Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.5. Матричні методи формування стратегії комерційного банку

4.5. Матричні методи формування стратегії комерційного банку

Одним з поширених методів вибору стратегії банку є метод, що ґрунтується на побудові двомірних матриць, кожний квадрант яких характеризує певний тип стратегічних дій банку у залежності від поєднання обраних параметрів ринку.

Розглянемо найбільш поширені двомірні матриці вибору стратегічних дій банку.

Матриця І. Ансоффа ставить вибір стратегічних дій банку у залежність від типу ринку (старий або новий) і такого ж типу продукту (старий або новий). Схематично вона може бути представлена за допомогою рисунку 4.1.

 

 

Товари

Ринки

Старі

Нові

Старі

Проникнення

Розвиток ринку

Нові

Розвиток продукту

Диверсифікація

Рис. 4.1. Матриця І.Ансоффа

Стратегія проникнення на ринок передбачає, що банк проникає на вже сформований ринок і пропонує на ньому той же продукт, що й конкуренти шляхом активізації реклами та цінової конкуренції. Вона рекомендується в тому випадку, коли цільовий ринок зростає або ще не насичений.

Стратегія розвитку ринку означає, що банк прагне розширити сферу збуту за рахунок розширення функцій продукту, нових сфер його застосування або формування нових сегментів ринку.

Стратегія розвитку продукту здійснюється шляхом створення принципово нових, але частіше модифікацією вже наявних продуктів і реалізації їх на старих ринках. Такий тип стратегії активно використовується банками в умовах нецінової конкуренції.

Стратегія диверсифікації означає, що банк прагне вийти на нові для нього ринки і для цього вводить в свій асортимент нові продукти. Широке застосування цієї стратегії привело до універсалізації банківської діяльності і стирання відмінностей між різними типами кредитно-фінансових інститутів.

Матриця М. Портера (рис. 4.2.) визначає вибір стратегії банку в залежності від параметрів ринку збуту (весь ринок або обраний сегмент) та стратегічних переваг банку у формі низьких витрат або неповторності чи унікальності продукту. Залежно від поєднання зазначених параметрів банк може обрати такі стратегії:

лідерство у галузі витрат;

стратегію диференціації;

стратегію фокусування (концентрації).

 

 

Цільовий ринок збуту

Стратегічна перевага

Перевага в собівартості (низькі витрати)

Неповторність продукту з точки зору покупця

Вся галузь

Лідерство в галузі витрат

Диференціація

Один сегмент ринку

Фокусування (концентрація на сегменті)

Рис. 4.2. Матриця М.Портера

Стратегія лідерства у сфері витрат досягається при мінімізації витрат за рахунок освоєння значної долі ринку і забезпечує достатній рівень рентабельності в умовах гострої конкуренції. Недоліком даного типу стратегії є те, що прагнення до мінімізації витрат приводить до зниження наступальних можливостей банку у сфері розробки і впровадження нових продуктів.

Стратегія диференціації передбачає продажу продуктів з певними унікальними характеристиками за високою ціною. Витрати при цьому до уваги не приймаються. Досягнення переваг за допомогою такої стратегії потребує постійних фінансових та інтелектуальних інвестицій, що в умовах відсутності, як правило, патентного захисту банківських продуктів-новинок буде обходитися для банку досить дорого.

Стратегія концентрації (або фокусування) полягає у досягненні визначених переваг на обраному сегменті. Такий тип стратегії характеризується низькою чутливістю споживачів до змін у ціновій політиці, високим рівнем лояльності клієнтів по відношенню до банку. Водночас така концентрація зусиль на одному сегменті ринку не сприяє інтенсивному розвитку банку, обмежує маневр ресурсами і продуктами банку.

Матриця Бостонської групи (рис. 4.3.) будується залежно від долі банку на ринку і темпів зростання галузі.

 

 

Темпи росту галузі

Відносна частка ринку

Висока

Низька

Високі

Зірка

Важке дитя

Низькі

Дійна корова

Собака

Рис. 4.3. Матриця Бостонської групи

Комбінація зазначених параметрів дає можливість вибору чотирьох типів стратегічних дій, які умовно отримали такі назви:

"Зірка" - характеризує необхідність активної наступальної стратегії банку;

"Важке дитя" - допускає можливість вибору як наступальної так і деінвестиційної стратегії;

"Дійна корова" - потребує стратегії підтримки та консолідації зусиль банку;

"Собака" - при поєднані низької частки освоєння ринку і низьких темпів зростання галузі найбільш прийнятним буде
дотримання деінвестиційної стратегії.

Контрольні питання

Поняття маркетингової стратегії та основні вимоги до неї.

Складові елементи маркетингового стратегічного плану.

Визначення місії банку і основні чинники впливу.

Характеристика основних етапів розробки маркетингової стратегії банку.

Поняття і етапи прогнозування ринку банківських послуг.

Інструменти  прогнозування     ринку банківських  послуг,  їхні переваги, недоліки і сфера застосування.

Визначення та оцінка попиту на банківські послуги.

Варіанти стратегічних альтернатив банку та характеристика їхніх
переваг і недоліків.

Формування стратегії банку на основі матриці І. Ансоффа.

Вибір стратегії за допомогою матриці Бостонської групи.

Обґрунтування стратегії банку на основі матриці М.Портера.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+