Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.6.1. Основні завдання і функції управління Основними завданнями управління є:

3.6.1. Основні завдання і функції управління Основними завданнями управління є:

участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики, організація розроблення й здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки держави;

розроблення та здійснення заходів щодо державної підтримки й захисту товаровиробників, сприяння демонополізації виробництва й розвитку конкуренції в агропромисловому комплексі, формування ринкової інфраструктури, створення сприятливих економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для прискореного розвитку реформованих господарств;

участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі;

забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в галузях агропромислового виробництва;

організація роботи з питань насінництва й розсадництва, сортовипробування й захисту рослин, племінної справи, наукового й кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює керівництво й контролює діяльність управлінь (відділів) сільського господарства й продовольства районних держадміністрацій;

реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами, вищими навчальними закладами науково-технічну політику в галузях агропромислового виробництва, організовує впровадження науково-технічних розробок, сприяє забезпеченню належного рівня технологічних процесів та екологічної безпеки;

готує пропозиції до проектів програм соціально-економіч­ного розвитку відповідної території та проектів місцевого бюджету;

складає місцеві баланси забезпечення сільської місцевості трудовими, сировинними, продовольчими, матеріально-техніч­ними та енергетичними ресурсами й вносить відповідні пропозиції;

сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

бере участь у роздержавленні й приватизації майна в галузях агропромислового виробництва, впроваджує заходи щодо демонополізації, антимонопольного регулювання та розвитку конкуренції;

сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та роз­витку підприємництва в галузях агропромислового виробництва;

забезпечує державну підтримку підприємництва в сільській місцевості, зокрема селянських (фермерських) господарств та особистих підсобних господарств;

узагальнює практику реформування сільського господарства, вносить пропозиції з цих питань Мінагрополітики й розробляє заходи та рекомендації з питань реформування сільського господарства;

бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо організації безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, у тому числі на екологічно забруднених землях, сприяє вирощуванню екологічно чистої сільськогосподарської продукції й виробництву якісних продуктів харчування;

розробляє з урахуванням визначених обсягів фінансових і матеріальних ресурсів проекти планів розвитку галузей агропромислового виробництва, цільових програм селекції у тваринництві, птахівництві та рослинництві;

аналізує стан цінової політики й подає Мінагрополітики пропозиції щодо її проведення для забезпечення цінового паритету на сільськогосподарську продукцію, роботи й послуги підприємств інших галузей економіки;

готує пропозиції щодо здійснення економічної реформи і подає їх на розгляд керівництву держадміністрації, аналізує тенденції розвитку галузей агропромислового виробництва, подає пропозиції Мінагрополітики з питань прогнозування розвитку агропромислового виробництва, удосконалення аналізу і прогнозування в галузях агропромислового виробництва;

подає Мінагрополітики пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до умов оподаткування, кредитування, державної підтримки суб’єктів господарювання усіх форм власності галузей агропромислового виробництва;

розробляє пропозиції з охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, підвищення родючості ґрунтів, вносить пропозиції щодо виведення в установленому порядку із сільськогосподарського обороту земель, на яких неможливе одержання екологічно чистої продукції;

вносить пропозиції щодо застосування систем землеробства та контурно-меліоративної системи організації території, забезпечення сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності сортовим насінням, племінною худобою;

організовує роботу згідно з висновками державної екологічної експертизи щодо збалансування потреб і надходження засобів захисту рослин, а також хімічних добрив та регуляторів росту рослин;

подає Мінагрополітики пропозиції щодо розроблення економічних та організаційних заходів, спрямованих на зростання експортного потенціалу підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва, обсягів реалізації їх продукту за межі України;

забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, дотримання підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності вимог законодавства з охорони праці, нагляду за технічним станом машин та обладнання пожежної безпеки й безпекою дорожнього руху, дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища й раціональне використання природних ресурсів;

здійснює планування, організацію, ведення лісового господарства й використання лісових ресурсів у галузях агропромислового виробництва;

подає Мінагрополітики та Держводгоспу погоджені з відповідними організаціями пропозиції щодо розвитку меліорації земель, розміру лімітів державних капітальних вкладень на меліорацію в розрізі районів, вносить відповідним радам пропозиції щодо надання земель селянським (фермерським) господарствам, кооперативам та іншим землекористувачам у зоні меліоративних систем виходячи з умов дотримання технологічної єдності системи;

сприяє забезпеченню ефективного використання господарствами й окремими власниками меліорованих земель, своєчасному проведенню на них хімічних та інших видів меліорації й технічних робіт, організації роботи зі збереження меліоративних фондів та оновлення дощувальної техніки, розвитку питного водопостачання й водовідведення та першочерговому забезпеченню цент­ралізованим водопостачанням сільських населених пунктів, які використовують привізну воду;

вживає заходів для механізації, електрифікації, автоматизації виробництва, транспортного обслуговування галузей агропромислового виробництва, надає допомогу в експлуатації, ремонті, технічному обслуговуванні сільськогосподарської та до­щувальної техніки й обладнання, розвитку матеріально-технічної бази; розробляє та реалізує заходи, спрямовані на економію паливно-енергетичних ресурсів і впровадження прогресивних, енерго­зберігаючих технологій, нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (вітро-, геліо- і біогазових установок), сприяє розвитку матеріально-технічної бази та технічному й технологічному пере­оснащенню підприємств переробної й харчової промисловості агропромислового виробництва;

готує пропозиції щодо укладення з відповідними профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві галузевих і регіональних угод;

організовує відповідно до законодавства роботу з атестації об’єктів виробництва та сертифікації продукції (робіт, послуг) підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва, що належать до сфери управління держадміністрації;

надає допомогу підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління держадміністрації, в організації та дотриманні правил ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, сприяє розвиткові статистики в галузях агропромислового виробництва;

надає допомогу підприємствам, установам та організаціям галузі з питань правового обслуговування консультаційну підтримку в організації виробництва сільськогосподарської продукції та з маркетингу;

бере участь в організаційному й методичному забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників галузей агропромислового виробництва, сприяє забезпеченню реалізації державної політики в цій сфері;

вирішує питання, пов’язані з комплексним розвитком сільських територій, включаючи здійснення заходів щодо будівництва об’єктів соціально-культурного, житлового, оздоровчого призначення, впроваджує заходи щодо поліпшення демографічної ситуації на селі, координує діяльність відповідних служб з питань соціального розвитку села та міста;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств державної форми власності галузей агропромислового виробництва, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, дотриманням і зміцненням державної дисципліни, збереженням майна, ощадливим та раціональним викорис­танням товарно-матеріальних цінностей, вживає практичних заходів щодо недопущення корупційних проявів у галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням та запобігання іншим корисливим злочинам;

організовує передачу об’єктів соціальної інфраструктури сільськогосподарських підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва в комунальну власність;

забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таєм­ниці та здійснює державний контроль за дотриманням підприєм-
ствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва, що належать до сфери управління державної адмі­ністрації, законодавства з питань державної таємниці та інформації;

забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+