Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.5. Облік операцій із залученням майна колишніх членів КСП реформованими сільськогосподарськими підприємствами

3.5. Облік операцій із залученням майна колишніх членів КСП

реформованими сільськогосподарськими підприємствами

Залучення майна колишніх членів КСП оформляється як його оренда.

Об’єктом оренди є конкретно визначені об’єкти основних засобів, тобто

майновий пай не може бути об’єктом оренди. Оборотні засоби, незавершене

будівництво, основне стадо передаються за договором купівлі-продажу або за

договором позики.

Оренда основних засобів, що належать фізичним особам – колишнім

членам КСП, визнається операційною.

Прийняті в операційну оренду основні засоби і нематеріальні активи

зараховуються на позабалансовий рахунок 01 “Орендовані необоротні активи”

за балансовою (залишковою) вартістю орендодавця, що зазначається в договорі

операційної оренди. Аналітичний облік орендованих необоротних активів

ведеться за кожним об’єктом.

Нарахування орендної плати відображається за кредитом рахунка 684

“Розрахунки за нарахованими відсотками” та списується в дебет рахунків:

а) 23 “Виробництво” на суму орендної плати за виробничі необоротні

активи, що прямо включається до виробничої собівартості продукції (робіт,

послуг);

б) 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93

“Витрати на збут” на суму орендної плати, що відноситься до

загальновиробничих, адміністративних і збутових витрат.

Якщо в договорі передбачено, що частина орендної плати акумулюється в

орендаря у фонді відтворення орендованих основних засобів, то операції з

формування і поповнення цього фонду за рахунок орендної плати

відображається за дебетом рахунка 684 “Розрахунки за нарахованими

відсотками” і кредитом рахунка 48 “Цільове фінансування і цільові

надходження”, де відкривається окремий субрахунок “Фонд відтворення

орендованих основних засобів”. За кредитом цього субрахунка відображаються

кошти, отримані як джерело фінансування, за дебетом – суми, використані на

відтворення орендованих активів, а також повернення невикористаних сум, які

виплачуються власникам, якщо відновлювальні роботи не проводились.

Виведення із експлуатації орендованих основних засобів унаслідок

технічної непридатності оформляється актом на списання основних засобів, а

відчуження – актом приймання-передачі. На підставі цих актів вибуття

орендованих об’єктів відображається на рахунку 01 “Орендовані необоротні

активи”. Оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих у наслідок

ліквідації або демонтажу орендованих основних засобів, а також придбання в

орендодавця активів відображається за дебетом відповідних рахунків і кредитом

рахунка 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”, субрахунок “Фонд

відтворення орендованих основних засобів”, якщо це передбачено договором

оренди. Всі зобов’язання орендаря перед орендодавцями щодо відновлення і

поповнення орендованих основних засобів та з компенсації списаних і

відчужених об’єктів узагальнюються і відображаються на рахунку 48 “Цільове

фінансування і цільові надходження”, субрахунок “Фонд відтворення

орендованих основних засобів”.

Операції з передачі орендодавцю власних необоротних активів або

придбаних відповідно до порядку використання фонду відтворення

орендованих основних засобів орендар відображає за дебетом рахунка 972

“Собівартість реалізованих необоротних активів” і кредитом рахунка 10

“Основні засоби” на залишкову вартість власних активів або 152 “Придбання

(виготовлення) основних засобів” на вартість придбаних об’єктів. Одночасно

дебетується рахунок 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”,

субрахунок “Фонд відтворення орендованих основних засобів”, та кредитується

рахунок 742 “Дохід від реалізації необоротних активів”. На суму цієї операції

нараховується податок на додану вартість за дебетом рахунка 742 “Дохід від

реалізації необоротних активів” і кредитом рахунка 641 “Розрахунки за

податками”. Аналогічно відображають витрати з модернізації орендованих

об’єктів.

Якщо договором оренди передбачено, що ремонт орендованих основних

засобів орендар проводить за рахунок фонду відтворення, то фактичні витрати з

ремонту, погоджені між орендарем та орендодавцем, відображаються в обліку

записом за дебетом рахунка 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”,

субрахунок “Фонд відтворення орендованих основних засобів” і кредитом

рахунка 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”. Одночасно відображається

ПДВ за дебетом рахунка 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” ” і кредитом

рахунка 641 “Розрахунки за податками”.

Коли ж договором оренди не передбачено проведення поліпшень

орендованих основних засобів, то після закінчення терміну дії договору оренди

проведені поліпшення передаються орендодавцю з подальшою компенсацією

витрат. Якщо поліпшення майна можна відокремити від основного об’єкта

оренди без погіршення його стану, вони залишаються в орендаря.

