Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.3. Особливості розрахунків в електронних системах типу «клієнт -банк»

Для оперативного ведення клієнтом своїх рахунків у банку та обміну технологічною інформацією клієнти можуть застосовувати програмно-технічний комплекс "клієнт банку - банк", який дає змогу здійснити:

-         введення, коректування та друк клієнтом розрахункових документів;

-         безперервний захист від модифікації електронних документів клієнта з
моменту їх формування в електронному вигляді до моменту обробки
операціоністом банківської установи;

-         їх доставку в банк телекомунікаційними каналами у зашифрованому
вигляді за допомогою сертифікованих засобів захисту;

-         отримання з банку повної інформації про стан рахунку клієнта (виписки з
рахунку, поточні оперативні залишки на рахунку та іншу інформацію,
яку надає банк);

-         ведення   баз   даних   розрахункових   документів,   які   оброблялись   за
допомогою системи «клієнт - банк», та стану рахунку клієнта на основі
інформації, що надається банківською установою протягом дня;

-         виконання автоматичного звірення інформації про стан рахунку клієнта
та про стан оброблення розрахункових документів.

Система "клієнт - банк" є складовою програм автоматизації банківської діяльності та джерелом надходження розрахункових документів до системи електронних платежів НБУ чи внутрішньої платіжної системи.

Юридичною підставою для роботи клієнта за допомогою системи "клієнт - банк" і оброблення його електронних документів банком є окремий договір між ним і банком. У договорі обов'язково мають бути обумовлені права, обов'язки та відповідальність сторін, порядок вирішення спірних питань у разі їх виникнення.

Електронний розрахунковий документ - платіжне повідомлення клієнта банку для розрахунків у електронних системах типу «клієнт - банк», визначене в цій системі формату, яке містить встановлені реквізити і несе інформацію про перерахування коштів клієнта. Електронний розрахунковий документ клієнта має містити реквізити, достатні для формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів (СЕП).

При використанні системи «клієнт - банк» клієнт повинен виконувати усі вимоги, встановлені банком щодо безпеки оброблення електронних розрахункових документів. Банк має право здійснювати періодичні перевірки клієнта на предмет виконання вимог захисту інформації в клієнтській частині системи «клієнт - банк» та припиняти обслуговування клієнта за допомогою цієї системи у разі невиконання ним вимог безпеки.

Система «клієнт - банк» дає змогу вести такі розрахункові документи, як платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, а також використовувати платіжні картки.

Система «клієнт - банк» складається з таких програмних комплексів:

-         клієнтська частина - комплекс, що розміщений у клієнта;

-         банківська частина - комплекс, що розміщений у банку і є складовою
системи автоматизації банку.

Програмне забезпечення клієнтської частини системи «клієнт - банк» може   бути   розташоване   в   одному   окремому   комп'ютері   (для   невеликих підприємств чи фізичних осіб) або працювати в локальній мережі клієнта. Клієнтська частина забезпечує виконання таких операцій:

-         ведення  захищеного  від  модифікації  журналу  виконання  операцій  в
клієнтській частині системи з обов'язковою реєстрацією дати та часу
формування    електронних    розрахункових    документів    клієнта,    їх
підписання та відправлення до банку (отримання з банку);

-         введення   операціоністом   в   систему   розрахункових   документів,   їх
коректування і друк. У разі відсутності окремого операціоніста усі ці
роботи може виконувати і головний бухгалтер, який на своєму робочому
місці має повний набір функцій операціоніста;

-         перевірку     бухгалтером     електронних     розрахункових     документів
(включаючи   електронний   цифровий   підпис   операціоніста,   за   його
наявності) та підписання своїм підписом (другий підпис);

-         підписання  керівником   (перший  підпис)   електронних  розрахункових
документів тільки за наявності правильного підпису бухгалтера. Перший
та другий підпис можуть ставитися лише особами, які зазначені в картці

зі зразками підписів та відбитком печатки. Електронний розрахунковий документ клієнта вважається сформованим для відправки в банківську установу тільки за наявності двох підписів - бухгалтера та керівника (крім тих випадків, коли у картці зі зразками підписів та відбитком печатки є тільки один підпис). При цьому датою документа вважається дата його підписання керівником установи клієнта;

-         відправку сформованих електронних розрахункових документів клієнта
засобами електронного зв'язку в зашифрованому вигляді та приймання
інформації з банківської установи;

-         на   основі   інформації,   наданої   банківською   установою,   автоматичне
ведення   поточного    стану   власного(них)   рахунку (ків),    враховуючи
проведені початкові та зворотні платежі,  а також платежі, які  були
здійснені банківською установою на основі паперових розрахункових
документів клієнта;

-         автоматичне звіряння електронних розрахункових документів клієнта із
заключною    випискою,    яка   надається    банком    наприкінці    дня,    з
обов'язковим інформуванням персоналу про виявлені розбіжності;

-         після оброблення заключної виписки формування щоденного "Реєстру
електронних розрахункових документів клієнта, прийнятих банком до
оплати" та надсилання його до банку.

Клієнтська частина системи «клієнт - банк» забезпечує:

-         перегляд і друк усіх реєстрів документів за будь-який день;

-         перегляд залишків на рахунках клієнта за останньою інформацією, що
надійшла з банку.  Інформація за рахунками має поновлюватися при
отриманні з банку виписки або файлу поточних залишків на рахунку. За
кожним рахунком має показуватися залишок, а також дата і час, коли цю
інформацію було сформовано в банку;

-         перегляд/друк виписки за рахунками і розрахункових документів за будь-
який день. Архів виписок за кожний день і архів документів за день є
окремими файлами. Обидва архіви зберігаються не менше ніж три роки;

-         друк реєстрів.

Банківська частина системи «клієнт - банк» є невід'ємною складовою системи автоматизації банку (САБ) і має забезпечувати безперервний захист електронних розрахункових документів клієнта під час обробки їх в САБ.

Банківська частина системи «клієнт - банк» забезпечує виконання таких операцій:

-         оброблення інформації, що надійшла від електронних клієнтів до банку;

-         перегляд/друк реєстрів електронних документів клієнтів, у тому числі за
виконавцями,  за  будь-який  день  у  розрізі  рахунків  з  підсумковими
сумами;

-         підготовку та відправку до клієнта підсумкової виписки за рахунками
клієнта;

-         звіряння реєстрів  початкових  електронних розрахункових  документів
клієнтів та інформації в САБ.

Після успішного виконання звірки реєстру він роздруковується, підписується відповідальним працівником банку, завіряється штампом банку і підшивається в документи дня як первинні документи, що надійшли від клієнта в банк, щоденно архівується і зберігається в банку протягом встановленого терміну. Реєстр має обов'язково містити відомості про дату і час подання власником рахунку розрахункових документів до виконання.

У разі виявлення розбіжностей у реєстрах клієнтів банківська частина готує та друкує протоколи розбіжностей в електронних розрахункових документах клієнта, які прийняті банком до оплати, та проводиться розслідування ситуації, що склалася.