Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2.1. Метафілософські погляди Т.Котарбінського

Раніше у зв'язку з викладом метафілософських поглядів К.Твардовського обговорювалося два підходи до визначення філософії - змістовний і колективний (сукупний). Змістовне визначення філософії припускає експлікацію якоїсь істотної властивості, яка відділяє її від інших дисциплін. Колективне або сукупне визначення філософії полягає у переліку філософських дисциплін і ствердженні існування сукупності, що складається з цих дисциплін, наприклад, логіки, епістемології, етики, естетики, онтології і т.д. У Львівсько-Варшавській школі широко використовувався сукупний підхід. Для Котарбінського це визначення послужило предметом критики, яка стала причиною появи програми «малої філософії», про яку буде сказаний нижче.

Визначення філософії як сукупності філософських дисциплін Котарбінський вважав корисним для цілей практичного характеру, наприклад, бібліотечних, але теоретичної цінності це визначення нібито не має. Його позиція спочатку [1922] була настільки радикальною, що він пропонував зовсім відмовитися від вживання слова «філософія». Річ у тому, що окремі філософські дисципліни не утворюють однорідної сукупності, а деякі з них з конкретними і точними науками пов'язані тісніше, ніж з філософією. Такою є, наприклад, логіка, відносно якої можна засумніватися, чи не є вона більше математикою, ніж філософією. У зв'язку з практикою вживання терміну «філософія» Котарбінський задається питанням про правомірність його використовування. Крім того, цей термін багатозначний і часто означає те ж, що і «теоретичний». Так, в деяких країнах часописи теоретичної фізики в своїх назвах містять прикметник «філософський». Аналогічна ситуація склалася і з окремими дипломами про вищу освіту, коли соціолог або фізик виявляються випускниками філософських відділень університетів. Але таким буде і філософ, що закінчив це ж відділення. Можна було б, вважає Котарбінський, визначати науковий ступінь у філософії в широкому розумінні, і у вузькому, тобто власне філософському. Але тоді не легкою справою виявляється визначення значення терміну «доктор філософії у вузькому значенні». Складність полягає в тому, що такий «доктор філософії» не є кимсь, хто засвоїв стрункий комплекс проблем та їх рішень, оскільки історія філософії учить, що немає єдиної філософії. Крім того, філософ, що спеціалізується в конкретній проблематиці, повинен бути фахівцем і у відповідній частковій дисципліні, наприклад, логік частково є і математиком, бо в противному виникає небезпека некомпетентних рішень задач, що стоять перед ним. Таким чином, виявляється, що власне філософія - це в деякій мірі довільна сукупність проблем, а не самостійна наука.

Котарбінський вважає, що в результаті різного розуміння терміну філософія виникає плутанина, яка вельми негативно впливає як у сфері освіти, так і у сфері наукових досліджень. Так, представники наук, що мають успадковані зв'язки з питаннями, які розглядаються філософами, легковажно відносяться до їх наукової діяльності, і навпаки. Результатом цих стосунків є відсутність якої-небудь співпраці філософів і представників конкретних дисциплін, надзвичайно корисної для обох груп дослідників. Але і в самій філософії існуюча ситуація, вважає Котарбінський, не найкраща. Професори філософії не є, та і не можуть бути компетентними у всіх частинах філософії, що розуміється сукупно. Якщо вони навчають всьому, що вважається філософією, то приречені на дилетантство, а якщо вчать тільки тому, в чому спеціалізуються, то решта проблематики філософіїв процесі навчання залишається недоторканою. Це ж можна сказати і про дослідницьку практику.

Щоб уникнути негативних наслідків, вихід з ситуації, що склалася, філософи шукають, на думку Котарбінського, в створенні різних проектів філософії у формі найзагальнішої науки, у вигляді синтезу наук, теорії науки і т.п. Але таким чином перспектива філософії окреслюється із змістовної точки зору, а з цієї позиції важко знайти згоду в поглядах. Котарбінський пропонує радикальне рішення: відмовитися від вживання слова «філософія». Його реформа передбачає замість вживання терміну «філософія» використовування назв окремих філософських дисциплін. Так, слід говорити не про філософію взагалі, а про психологію, про логіку, етику, історію філософії і т.д.; безглуздо організовувати з'їзди філософів, але слід організовувати конгреси з логіки, етики і т.д.; необхідно також ліквідувати загальні філософські журнали і випускати спеціалізовані.

Ліквідаторські пропозиції Котарбінського не були сприйняті філософським співтовариством. Традиції виявилися міцнішими, ніж сподівався ініціатор термінологічної реформи. Більше на своїй пропозиції Котарбінський не наполягав і не повертався до неї, а його проект залишився грізною філіппікою без наслідків. Ще і сьогодні можна зустріти філософські факультети, які поєднують різнорідні спеціальності з філософією в її вузькому розумінні.

