Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків

4.2. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків

Для зберігання коштів і проведення розрахунків між учасниками розрахункових правовідносин відкриваються в установах банку різні за правовим режимом рахунки. Відповідно до діючого законодавства всі юридичні особи усіх форм власності та видів діяльності, а також громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які є суб’єктами підприємницької діяльності, зобов’язані зберігати свої кошти на рахунках в установах банків. Ст. 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що клієнт банку має право відкривати поточний і валютний рахунки в одному із самостійно вибраних ним банків і має право користуватися ін­шими послугами інших банків. Порядок відкриття рахунків регулюється спеціальною інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою 4.02.1998 р. постановою Правління Національного банку України. Суб’єкти підприємництва можуть відкривати не більше двох поточних рахунків[1]. Якщо підприємство має в установах банків депозитні рахунки, то кошти на такі рахунки перераховуються з поточного рахунка під­приємства і після закінчення строку зберігання повертаються на цей же поточний рахунок.

Для відкриття поточного рахунка в установі банку підприємства подають такі документи:

заяву на відкриття рахунка встановленого зразка, підписану керівником та головним бухгалтером власника рахунка;

копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

копію зареєстрованого статуту або положення, засвідчених нотаріально;

копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;

копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально;

картку зі зразками підписів осіб, які розпоряджаються рахунками та мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки встановленого зразка.

Право першого підпису належить керівнику підприємства, якому відкривається рахунок, а також службовим особам, які уповноважені керівником. Право другого підпису належить головному бухгалтеру та уповноваженим ним особам. По рахунках юридичних осіб, у штаті яких відсутні особи, яким може бути надане право другого підпису, а також підприємців (без створення юридичної особи) в установу банку подається нотаріально засвідчена картка зі зразком підпису лише власника рахунка. Зазначена картка може прийматися банком без відбитку печатки.

Цей перелік документів для відкриття рахунка в установі банку є загальним. Для деяких видів підприємств законодавством передбачено подання додаткових документів (наприклад, для орендного підприємства — нотаріально засвідчену копію договору оренди, а колективні сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, політичні партії, громадські та релігійні організації подають протокол загальних зборів про створення або копію протоколу, засвідчену нотаріально.[1] Див.: Закон України від 16 грудня 1997 р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо відкриття банківських рахунків» // Урядовий кур’єр. — 1998 р. — 15 січня.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+