Частина орендної плати, що становить винагороду за користування

орендованим майном і згідно з договором регулярно сплачується орендодавцям

грошима, натурою або шляхом надання послуг, підлягає оподаткуванню

прибутковим податком з громадян. Утримання прибуткового податку

відображається за дебетом рахунка 684 “Розрахунки за нарахованими

відсотками” і кредитом рахунка 641 “Розрахунки за податками”.

Видача орендної плати грошима відображається за дебетом рахунка 684

“Розрахунки за нарахованими відсотками” і кредитом рахунка 30 “Каса”.

При передачі в рахунок орендної плати продукції власного виробництва

ця операція відображається в обліку такими записами:

а) реалізація продукції, що видається в рахунок орендної плати, відображається

за дебетом рахунка 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” і за кредитом

рахунка 701 “Дохід від реалізації готової продукції” за цінами, визначеними в

договорі або за домовленістю сторін;

б) видача продукції відображається за дебетом рахунка 901 “Собівартість

реалізованої готової продукції” та за кредитом рахунка 27 “Продукція

сільськогосподарського виробництва” за собівартістю;

в) нарахування податку на додану вартість, розрахованого за цінами,

визначеними в договорі або за домовленістю сторін, відображається за дебетом

рахунка 701 “Дохід від реалізації готової продукції” і кредитом рахунка 641

“Розрахунки за податками”;

г) залік заборгованості за отриману продукцію зобов’язаннями підприємства з

орендної плати відображається за дебетом рахунка 684 “Розрахунки за

нарахованими відсотками” і кредитом рахунка 377 “Розрахунки з іншими

дебіторами”.

Якщо договором оренди передбачено надання послуг у рахунок орендної

плати, ця операція відображається в обліку у вигляді таких записів:

а) реалізація послуг орендодавцям відображається за дебетом рахунка 377

“Розрахунки з іншими дебіторами” та за кредитом рахунка 703 “Дохід від

реалізації робіт і послуг” за цінами, визначеними в договорі або за

домовленістю сторін;

б) надання послуг відображається за дебетом рахунка 903 “Собівартість

реалізованих робіт і послуг” та за кредитом рахунка 23 “Виробництво” за

собівартістю робіт (послуг);

в) нарахування податку на додану вартість, розрахованого за цінами,

визначеними в договорі або за домовленістю сторін, відображається за дебетом

рахунка 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” та кредитом рахунка 641

“Розрахунки за податками”;

г) залік заборгованості за надані послуги в рахунок заборгованості підприємства

за орендну плату відображається за дебетом рахунка 684 “Розрахунки за

нарахованими відсотками” і кредитом рахунка 377 “Розрахунки з іншими

дебіторами”.

Облік операцій з придбання оборотних та основних засобів за договорами

купівлі-продажу і міни залежить від визначених у договорах термінів

розрахунків. Якщо договором передбачається сплата всієї заборгованості

протягом року, облік цієї заборгованості ведеться на рахунку 685 “Розрахунки з

іншими кредиторами”. Якщо ж термін остаточного розрахунку перевищує рік,

такі зобов’язання обліковуються на рахунку 55 “Інші довгострокові

зобов’язання”.

Оприбуткування активів, отриманих від фізичних осіб – колишніх членів

КСП за договорами купівлі-продажу та міни, відображається за дебетом

рахунків з обліку активів і кредитом рахунка 55 “Інші довгострокові

зобов’язання”.

Частина довготермінової заборгованості, що має бути сплачена протягом

дванадцяти місяців з дати балансу, переводиться до поточних зобов’язань. Ця

операція відображається за дебетом рахунка 55 та кредитом рахунка 611

“Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній

валюті”.

Майно, отримане за договором міни, оприбутковується за цінами,

визначеними в договорі, не нижчими від звичайних. Податок на додану вартість

відображається на рахунку 64 “Розрахунки за податками і платежами” за

дебетом субрахунка 643 “Податкові зобов’язання” і кредитом субрахунка 641

“Розрахунки за податками”. Після відпуску продукції (робіт, послуг) у рахунок

погашення заборгованості сума нарахованого ПДВ відображається за дебетом

рахунка 70 “Доходи від реалізації” та кредитом субрахунка 643 “Податкові

зобов’язання”.

Погашення підприємством заборгованості за договором купівлі-продажу

готівкою відображається за дебетом субрахунка 611 “Поточна заборгованість за

довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті” і кредитом рахунка

301 “Каса в національній валюті”.

Облік операцій з отримання та повернення майна за договором позики

здійснюється аналогічно порядку обліку операцій за договором міни. Але

відмінність полягає в тому, що мають бути повернені активи того самого виду і

якості, що були отримані за договором позики.

Операції з отримання, експлуатації та повернення основних засобів за

договором безоплатного користування відображаються в порядку,

передбаченому для обліку оренди необоротних активів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+