З часом Котарбінський відійшов від поглядів, викладених вище. В концепції філософії як сукупності дисциплін, розвиток яких супроводжується відцентровими і доцентровими тенденціями, він більш не вбачав небезпеки. В [1936a] він виділяє чотири узагальнюючі концепції філософії: філософія як погляд на світ, як конструкція ідеалу, як шлях самопізнання, і як критика знань. Найбільш близькою Котарбінському була остання концепція, хоча він і не приховував симпатій до концепції філософії як погляду на світ, який провадить до метафізики. Зв'язок філософії як критики знань зі світоглядом можна знайти у промові Котарбінського при вступі на професорську посаду, названу «Про велику і малу філософію».[1] В ній автор протиставляє створенню великих філософських систем детальний аналіз понять, які вживалися у минулому і які використовуються в даний час. Для Котарбінського такий аналіз служив початковим пунктом в розумінні (а у випадку реїзму - і в побудові) великих філософських конструкцій. Будучи прихильником малої філософії Котарбінський вважав, що створенню філософських систем світоглядного спрямування повинна передувати мала філософія аналізу.

Концепція філософії як критики знань звертається до епістемології і логіки. З цього боку критика знань - це семантичний аналіз тверджень науки та їх обґрунтування. В результаті таким чином культивованої філософії, вважає Котарбінський, можливо сформулювати умови правильного мислення і тим самим відрізнити наукову філософію від філософських спекуляцій. Отже, критика знань дозволяє відібрати проблеми, які мають наукове рішення, і відкинути псевдонаукові проблеми.[2] Котарбінський не пропонував ніякого загального методу, який дозволяв би знайти нечітко сформульовану і тому заплутану проблему. В культивованому їм підході можна знайти вплив реїзму. Так він вважав, що плутанину в даному формулюванні можна знайти безпосередньо, використовуючи інтуїцію в семіотичному аналізі.[3] Аналітичний метод Котарбінський використовував у всіх областях філософських знань, не виключаючи нормативної етики. Роботу філософа він характеризував таким чином: «Філософ як такий не рахує, і не експериментує. Він культивує мислення, вдосконалює [формулювання] проблеми і поняття, твердження і системи тверджень, скоюючи все це в основному внутрішнім зусиллям, направленим на розуміння істинної інтенції думки, яка шукає навмацьки, на більш раціональне формулювання проблем, на приведення понять, як правило невиразних, до повної ясності, на отримання очевидних тверджень і обґрунтованість систем [...] . Він веде боротьбу з неясністю, з нечіткістю, з невизначеністю мислення, озброюється проти усілякої нетверезості в мисленні, яка є часто результатом поступок укоріненому забобону або спокусливої для серця ілюзії, або ж, нарешті, з пристрастю, яка виростає з особистого або суспільного становища самого мислителя.» ([1957а], S.16) Але якщо філософ «не рахує, і не експериментує», то що у такому разі служить гарантією «правильного мислення» і чи може філософ вважатися ученим? Котарбінський вважає, що таку гарантію надає широко зрозуміла логіка як у вигляді формальних систем, так і у вигляді пропедевтики логіки, яка включає класифікацію, правила визначень і міркувань, що елімінують логічні і семантичні помилки. Щодо статусу філософа можна припустити, що Котарбінський дійсно вважав його не ученим, однак з цієї позиції не випливає, що філософія не повинна бути піддана критиці, оскільки подібно іншим наукам вона також причетна видобуванню нового знання. А для цього, вважає Котарбінський, слід користуватися ясною і однозначною мовою, а твердження обґрунтовувати. Коротко кажучи, в уявленні Котарбінського філософія повинна бути раціональною.[1] Про цей виступ Воленський ([1985], S.60) пише, що текст цієї промови ніколи не був опублікований і, ймовірно, не зберігся, але існує конспективний її виклад в передмові до «Філософських фрагментів» 1934 р.

[2] Критична установка в аналізі філософських проблем була Котарбінським, поза сумнівом, успадкована від Твардовського. Однак на відміну від свого вчителя Котарбінський не використовував, подібно Айдукевичу, метод парафрази для сепарації наукових проблем від псевдонаукових. Його рішення, з одного боку, були більш радикальними, як у випадку з терміном «філософія», з другого боку, семантичний аналіз формулювань існуючих проблем був обмежений установками реїзму.

[3] В цьому пункті помітні традиції брентанізму. Номіналістично орієнтований філософ змушений явно або неявно в аналізі використовувати поняття інтенції до предмету, який він вбачає частіше за все інтуїтивно. Виключенням з цього правила був Леснєвський, котрий аксіоматизував свою онтологію, а тому і не потребував понять інтенціонального акту і предмету.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+