Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1. Класифікація активів комерційного банку

Активи комерційного банку - напрямки розміщення і використання ресурсів комерційного банку. Банківські активи утворюються в результаті активних операцій банку, тобто розміщення власних і залучених коштів з метою одержання доходу, підтримки ліквідності і забезпечення функціонування банку.

Під структурою активів розуміється співвідношення різних по якості статей активу балансу до валюти балансу. Активи банку можна групувати за критеріями:

-         по призначенню;                   -    по термінах розміщення;
по ліквідності;                        -    по суб'єктах.

-         по ступені ризику;

По призначенню активи можна розділити на п'ять категорій:

1.   Касові активи, що забезпечують ліквідність банка призначені для
щоденного    безперебійного    виконання    банками    своїх    зобов'язань    по
безготівковому перерахуванню засобів і по видачі готівки з рахунків клієнтів.
Як правило, доходів від розміщення засобів у такі активи банки не одержують.
На їхню частку приходиться 15-20 % всіх активів банку.

До касових активів відносяться:

-         кошти в касах банків, обмінних пунктах, банкоматах;

-         кореспондентський рахунок у центральному банку;

-         кореспондентські рахунки в комерційних банках;

-         засоби перераховані у фонд обов'язкових резервів у центральному
банку.

2.  Працюючі     активи  -  активи,  що  приносять  доход,  мають  щодо
невеликий термін обертання. В даний час у структурі працюючих активів
найбільшу частку має кредитування різних галузей народного господарства. На
долю працюючих активів приходиться 55-70 % всіх активів банку.
Працюючі активи включають:

-         депозити в ЦБ;

-         міжбанківські кредити видані і депозити в комерційних банках;

-         кредити небанківським позичальникам;

-         факторингові операції;

-         короткострокові вкладення в державні боргові зобов'язання, у боргові
зобов'язання й акції для перепродажу;

-         векселя в портфелі банку.

3. Інвестиційні активи - довгострокові вкладення банка у виді прямих чи
портфельних інвестицій.  Метою таких вкладень  є диверсифікація ризиків,
забезпечення підвищених доходів у майбутньому, розширення сфери впливу
банку і т.д. Частка таких активів - 3-10 %.

Інвестиційні активи включають:

-         акції і боргові зобов'язання придбані для інвестування;

-         векселя з терміном погашення більше 1 року;

-         прямі інвестиції: участь у дочірніх фірмах, внески в статутний капітал
юридичних осіб і т.д.

4.   Позаоборотні  активи   -  призначені   для   забезпечення   виконання
комерційним  банком своїх прямих функцій. Комерційні  банки повинні чи
здобувати     орендувати     приміщення,     транспортні     засоби,     комп'ютери,
програмно-технічне забезпечення, засоби комунікації і т.д. Частка таких активів
складає 10-15 %.

Позаоборотні активи включають:

-         основні засоби;

-         капітальні вкладення;

-         нематеріальні активи;

-         господарські матеріали і МШП.

5.  Інші активи. До числа інших активів відносять кошти в розрахунках,
дебіторська заборгованість, транзитні рахунки, витрати майбутніх періодів і т.д.
Частка таких активів    складає 0-10 %. Занадто висока питома вага інших
активів може свідчити про негативні тенденції в діяльності банку.

По ліквідності активи банка поділяються на :

1.  Високоліквідні (готівка, дорогоцінні метали, засоби в ЦБ);

2.            Ліквідні (кредити і платежі на користь банку з терміном виконання до ЗО
днів, легкореалізовані цінні папери й інші цінності);

3.            Низьколіквідні (кредити, видані банком, розміщені депозити з терміном
погашення, що залишився, понад рік);

4.            Малоліквідні   (довгострокові  інвестиції,   необоротні   активи,   прострочена
заборгованість і т.д.).

Якість активів визначається потенційною зворотністю вкладених коштів в установлений договором термін з урахуванням нарахованих відсотків (для працюючих активів) або можливістю реалізувати даний актив за ціною, не меншу його балансової вартості (для необоротних активів) .

Сутність ліквідності складається в можливості своєчасної реалізації вартості активу. Основним параметром по який визначається ліквідність активу є час, необхідний для його реалізації і перетворення в абсолютно ліквідні кошти - гроші. Фактори, що впливають на ліквідність банку поділяються на

внутрішні (відповідність активних і пасивних операцій по термінах погашення, достатність власних і стабільність залучених ресурсів, позитивні результати діяльності ) і зовнішні (розвиненість грошового і фінансового ринків, якість Управління банківською системою країни).

Усі показники ліквідності поділяються на групи:

-         достатності власних засобів;

-         співвідношення активних і пасивних операцій по термінах і змісту;

-         якість і ризикованість активів;

-         структури і стабільності пасивів;
прибутковості і рентабельності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+