Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.5.1. Основні завдання і функції Держветмедицини

3.5.1. Основні завдання і функції Держветмедицини

Основними завданнями Держветмедицини є :

участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики в галузі ветеринарної медицини;

здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за якістю та безпекою сировини, продовольчої сировини, продуктів та харчових продуктів (далі — продукції) тваринного походження, а також охорони території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин;

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розроблення пропозицій щодо вдосконалення цього законодавства;

розроблення та реалізація в установленому порядку комплексу заходів щодо:

охорони території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин;

 профілактики, діагностики інфекційних, інвазійних і незаразних захворювань тварин та їх лікування;

захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

державного ветеринарно-санітарного контролю й нагляду за виробництвом доброякісної у ветеринарно-санітарному відношенні продукції тваринного походження;

державного ветеринарно-санітарного контролю за якістю ветеринарних медикаментів і препаратів, кормів, кормових до-
бавок;

ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного, а на ринках — і рослинного походження, що призначається для харчування людей, подальшої переробки, кормів, кормових добавок, а також у разі внутрішньодержавних перевезень їх, експорту, імпорту, транзиту та видачі відповідних ветеринарних документів (свідоцтв, сертифікатів, довідок тощо);

бактеріологічного, радіологічного й токсикологічного контролю за якістю продукції тваринного походження на м’ясоком­бінатах, у холодильниках та на базах заготівлі, зберігання й реалізації, а на ринках — і продукції рослинного походження;

контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами вимог нормативно-правових актів з питань ветеринарної медицини, у тому числі через обстеження виробничої бази підприємств;

підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини та впровадження в практику досягнень ветеринарної науки й передового досвіду;

розвитку міжнародного співробітництва з питань ветеринар­ної медицини.

Держветмедицини відповідно до покладених на нього завдань:

організовує розроблення та реалізацію планів протиепізоотичних, лікувально-профілактичних, ветеринарно-санітарних заходів;

оцінює епізоотичну ситуацію й видає обов’язкові для виконання накази, розпорядження, приписи щодо здійснення заходів із профілактики й ліквідації заразних хвороб тварин, дератизації, дезінфекції тощо;

організовує перевірку ветеринарного стану тварин, продукції тваринного походження, кормів, кормових добавок у разі їх експорту, імпорту та транзиту;

організовує здійснення заходів із профілактики, діагностики, ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних захворювань тварин та їх лікування;

визначає потребу у ветеринарних медикаментах і препаратах, засобах ветеринарної медицини, організовує їх виробництво і створення необхідних резервів;

здійснює державний контроль і нагляд за дотриманням вимог стандартів, фармакопейних статей, технічних умов, настанов, технологічних регламентів, ветеринарно-санітарних правил у процесі розроблення, виготовлення, випробування, зберігання, транспортування, реалізації та застосування ветеринарних медикаментів і препаратів, кормів, кормових до-
бавок;

здійснює державний ветеринарно-санітарний нагляд за застосуванням ветеринарних медикаментів і препаратів, засобів ветеринарної медицини;

видає ліцензії на виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, на оптову і роздрібну торгівлю ними, ветеринарну практику, проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (на об’єктах ветеринарного контролю);

видає разові дозволи на ввезення не зареєстрованих в Україні ветеринарних медикаментів і препаратів, кормів, кормових добавок у випадках, визначених законодавством;

організовує разом з МОЗ захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин, та здійснює взаємообмін відповідною інформацією;

організовує лабораторні та клінічні — вірусологічні, бактеріологічні, хіміко-токсикологічні, патолого-анатомічні, гістологічні, паразитологічні, радіологічні та інші — дослідження для діагностики хвороб тварин, оцінювання якості продукції тваринного походження, кормів і води;

вживає заходів до своєчасного встановлення карантину в разі виникнення заразних хвороб тварин, виконання карантинних та інших ветеринарно-санітарних правил у карантинній або загрозливій зоні, ліквідації спалахів інфекції;

організовує в разі потреби експедиції для ліквідації епі-
зоотій та інформує зацікавлені міністерства, інші центральні
та місцеві органи виконавчої влади й органи місцевого само-
врядування про виявлені випадки інфекційних захворювань
тварин;

готує пропозиції про внесення змін до переліку карантинних хвороб тварин;

разом з державною санітарно-епідеміологічною службою бере участь у розслідуванні випадків виникнення серед населення захворювань, спільних для людей і тварин;

видає органам страхування відповідні документи з висновками щодо захворювань тварин, внаслідок яких вони загинули або були вимушено забиті;

