Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3. Виділення майнових паїв

3.3. Виділення майнових паїв

При виділенні майнових паїв членам КСП, які не стали засновниками

нового підприємства, в обліку відображаються операції з:

а) формування джерела виділення активів, що відображається записом за

дебетом рахунка 41 “Пайовий капітал” і кредитом рахунка 67 “Розрахунки з

учасниками” на підставі заяв громадян про вихід зі складу підприємства в сумі

їх майнових паїв;

б) виділення в рахунок паю основних засобів: на суму залишкової вартості

основних засобів – дебет рахунка 67 “Розрахунки з учасниками” і кредит

рахунка 10 “Основні засоби”; одночасно на суму зносу цих об’єктів – дебет

рахунка 13 “Знос необоротних активів” і кредит рахунка 10 “Основні засоби”;

в) виділення в рахунок паю незавершеного будівництва та устаткування: –

на відновну вартість незавершеного будівництва та устаткування – дебет

рахунка 67 “Розрахунки з учасниками” і кредит рахунків 15 “Капітальні

вкладення” та 205 “Будівельні матеріали”;

г) виділення в рахунок паю оборотних засобів: – на суму вартості товарно-

матеріальних цінностей, тварин на вирощуванні та відгодівлі, готової продукції,

товарів та незавершеного виробництва – дебет рахунка 67 “Розрахунки

учасниками” і кредит відповідних рахунків;

д) виділення в рахунок паю фінансових активів: – при видачі грошей –

дебет рахунка 67 “Розрахунки з учасниками” і кредит рахунка 30 “Каса”; на

номінальну вартість цінних паперів – дебет рахунка 67 “Розрахунки з

учасниками” і кредит рахунка 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” або 35

“Поточні фінансові інвестиції”.

Передача активів у рахунок паю оформляється актом приймання-передачі.

Майновий пай члена підприємства документально підтверджується свідоцтвом

про право власності на майновий пай підприємства .

СВІДОЦТВО

про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства

(майновий сертифікат)

Серія__________________________________№_________________

Видано_____________________________________________________________

(назва сільської, селищної, міської ради)

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, побатькові громадянина)

паспорт ____серія________________№________,виданий ______________,

(назва органу, дата)

який має право на пайовий фонд майна колективного сільськогосподарського підприємства

______________________________________________________________

(назва підприємства, в т. ч. реорганізованого, місцезнаходження)

______________________________________________________________________

відповідно до списку осіб, які мають право на майновий пай, затвердженого зборами співвласників.

“___” ________________200_ р.

Загальна вартість майна пайового фонду підприємства на “___” _______________ р. становить

_____________ гривень, частка

(прізвище, ім’я, побатькові власника паю)

визначена в розмірі ___________________ гривень, або ________________ відсотків.

Голова_______________________________ ______________ __________

(назва сільської, селищної, міської ради) (прізвище та ініціали) (підпис)

“___” ________________200_ р.

(дата видачі свідоцтва)

М. П.

Бланки свідоцтв належать до документів суворого обліку, що

виготовляються, зберігаються та анулюються у встановленому законодавством

порядку.

Свідоцтво видає сільська, селищна або міська рада згідно зі списком осіб,

які мають право на майновий пай підприємства.

До зазначеного списку додаються такі документи:

а) акт розрахунку уточненого пайового фонду;

б) уточнена структура пайового фонду;

в) уточнений перелік майна пайового фонду.

Усі подані документи формуються в окрему справу за кожним

підприємством.

Відображення операцій з видачі майнових паїв

Свідоцтво скріплюється гербовою печаткою та підписом голови

відповідної ради і реєструється в книзі їхнього обліку. Видача свідоцтва

громадянину проводиться безкоштовно. Відмову у видачі свідоцтва можна

оскаржити в судовому порядку. У випадку втрати чи пошкодження свідоцтва

громадянину видається дублікат, про що робиться відповідний запис на бланку

свідоцтва.

Майнові паї членів КСП, які не отримали їх в натуральному вигляді при

реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства, вважаються

незатребуваними. Вони передаються у складі кредиторської заборгованості

створеним у процесі реорганізації юридичним особам – правонаступникам.

