Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.7. Джерела і примітки

ДЖЕРЕЛА і ПРИМІТКИ

1 Див.: Окара Андрей. В поисках имперской перспективы // http// bim-ker.4t.com./statti/imperia.htm

2             ЦЦАГО України. — Ф. 1. — On. 70. — Cnp. 91. — Арк. 44.

3             Там само. — С. 45—46.

4             Національні відносини в Україні у XX ст. 36. документів і матеріалів. — К.: На­
ук, думка, 1994. — С 278.

5             Див. Стойко В. Напрямки історіографії в Українській РСР // Російщення Украї­
ни. Наук.-популяр, зб. — К., 1992. — С. 123—130; Яворський М. Коротка історія
України. — К., 1925. — С 57.

6             Кравченко В. Концепції Переяслава в українській історіографії // Переяславсь­
ка рада 1654 року (історіографія та дослідження). — К.: Смолоскип, 2003. — С. 505.

7             Юшков С, Славін Л., Петровський М., Гуслистий К Історія України. — Т. 1. —
Уфа, 1943. — С 307.

8             Національні відносини в Україні у XX ст. — С. 266—267; У лещатах тоталіта­
ризму: перше двадцятиріччя Інституту історії НАН України (1936— 1956 pp.). 36. до­
кументів і матеріалів. — К., 1996. — С. 19—21.

9             Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. — М, 1948. —
С. 196—197.

10           Національні відносини в Україні у XX ст. — С. 277.

11           Радянська Україна. — 1945. — 14 жовтня.

12           Національні відносини в Україні у XX ст. — С. 278.

13           Петровский Н.Н. Освободительная война украинского и белорусского наро­
дов против польских захватчиков. Богдан Хмельницкий. — М., 1946. — С. 54—55.

14           Національні відносини в Україні у XX ст. — С. 291.

15           Історія Української РСР. У 2-х т. — Т. 1.—К., 1967.—С. 231.

16           300-летие воссоединения Украины с Россией. Сб. документов. — Симферо­
поль: Крымиздат, 1954. —С. 13—29.

17           Там само.

18           Большая Советская Энциклопедия. — Т. 26. — М., 1977. — С. 562.

19           Там само.

20           Авторханов Абдурахман. Империя Кремля. Советский тип колониализма. —
Вильнюс, 1990. —С. 56—81.

21           Історія української культури. 36. матеріалів і документів. — К., 2000. — С. 438.

22           Документи звинувачують // Праці центру пам'яткознавства. — К., 1992. —
С 183—184.

23           Див.: Каграманов Юрий. Вперед к новой Византии? // Дружба народов. —

2001.     —№2.—С. 165.

24           Грабовський С.  Молоді українці й історія по-малоросійськи // http://
ukrslovo.com.ua/istoria/i31653 .html

25           Національні відносини в Україні у XX ст. — С. 345.

26           Там само. — С 347.

27           Там само. — С 326—327, 345—347.

28           Див.: Документы о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав
УССР // 300-летие воссоединения Украины с Россией. Сб. документов. — С. 41—62.

29           Радянська Україна. — 1954. — 27 лютого.

30           Справжнє місце Переяслава у нашій історії // Свобода (УНС). — 2002. — 12 ли­
пня.

31           Лисяк-Рудницький Іван. Історичні есе. В 2-х т. — Т. 2. — К.: Основи, 1994. —
С 300.

32Кульчицький С. Три Переяслави // Дзеркало тижня. — 2002.—31 серпня — 7 вересня (№ 33).

33           Цит. за: Гнать Іван. Україна буде відзначати свій "втрачений час" // День. —

2002.     — 27 липня (№ 134).

34           Там само.

35           Свобода. — 2003. — ЗО вересня — 6 жовтня (№ 38).

36           Украйна как центр Европы. — "Русский журнал», круглый стол //
http://www.russ.ru/politics/polemics/20010806-ukr-pr.htm

37           Дзюба Іван. Старі страхи і нові загрози //http://www.universum.org.na/ book/
2001 /dzuba2 .html2.html

Іі.ш.уиші". /'■• м/'.а \:,іп   !;і ;и;і'і ирсигі      (   si

39           Час порахувати і борги Москви!.. // Вечірній Київ. — 2000. — 12 грудня.

40           Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства
УССР на 1946—1950 гг. — К., 1946. — С. 9.

41           Волков ЇМ. Виселення селян України у віддалені райони СРСР наприкінці 40-х
років // УІЖ. — 1993. — № 7—8. — С. 34—43.

42           Тараненко В.М. Участь трудящих України в освоєнні цілинних і перелогових
земель (1954—1956 рр.) //УІЖ. — 1959. — № 6. — С 50—51.

