Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.12. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Агропромисловий комплекс (АПК) — це сукупність галузей народного господарства, пов'язаних з виробництвом продоволь­ства і предметів широкого вжитку з сільськогосподарської сиро­вини і постачанням їх населенню.

В англомовній літературі це поняття відоме як агробізнес. У США воно включає володіння землею, сільськогосподарський процес, виробництво сільськогосподарської техніки, переробку сільськогосподарської сировини і транспортування готових про­дуктів на ринок. В Європі агробізнес розуміють дещо вужче. В усьому світі агробізнес характеризується високим рівнем вер­тикальної і горизонтальної інтеграції господарюючих суб'єктів.

Умовно АПК поділяється на три групи:

•   галузі, що здійснюють виробництво засобів виробництва
для сільського господарства, його матеріально-технічне за­
безпечення і виробниче обслуговування;

•   безпосередньо сільськогосподарське виробництво;

•   галузі і виробництва, що переробляють сільськогосподар­
ську сировину і забезпечують рух продукту від сільського
господарства до кінцевого споживача (харчова, відповідні
галузі легкої промисловості, підприємства з транспортуван­
ня, зберігання, реалізації).

Країни з розвиненим сільським господарством характеризу­ються також високим розвитком харчової промисловості.

Нині у світі виробництво продуктів харчування збільшується дещо швидшими темпами, ніж темпи приросту населення. За прогнозом, потреби у продуктах харчування підвищуватимуться упродовж найближчих двох — трьох десятиліть на 3-4 % щоріч­но, тому загроза голоду не зникне. Проблема недоїдання найгос-тріша в Африці — з 27 неблагополучних у цьому аспекті країн світу 22 розташовані саме в Африці. У багатих країнах, навпаки, існує переїдання.

Зарубіжні фахівці виокремлюють п'ять стадій, які проходить сільськогосподарська продукція на своєму шляху до ринку у роз­винених країнах:

•   виробництво;

•   обробка;

• пакування;

• транспортування;

• маркетинг.

В економічно розвинених країнах сільськогосподарська про­дукція до споживача, як правило, не надходить безпосередньо з поля або тваринницької ферми. Існує проміжна ланка у вигляді підприємств харчової промисловості. У "третьому світі" велика частка сільськогосподарської продукції надходить споживачеві в необробленому вигляді.

Територіально харчову промисловість розміщують поблизу ринків збуту її продукції.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+