичним"). (С.27)

Отже, конвенціонально-нормативні схеми виражають розуміння Леснєвським речення, яке є номінальним судженням. Про речення мовиться, що вони символізують, а істинними можуть бути на підставі конвенцій або визначень. (Останні два поняття часто змішуються, що пояснюється протягом навіть одного твору зсувом наголосу з підмета на присудок). Конвенції є реченнями істинними, "бо вони символізують той стан речей, який я, приймаючи відповідні конвенції, сам створюю". (С.42) Враховуючи неявний зсув акценту з підмета на присудок і ту роль, яку Леснєвський відводить визначенням і конвенціям, можна припустити, що визначення стосуються переважно підметів, а конвенції - присудків, оскільки визначення явно номінальні, а конвенції, виражаючи істинність положень, implicite стверджують також існування предмету, що виражається терміном для присудка.

З чотирьох конвенцій, що наводяться Леснєвським, дві перші власне виражають його відношення до семіотики речень, а інші дві носять логічний характер, стверджуючи двозначність логіки, яка мається на увазі. Так, конвенція I говорить, що "Будь яке речення, яке виконує символічну функцію, символізує посідання предмету, що символізується підметом цього речення, ознаками, що співпозначаються присудком. (З конвенції цієї виходить, що речення можуть символізувати єдино відношення інгеренції)" (С.38). При цьому, звичайно, речення повинно бути приведено до форми "речення-не-періоду з позитивною копулою і присудком в називному відмінку". Таким чином, речення символізує процес номінації, названий відношенням інгеренції. Підмет, згідно Леснєвському, апріорно позначає тільки в одному випадку, "якщо цим підметом є слово "предмет" або його відповідник, бо [ми] приймаємо конвенцію, що слово "предмет" є, як підстава всієї складної системи мовних символів, символом всього." (С.43) Метод, який дозволяє відповісти на питання, чи володіє символічною функцією всякий інший підмет речення, "може полягати виключно на тому, що ми вирішуємо окремо для кожного випадку проблеми, чи посідає який-небудь предмет ознаки, що співпозначаються підметом цього речення". (С.46) Співпозначаючі ж ознаки посідає предмет, який виражається присудкам. Отже, питання про символічну функцію підмета розв'язується на підставі ознак присудка, який є підметом іншого речення, що визначається конвенціонально. Тепер стає зрозумілим, чому присудок повинен виступати в називному відмінку. Втім, цим висновкам Леснєвський дає явний вираз: "[...] якщо ми володіємо апріорним доказом якого-небудь речення, підметом якого не є слово "предмет", то доказ цей не ґрунтується на одних тільки мовних конвенціях, - і вимагає, як засновку, речення, яке свідчить, що деякий предмет посідає ознаки, що співпозначаються підметом цього речення". (С.47) Речення, підметом якого є слово "предмет", може бути "доведено арriori" на підставі "самих тільки мовних конвенцій: 1) конвенції, що слово "предмет" виконує символічну функцію; 2) визначення присудка; 3) конвенції про встановлення істинності речення.

Підводячи підсумок сказаному про ранні роботи Леснєвського, можна констатувати: 1) Речення, що приймається ним, за нашою класифікацією є номінальним судженням виду <А ¬ b>. Використання поняття конотації, перш за все для присудка b у функції вживання приводить до плутанини категоріального апарату, оскільки єдина відмінність імен визначається синтаксично, їх місцем в реченні. 2) "Доказ" речення ґрунтується на конвенціях і визначеннях, застосованих як до підмета, так і присудку одночасно. Кінець кінцем центр тяжіння "доказу" зміщується на присудок, функціональна роль якого регулюється конвенціями. Визначення ж стосуються підмету з єдиною метою з'ясувати значення терміну і нічого не говорять про його існування. Але оскільки "доказ" ґрунтується на вже істинних реченнях, в яких присудок займає місце підмета, то визначення відносяться і до терміну для присудка речення, що доводиться. Ця ж особливість застосування визначення до одного і того ж терміну в різних реченнях збережеться і надалі в "Теорії дедукції". Поки ж ситуацію можна прояснити послідовністю перейменувань, яка по суті і становить "доказ" за Леснєвським в його ранніх працях, але взагалі кажучи, ця схема збережеться і в його "логічному періоді". При експлікації схеми доводиться один і той же термін зображати двічі: один раз в ролі підмета і у функції згадування, наприклад, "В", інший - в ролі присудка і у функції вживання, наприклад, b . Тоді процес "доведення" Леснєвським речення <А ¬ b> за допомогою конвенції <"B" ¬ с >, яка є також процесом перейменування, виглядає таким чином: "A" ¬ b ("B") ¬с ("C") ¬Î", запозиченим у Пеано, запис судження у Леснєвського просто протилежний загальноприйнятому в сенсі напряму процесу, що відбувається між позначеннями підмета і присудка. Так у Рассела судження <a Î$хА(х), тоді як у Леснєвського протилежним є напрям самого запису судження - <"A" Î а >, - результатом якого може бути, хіба що, "А". Сказати, що Леснєвський приймає таке трактування результату, невірно; він приймає цей результат неявно так само, як приймає зв'язку "Î", не зумівши пояснити її значення, яке до теперішнього часу викликає розбіжності в своєму трактуванні. Разом з тим, прийняття implicite "А" як результату привело до створення Мереології, в різних модифікаціях якої "А" при спробах роз'яснення онтичного статусу цього імені називається класом, множиною і т.п. В цих спробах, про які докладніше буде сказано нижче, можна зустріти записи <A є В>, <a є b>, <A є b>, але немає нотації <b є A>. Коротше кажучи, поняття предмету, як і термін для цього поняття, який виконує роль змінної в ранніх роботах Леснєвського, а також позначення "А" як результат супереча процесу іменування, що послідовно реалізується в Онтології і Прототетиці. Як здається, саме тому останні названі теорії формалізовані дедуктивно, тоді як Мереологія по суті залишається на вербальному рівні. ... . Постійне змішування ролей одного і того ж терміну в процесі перейменування викликає значні труднощі і у автора цієї концепції судження. Надалі визначення в теорії дедукції виконуватимуть саме цю роль синтаксичного "з'єднання" термінів. 3) На використовування Леснєвським не реального, а номінального судження побічно указує і форма запису "одиничних речень існування". Не дивлячись на вживання символіки "Принципів математики" Рассела і Уайтхеда, а також заміни зв'язки "є" знаком " "A"> експлікується пропозиціональною функцією А(х) та її значенням як результатом у вигляді істиннісної оцінки формули