43           Экономика Советской Украины. 1945—1975. — К., 1975. — С. 358.

44           Кремінь Василь.   Росія—Україна—Білорусь:  чи  можливий  східно-сло­
в'янський трикутник? // Нова політика. — 1995. — Червень — липень. — С. 18.

45           Баран Володимир. Україна 1950—1960-х pp.: еволюція тоталітарної системи-
. — Львів, 1996. — С 170—171.

46           Качковський Лесь. Іржаві аргументи російської великодержавності // Вечірній
Київ. — 2000. — 1 грудня.

47           ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 24. — Спр. 5550. — Арк. 34.

48           Там само.

49           Кульчицький Станіслав. Україна: від імперської периферії до суверенної
держави // Сучасність. — 2000. — № 12. — С 83.

50           Вісник Руху. — 1990. — №3. — С 15.

51           Экономика Советской России. 1945—1975 гг. — К., 1975. — С. 151.

52           Дружба и братство русского и украинского народов. В2-хт. — Т.2. — К.: Нау-
к. думка, 1982.—С. 425

53           Арбатов А.Г. Российская национальная идея (мифы и реальности). — М.:
"Московский общественный фонд", 1998. — С. 19—27.

54           Там само.

55           Правда. — 1989. — 14 марта.

56           Известия. — 1989. — 9 сентября.

57           Коропецький І.С. Вплив реформ Горбачова на економічні права союзних ре­
спублік // Сучасність. — 1988. — № 5. — С. 91.

58           Ревенко Андрій. Скільки нас було, є та скільки буде // Дзеркало тижня. —
2001. — 1—7 грудня (№ 47).

59           Безсмертя. Книга Пам'яті України. 1941—1945. — К., 2000. — С 561.

60Баран Володимир. Україна: новітня історія (1945—1991 pp.). —Львів, 2003. — С 46.

61 Національні відносини в Україні у XX ст. — С 319.

61 Ревенко Андрій. Зазнач, праця. — 2001. — 1—7 грудня (№ 47).

63 Саган Олександр. Великий експеримент//День. —2002. —19 жовтня (№ 191).

и Вісник Руху. — 1990. — №3. — С 15.

65           Габович Олександр. Прокляття невіглаством // Дзеркало тижня. — 2003. — 20
вересня (№ 36).

66           Саган Олександр. Зазнач, праця. — 2002. — 19 жовтня (№ 191).

67           Див.: Саган О. Зазнач, праця.

68           Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Книга вторая. От Великой Победы
до наших дней. — М: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — С. 134.

69           Чирков Олег. Зовнішня міграція — головна причина наявності етнічно
неукраїнської людності в сучасній Україні // Дзеркало тижня. — 2002. — 26 січня — 1
лютого. — № 3 (378).

70           Див.: Котигоренко В. Тенденція в етнічній та етномовній динаміці населення
України у 1959—2001 pp. (за матеріалами переписів) //Людина і політика. — 2003. —
№2(26). — С 13.

71           Чирков Олег. Зазнач, праця.

72           Історія України // http://zaohochemnia.narod.ru/

73           Численность и состав населения СССР. — М., 1984. — С. 294—296.

74           Див.: Сапеляк О. Міжнаціональний шлюб і асиміляція // Дзвін. — 1991. —
№7.—С 76.

75           Население СССР. — М., 1980. — С. 28.

76           Сапеляк О. Зазнач, праця. — С. 77—78.

77           Цит. за: Часто Петро. Від Переяслава чи до Переяслава? Третього не дано... //
http://www/svoboda-news.com/2003/27/3.htm

78           Кобза. Демографічна карта розселення українців у Росії // http://www. kob-
za.com.ua/intan/demogr/demogra.html

79           Окара Андрій. "Утримуюча" місія //http://www.ji.lviv.na/n22text/ okara- utr.htm.

80           Інформаційний бюлетень Міністерства України в справах національностей,
міграції та культів. — 1995. — № 2. — С 54; Україна молода. — 2003. — 24 верес­
ня. — С 8.

81           Окара Андрій. Зазнач, праця.

82           Лазерсон М.Я. Национальность и государственный строй. — Пг., 1918. —
С. 65.

83           Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії // Маркс К., Енгельс Ф.
Твори. — Т. 4. — К., 1959. — С 428.

84           Енгельс Ф. Проект комуністичного символу віри // Маркс К., Енгельс Ф. Тво­
ри. — Т. 42. — К., 1980. — С 336.

85           XVI съезд ВКП(б): Стенограф, отчет. — М., 1930. — С 56.

86           Коммунист. — 1958. — №11.— С. 17.

Н7Дзюба Іван. Інтернаціоналізм чи русифікація? — К., 1998. — С 153. 88Україна. — 1990. — № 21. — С 23.