Таким чином, до цих підприємств переходять зобов’язання КСП перед

власниками незатребуваних паїв і відповідно його майно, що відповідає розміру

цих паїв.

Розподіл між підприємствам-правонаступниками реорганізованого

колектовного сільськогосподарського підприємства його майнових прав і

зобов’язань оформляється розподільним актом (балансом) при виділенні чи

поділі підприємства або передаточним актом (балансом) при злитті, приєднанні

чи перетворенні підприємства. Правонаступник реорганізованого КСП отримує

за передаточним балансом його зобов’язання та майно під їх забезпечення.

Перелік майна, що виділяється під забезпечення зобов’язань КСП, визначається

і затверджується вищим органом управління колективного

сільськогосподарського підприємства або зборами співвласників.

Підприємство-правонаступник відображає активи, зобов’язання та капітал

реформованого підприємства за їх балансовою вартістю з урахуванням зміни

облікової політики, які обумовлені зміною статутних вимог при реорганізації

КСП в юридичні особи інших організаційно-правових форм.

У випадку, якщо реорганізація КСП відбулася без виділення майнових

паїв у натуральному вигляді членам підприємства, які не стали засновниками

нової юридичної особи, та якщо в обліку не були відображені вищевказані

операції, до початку обліку поточної фінансово-господарської діяльності

підприємству необхідно привести баланс у відповідність до статутних вимог.

Для цього в обліку відображаються такі операції:

а) покриття збитків КСП за рахунок фондів, отриманих за передаточним

(розподільним) балансом (крім зареєстрованого статутного капіталу і фонду

майна соціальної сфери та загального користування), записують за дебетом

рахунків 42 “Додатковий капітал” та 43 “Резервний капітал” і кредитом рахунка

442 “Непокриті збитки”;

б) закриття прибутку КСП, фондів і резервів, не передбачених статутними

документами і вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до

складу додаткового капіталу – дебет рахунка 441 “Нерозподілений прибуток”,

кредит рахунка 42 “Додатковий капітал”;

в) виділення зі складу власного капіталу підприємства пайового фонду

майна громадян – колишніх членів КСП, які зберігають за собою право на

майновий пай, що відображається записом за дебетом рахунка 42 “Додатковий

капітал” і за кредитом 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” на суму

пайового фонду, затвердженого вищим органом управління КСП або зборами

співвласників;

г) зведення відповідно до статутних вимог розміру власного капіталу

підприємства-правонаступника. В господарських товариствах різниця між

зареєстрованою величиною статутного капіталу і його розміром, зазначеним у

передатному (розподільному) балансі, спрямовується на збільшення

додаткового капіталу за умови, що засновники повністю сформували статутний

капітал. Якщо статутний капітал сформовано не в повному обсязі, на

збільшення додаткового капіталу спрямовується різниця між сформованою

величиною капіталу і залишком на рахунку 40 “Статутний капітал”. Одночасно

неоплачена частина статутного капіталу відображається за дебетом рахунка 46

“Неоплачений капітал” і кредитом рахунка 40 “Статутний капітал”.

У сільськогосподарських кооперативах різниця між сформованим за

рахунок внесків членів кооперативу пайовим капіталом та залишком рахунка 41

“Пайовий капітал”, відображеному в передаточному (розподільному) балансі,

відноситься на збільшення джерел згідно з пунктами “б” і “в”.

При зведенні відповідно до статутних вимог балансу приватного

підприємства та фермерського господарства рахунок 40 “Статутний капітал”

закривається з віднесенням залишку на збільшення джерел відповідно до

пунктів “б” і “в”.

Підприємство-правонаступник відображає в річному звіті активи,

зобов’язання та капітал за період з дня його державної реєстрації по 31 грудня

звітного року. КСП має подати звіт відповідним органам за період з початку

року до моменту реорганізації.

Правонаступнику передаються матеріали реорганізації КСП, документи, в

яких зафіксована фінансово-господарська діяльність підприємства, в т. ч.

архівні справи (первинні облікові документи, бухгалтерська звітність тощо) та

документація, де відображені операції з реорганізації КСП.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+