координує, контролює та здійснює державний ветеринарно-санітарний нагляд за діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, та служб і підрозділів ветеринарної медицини міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, які провадять підприємницьку діяльність, пов’язану з виконанням комплексу заходів щодо профілактики захворювань тварин та їх лікування, підвищення якості продукції тваринного походження, запобігання хворобам, спільним для тварин і людей, та боротьби з ними;

організовує діяльність державних органів з питань ветеринар­ної медицини, пов’язану з контролем і наглядом за виконанням керівниками підприємств, установ, організацій та громадянами — власниками тварин та сировини тваринного поход­ження — ветеринарних вимог у разі вирощування, транспортування й забою тварин; заготівлі, переробки, виробництва, зберігання й транспортування продукції тваринного походження; виробництва, зберігання та використання ветеринарних медикамен­тів і препаратів;

координує й контролює роботу підрозділів ветеринарної міліції, пов’язану зі здійсненням карантинних та охоронно-каран­тинних ветеринарних заходів із профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин;

координує роботу управлінь ветеринарної медицини місцевих органів виконавчої влади, підрозділів ветеринарної медицини, підприємств, установ і організацій, що займаються тваринництвом, здійснює контроль і нагляд за їхньою діяльністю в цій сфері;

здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за проведенням державними установами ветеринарної медицини відбору зразків продукції тваринного, рослинного й біотехнологічного походження для проведення відповідних дослід­жень;

провадить державний контроль і нагляд за додержанням ветеринарно-санітарних вимог щодо утримання, здійснення внутрішньодержавних перевезень, експорту, імпорту та транзиту тварин, продукції тваринного походження, ветеринарних медика­ментів і препаратів, кормів, кормових добавок;

виконує державний контроль і нагляд за проведенням державними установами ветеринарної медицини ветеринарно-сані­тарної експертизи продукції тваринного походження на м’ясо­комбінатах, бойнях, у цехах, на інших переробних підприємствах і ринках, а також за дотриманням вимог щодо передзабійного огляду тварин;

провадить оцінювання ветеринарно-санітарного стану м’ясо- і молокопереробних підприємств, боєнь, цехів, тваринницьких ферм, ярмарків, ринків, складів зберігання продукції тваринного походження, кормів, кормових добавок, засобів їх транспортування;

здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за якістю та безпекою продукції тваринного походження в процесі її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації чи знищення;

проводить експертизу проектів планування та спорудження тваринницьких ферм, будівель, підприємств забою й переробки продукції тваринного походження; бере участь у діяльності робочих і державних комісій з прийняття в експлуатацію збудованих тваринницьких об’єктів, підприємств забою й переробки продукції тваринного походження, ринків, у розробленні проектів та відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни умов фінансування, оподаткування, кредитування, визначення особливостей приватизації, демонополізації підприємств, установ і організацій ветеринарної медицини;

готує пропозиції щодо формування ставок зборів за ветеринарні послуги, удосконалення статистики, обліку й звітності у сфері ветеринарної медицини, веде облік хворих тварин;

визначає разом із зацікавленими міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування обґрунтовану потребу у фахівцях ветеринарної медицини, вносить пропозиції та бере участь в організації їхньої підготовки, підвищенні кваліфікації, а також у розробленні планів і програм для навчальних закладів ветеринарної медицини;

бере участь у межах своєї компетенції в проведенні атестації робочих місць, фахівців ветеринарної медицини Департаменту та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, структурних підрозділів ветеринарної медицини міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

надає спеціалістам державних установ ветеринарної медицини повноваження державних інспекторів ветеринарної медицини (офіційних лікарів ветеринарної медицини);

організовує науково-технічне та нормативно-методичне інформування з питань ветеринарної медицини органів державного управління й установ ветеринарної медицини, структурних підрозділів ветеринарної медицини міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, навчальних закладів та науково-дослідних установ ветеринарної медицини;

бере в межах своїх повноважень участь у виконанні в установленому порядку Українською Стороною зобов’язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом та в адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, здійсненні інших відповідних заходів;

організовує виконання науково-дослідних робіт у галузі ветеринарної медицини та несе відповідальність за рівень і якість досліджень за відповідними науковими напрямами;

забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

у межах своїх повноважень бере участь у підготовці міжнародних договорів України, в установленому порядку укладає міжнародні договори галузевого характеру;

здійснює відповідно до законодавства в межах повноважень, наданих Мінагрополітики, функції з управління майном об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+