89           Там само. — С 22.

90           Див.: Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації
XIX—XX ст. // http:// history.franko.lviv. na / monogruc r 6. htm

91           Гаджиев К.С. Тоталитаризм как феномен XX века//Вопросы философии. —
1992. —№2.—С. 13.

92           Див.: Діяк І.В. Україна — Росія (Історія та сучасність): Наук. вид. — К.,
2001. —С. 184—190.

93 Національні відносини в Україні у XX ст. — С. 442.

94 Плешаков К.   Сквозь  заросли  мифов // http://www.journalist.kharkov.org/ 1999—05—06/raspad.htm

95           Діяк І.В. Україна — Росія. — С. 182.

96           Правда. — 1945. — 5 лютого.

97           Там само.

98           Там само.

99           Соколов Б. Договор с дьяволом // Свобода. — 2003. — ЗО вересня — 6 жовтня
(№ 38).

100         Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. — Виль­
нюс—Москва, 1992.

101         Див.: Данилюк ЮЗ., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х —
80-ті pp. XX ст.). — К.: Рідний край, 2000. — С. 235—237.

102         Пастырям и верующим греко-католической церкви, проживающим в запад­
ных областях Украинской ССР // Патриарх Алексий. Слова, речи, послания, обраще­
ния, доклады, статьи. —М, 1948. —Т. 1. —С. 121—123.

103         Історія української культури. 36. матеріалів і документів. — К.: Вища школа,
2000. —С 381.

104Pap Г. Плененная церковь. — Франкфурт-на-Майне, 1954. — С. 61.

105         Національні відносини в Україні у XX ст. — С. 287.

106         Див.: Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. — М.: Рес­
публика, 1995. — С. 262—263.

107         ЦДАГО України. — Ф. 1. — On. 24. — Спр. 4263. — Арк. 203.

108         Забужко О.  Мова і влада // http://www.geocities.com/ukrexlibris/zabuz-
ko/r02.html

109         Окара Андрей. Суждено ли Киеву стать новым центром поствизантийской ци­
вилизации? http://bunker.4t.com./statti/imperia.htm; Каграмонов Юрий. Вперед к новой
Византии? // Дружба народов. — 2001. — № 2.

110Дж. Хоскинг. Россия: народ и империя (1552—1917) //http: //www /national­ism, org / library / science / nationalism / hosking / hosking-people-empire.htm

111         Горбачов М.С. В единстве партии — судьба перестройки: Доклад на Пленуме
ЦК КПСС 25 декабря 1989 года. — М., 1990. — С. 22—23.

112         Мамардашвили Мераб. Как я понимаю философию. — М., 1990. — С. 204-
—205.

113         Див.: Лисичкин Геннадий. Россию истощает имперский вирус // Литературная
газета. — 2000. — 27—31 декабря.

114         Афанасьев Ю. Как России заново обрести свою историю // Судьбы
российского крестьянства. Сборник. — М., 1996. — С. XXIV.

115         Цит. за: http://www.ukrlife.org/main/prosvita/zalizn$.htm

116         Цит. за: Грабовський С. "Совєтська людина" як культурно-антропологіч- ний тип //
http://www.universum.org.na/journal/2002/grab001 .htul

117         Див.:   Вдовин   AM.,   Корецкий   В.А.   Распад   СССР   и   проблемы
национально-политического развития России // Российское государство и общество.
XX век. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. — С. 358.

118         Вишневський В. Слово вождя о русском народе // Правда. — 1950. — 24 мая.

119         Власов И. О советском патриотизме // Пропагандист и агитатор Красной Ар­
мии. — 1947. — № 5. —С. 15.

120         Цит. за: Козлов С. Збигнев Бжезинский в Алма-Ате: Предсказатель конца ком­
мунизма остался доволен визитом // Независимая газета. — 1993. — 11 декабря. —
С. 3.

121         Національні відносини в Україні у XX ст. — С. 320.

122         Баран   В.К.,   Даниленко   В.М.   Україна   в   умовах   системної   кризи
(1944—1980-ті pp.). — К., 1999. — С. 52.

123         Культурне життя в Україні. Західні землі. Документи і матеріали. — Т. II.
1953—1966. —Львів, 1996. — С 297—302, 566.

124ЦЦАГОУкраїни. —Ф. 1. —Он. 24. —Спр. 3510. —Арк. 4—21.

125         Культурне життя в Україні. — С. 100—102.

126         Історія української культури. 36. матеріалів і документів. — С 381.

127         ЦЦАГО України. — Ф. 1. — Он. 17. — Спр. 9. — Арк. 194—195.

128         Довженко О. Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник. — К.: Веселка,
1995. —С 454.

129         Національні відносини в Україні у XX ст. — С. 360.

