Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.5.1. Основні завдання та функції Комісії

4.5.1. Основні завдання та функції Комісії

Основними завданнями Комісії є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку й функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів;

державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, зберігання та реалізація газу, нафти та нафтопродуктів;

забезпечення проведення цінової й тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб’єктів природних монополій та споживачів їхніх товару і послуг;

захист прав споживачів електричної й теплової енергії, газу, нафти й нафтопродуктів;

розроблення й затвердження правил користування електричною енергією та газом;

координація діяльності державних органів у питаннях регулювання ринків електроносіїв;

видача суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії;

контроль за дотриманням ліцензіатами умов здійснення ліцензованої діяльності.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів;

установлює обмеження щодо суміщення видів діяльності суб’єктами підприємницької діяльності;

розробляє й затверджує обов’язкові для виконання норматив­ні акти з питань, що належать до її компетенції;

видає ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії;

затверджує інструкцію щодо умов і правил здійснення ліцен­зованої діяльності та контролю за їх виконанням;

визначає відповідно до законодавства показники, нижче рівня яких дозволяється суб’єктам підприємницької діяльності здійснювати свою діяльність без ліцензій;

здійснює безперешкодно перевірки дотримання умов ліцензованої діяльності;

розглядає справи про порушення умов ліцензій та справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає відповідні рішення в межах своєї компетенції;

передає до Антимонопольного комітету України матеріали в разі виявлення порушень антимонопольного законодав-
ства;

визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об’єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб’єктів підприємницької діяльності умовам і правилам здійснення ліцензованої діяльності;

надає ліцензіатам необхідну інформацію;

бере участь у встановленні правил функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти й нафтопродуктів та в здійсненні контролю за їх дотриманням;

здійснює заходи щодо забезпечення рівних прав доступу до транспортних мереж суб’єктів ринків електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів усіх форм власності;

встановлює ціни на створювану Комісією інформаційну продукцію та тарифи на інформаційні послуги;

захищає в межах своїх повноважень інтереси споживачів у питаннях, що стосуються цін на електроенергію, газ, нафту та нафтопродукти, а також надійності їх постачання та якості послуг з боку постачальних організацій;

формує в межах своєї компетенції державну політику щодо встановлення цін на електроенергію, газ, нафту та нафтопродукти, тарифів на їх транспортування, зберігання, постачання та розподіл, а також транспортування трубопроводами інших речовин;

стимулює ефективність виробництва та споживання електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства, дає висновки на проекти законів та інших нормативно-правових актів;

організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до її компетенції;

інформує громадськість про свою роботу, здійснює у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність;

вирішує питання щодо підготовки кадрів робочого апарату Комісії, підвищення їхньої кваліфікації;

подає Президентові України та публікує щорічні звіти про свою діяльність;

співпрацює з радами споживачів щодо захисту прав споживачів електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів;

створює для суб’єктів оптового ринку електричної енергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів передумови для формування в них впевненості в доцільності й справедливості цих ринків і правил, за якими вони працюватимуть, через відкрите обговорення питань, що належать до компетенції Комісії, у присутності постачальників і споживачів, представників громадськості та засобів масової інформації;

здійснює інші функції відповідно до законодавства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+