Поза сумнівом, "ранній" Леснєвський зробив вплив на "пізнього", хоча цей останній і зрікся свого "граматичного періоду" творчості. Не тільки Леснєвський "вийшов" з філософії і став логіком, але "його логічна творчість складає як би окремий напрям у варшавській школі".[8] А це значить, що вже у філософському періоді він відзначався відмінним від інших баченням проблем, зокрема, проблеми судження. Будучи центральним пунктом інтенцій Леснєвського, судження в його трактуванні стало і відправним пунктом подальших досліджень, на результатах яких позначилися родові риси номінального судження. Судження, будучи процесом, на шляху якого з'являлись перепони наукових проблем, наприклад, антиномій теорії множин, їх існування, конструювання і т.п., розділилося в своєму русі на три русла, що склали вже згадані Мереологію, Онтологію і Прототетику. Кожна з цих теорій продовжує представляти процес і не є закінченим об'єктом, оскільки можливе їх розширення; в цьому значенні вони суть "динамічні об'єкти".[1] Див., наприклад, Woleński [1985], S.147.

[2] Єдиний докторант Леснєвського - А.Тарський з установки свого вчителя на розділення мовних рівнів витягнув, як здається, всі можливі наслідки, створивши концепцію метамови по відношенню до "зовнішньої" предметної мови, але і ця остання метафізично нейтральна, оскільки з двох дефініцій — існування і предмету, які доповнюють Онтологію і сформульовані неформально:

 для кожного А, існує А =df для деякого x, x є А

 та

 для кожного А, А є предмет = df для деякого x, А є x —

 не вдається вивести, що щось існує, ні те, що існує.

[3] Надалі вживання терміну в судженні позначатиметься підкресленням, а згадування - лапками.

[4] Woleński ([1985], S.142).

[5] На деяку схожість поглядів Лесьневського зі середньовічними концепціями вказано в літературі. Woleński [1985], Henry [1969, 1972].

[6] Ця цитата супроводжується посиланням на книгу Л. І. Петражицького "Вступ до вивчення права і моральності. Емоційна психологія" (С.-Петербург, 1905), що дозволяє побічно відповісти на питання проф. В.Смірнова [1987]: "Чи не вплинуло на Ст.Леснєвського вчення М.І.Карінського про агрегати?" (С.170) Як здається, не логічне, а етичне вчення іншого ученого з польським родоводом виявилося вирішальним в питанні формування гносеології Леснєвського.

[7] У формулюванні цієї схеми помітно вплив російської мови початку ХХ ст., а навіть церковно-слов'янської, яку Леснєвський вивчав в російській класичній гімназії. Так, в курсі граматики періодом було прийнято називати складне поширене речення, що складається з двох частин: перша частина є виразом послідовного нарощування моментів якої-небудь події або явища, друга частина – висновок. Характерною ж рисою церковно-слов'янської мови є та обставина, що іменна частина складного присудка може бути виражена всіма частинами мови, що відмінюються і стоять завжди тільки в називному відмінку. Останнє зауваження, звичайно, відноситься і до старогрецької (койне), звідки згадана властивість присудка і була запозичена.

[8] Woleński ([1985], S.133)

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+