130         Там само. — С 363.

131         Там само. — С 364—367.

132         Там само. — С 395.
133Там само. — С 416—417.

134         Там само. — С 417—418.

135         Там само. — С 415.
136Тамсамо. —С. 421.

137         Там само. — С 422.

138         Там само. — С 421.

139         Див.: Грицак Я. Формування модерної української нації XIX—XX ст. // ht-
tp://histori.franko.lviv.na/monogryc r6.htm

140         Вісник Руху. — 1990. — №3.— С 15.

141         Смолич Ю. Розповіді про неспокій немає кінця//Літературна газета. — 1986. —
13 листопада.

142         Окара Андрій М. Катехізис українця у східній діаспорі //http:// www. aha.ru/ v-
ladkov/okara/katephisys-ukr.htm

143         Стус Василь. З таборового зошита // Стус Василь. Твори у чотирьох томах,
шести книгах. —Т. 4. —Львів, 1994. —С. 496.

144         Культурне життя в Україні. Західні землі. Документи і матеріали. — Т. II
(1953—1966). —С 627.

145         Шелест Петро. "Справжній суд історії ще попереду". Спогади, щоденники,
документи, матеріали. — К., 2003. — С. 304.

146         Культурне життя в Україні. Західні землі. Документи і матеріали. — Т. II
(1953—1966). —С 577.

147         Український вісник. — Вип. 9—10. —Київ—Львів, 1988. — С 188—189.

148         Краснодемський Володимир. Якщо здивуєш — переможеш

149         Свобода. — 2003. — 8—14 липня (№ 27).

150         ... І не набрався скверни // Україна. — 1990. — № 39. — С 8.

151         Там само.

152         Національні відносини в Україні у XX ст. — С. 339.

153         Воля і Батьківщина. — 1961. — № 1. — С 12.

154         Там само. — 1964. — № 1. — С 5.

155         Історія української культури. — С. 437.

156         Стус В. Деколонізація СРСР — єдиний гарант миру у всьому світі // Стус В.
Твори. — Т. 4. — Львів, 1994. — С 480.

157         Дзюба Іван. З відстані чверть століття. Післяслово // Інтернаціона- лізм чи
русифікація? — К.: Вид. дім "KM Academia", 1998. — С. 216—217.

158         Насправді було так: Інтерв'ю Юрія Зайцева з Іваном Дзюбою / Вступна стаття
Ю.Д.Зайцева. — Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2-
001.—С 67.

159         Національні відносини в Україні у XX ст. — С. 353.

160Баран В.К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953—1985 pp. — Львів: МП "Свобода", 1992. — С 99.

161 Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали. — Сучасність. — 1983. — Т. 3. — С 335.

шКовальА. Відкритий лист//Сучасність. — 1969. —№ 10. —С 99—103; Укра­їнська суспільно-політична думка в 20 столітті. — С 250—254.

163Лісовий В. Відкритий лист до членів ЦК КПРС і членів ЦК КП України // Суча­сність. — 1977. — № 10.

164         Національні відносини в Україні у XX ст. —С 411.

165         Див. Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960—80-х
років. — К., 1995.—С 190—191.

166Krawchenko B., Carter J.A. Dissidents in Ukraine before 1972: A Summary Statisti­cal Profile // Journal of Ukrainian Studies. Vol.

167         Цит. за: Сучасність. — 1977. — № 4. — С. 113.

168         уКраїнська суспільно-політична думка в 20 столітті. — С 378.

169         Українська Гельсінкська група. 1978—1982: Документи і матеріали. — Балти­
мор—Торонто, 1983. — С 22.

170         Україна літа 1977-го. Країнам — учасницям Београдської наради літа
1977-го // Український правозахисний рух. Документи й матеріали київської Україн­
ської громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод. — Торонто—Бал­
тимор: Українське вид-во "Смолоскип" ім. В.Симоненка, 1978. — С. 22—24.

171         Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. — С 377.

172         Там само. — С 378.

173         Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х — 80-ті pp.
XX ст.). — К.: Рідний край, 2000. — С. 136.

174Див.: Камінський А. На перехідному етапі: "гласність", "перебудова" і "демок­ратизація" в Україні. — Мюнхен, 1990. — С. 322.

175 Комсомольская правда. — 1991. — 14 ноября.

116Гель І. Грані культури. — Львів, 1993. — С 178—179.

111 Камінський А. На перехідному етапі. —Мюнхен, 1989. —С 515, 517, 531.

178         Чорновіл В. Лихо з розуму. — Париж, 1968. — С 150.

179         Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. — Виль­
нюс—Москва, 1992. —С. 106.

180         Каграманов Ю. Вперед к новой Византии? // Дружба народов. — 2001. —
№2.—С. 167.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+