Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. 1. Сутність і види соціальних технологій

За допомогою соціальних технологій (інформаційних, навчаль­них, впроваджувальних, політичних, управлінських) можна своєчас­но вирішити соціальні конфлікти, зняти соціальну напругу, запобіг­ти катастрофам, заблокувати ризиковані ситуації, прийняти опти­мальні управлінські рішення і виконати їх.

Яка сутність соціальних технологій як суспільного явища?

Одні вчені визначають її як діяльність, у результаті якої досяга­ється поставлена ціль і визначається об'єкт діяльності. Інші харак­теризують соціальні технології як елемент механізму управління і засобів перекладу абстрактної мови науки на конкретну мову досяг­нення поставлених цілей. Треті представляють сутність соціальних технологій як інноваційну систему методів: виявлення і використан­ня прихованих потенціалів соціальної системи, одержання опти­мального соціального результату при найменших управлінських витратах.

Вони, на думку І. Пінчук, можуть бути також розглянуті як сукуп­ність операцій, процедур соціального впливу на шляху одержання оп­тимального соціального результату (зміцнення соціальної організа­ції, поліпшення умов життя людей, запобігання конфліктам тощо). Соціальна технологія — найважливіший елемент механізму керування. Вона характеризується як сукупність методів вирішення тієї чи іншої соціальної проблеми [69, 85-100].

Найважливішою і найціннішою є диференціація соціальних тех­нологій вирішення найважливіших задач, проблем соціального захисту, що розрізняються засобами надання допомоги тим, хто її потребує. При цьому диференціюється вся практика соціальної до­помоги з особливими моделями соціальної роботи, що об'єднує різ­номанітні засоби надання допомоги.

Соціальні технології формуються під впливом різноманітних тео­рій соціальної роботи насамперед психолого- і соціолого-орієнтова-них, а також комплексних. Таке групування роботи стимулює розви­ток соціальних технологій різного типу.

Соціальні технології суттєво відрізняються одна від одної за сво­їм змістом.

За масштабністю виділяють глобальні соціальні технології, що пов'язані з рішенням загальнолюдських проблем, із життєдіяльністю людей, їхньою соціальною захищеністю.

Регіональні технології вивчають реалізацію і закономірності тери­торіального соціального життя.

Колективні (групові) технології орієнтовані на регуляцію соці­ального життя в спільнотах (групах, трудових колективах).

Індивідуальні соціальні технології орієнтовані на вирішення типо­вих соціальних проблем окремих індивідів.

Інноваційні соціальні технології спрямовані на створення і матері­алізацію нововведень у суспільстві, на реалізацію таких нововве­день, що зумовлюють якісні зміни в різних сферах соціального жит­тя, призводять до раціонального використання матеріальних та інших ресурсів у суспільстві.

Рутинні соціальні технології характеризуються такими метода­ми впливу на соціальні процеси, що вирізняються малою наукоєм-ністю, використовують застарілі методи соціального впливу, не мо­тивують соціальний об'єкт і соціальну систему до вдосконалення та змін.

Інтелектуальні соціальні технології спрямовані на стимулювання розумової діяльності людей, розвиток їхніх творчих здібностей.

Соціальні технології згоди являють собою методи та шляхи досяг­нення згоди бшьшості населення у вирішенні найактуальніших питань громадського життя та їхньої взаємодії. До цього типу технологій

належать соціальні технології вирішення конфліктів, зокрема соці­ально-етнічних.

Можна виділити також соціальні технології за галузевим критері­єм: у власне соціальному середовищі, в духовній, економічній галузі тощо.

Управлінські технології безпосередньо пов'язані зі здійсненням завдань соціальної роботи. До такого роду технологій можна віднес­ти психологічні технології як засоби впливу на психологічні проце­си, властивості, явища, ставлення, волю особистості, міжособистісні взаємовідносини.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+