Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2. Регіональний економічний цикл і динамічні якості регіону

5.2. Регіональний економічний цикл і динамічні якості регіону

Економічний розвиток регіону, як і прогнозування його ресурсів, неможливо оцінювати лише за показниками чисельності населення, міграцій, валового регіонального продукту, регіональ­ного доходу, станом торговельного балансу. Для поглибленого дослідження необхідно зважати на такий фактор економічного розвитку, як чутливість економіки регіону до економічного циклу тієї сукупності галузей промисловості, які входять до програми розвитку, і чутливість до циклів самого регіону як єдиного цілого.

У процесі свого розвитку регіони час від часу відчувають підйоми і спади в своїй економічній діяльності. Ці коливання частково пов’язані з об’єктивним перебігом економічного розвитку. Однак за умов змішаної економіки деякі з них можна послабити або уникнути в процесі державного регулювання. В цьому напрямі вивчення економічних коливань має велике значення, адже в процесі розвитку якого-небудь регіону може виникнути ситуація, коли хід його розвитку бажано або прискорити, або уповільнити, якщо це дозволить уникнути різких циклічних коливань. Отже, політика розвитку регіону повинна зважати на те, до якого циклічного наслідку вона приведе.

Аналіз структури економічних функцій і динамічних якостей регіону складається з ряду етапів.

На першому етапі аналізується ступінь стабільності регіональної структури, тобто визначається період поширення отриманого аналітичного висновку в часі. Розрізняють стабільну структуру, нестабільну і ту, що формується. Стабільна структура характерна для давно освоєних регіонів, тобто регіонів із структурою, що склалася давно і слабо реконструюється. Нестабільна структура може спостерігатися як у регіонах інтенсивного розвит­ку, так і нерозвинутих регіонах, навіть при незначних обсягах нового інвестування. Структура, що формується, характерна для новоосвоюваних регіонів, регіонів, що переходять від передіндустріальної стадії розвитку до індустріальної, або для регіонів, де відбулася корінна реконструкція економічного профілю. Остання ситуація часто має місце після стану депресії і часткової руйнації економічного потенціалу.

На другому етапі оцінюється процес економічного зростання. В регіоні може відбуватися пожвавлення, стагнація або депресія економічного розвитку. Цей індикатор не розглядається відособлено, а лише порівняно із середніми показниками регіональної системи вищого рівня. Так, на фоні загального падіння і стагнації темпів зростання в цілому по метарегіону (країні) в окремих регіонах може спостерігатися і зворотна динаміка, або відбуватися менший масштаб падіння темпів росту.

На третьому етапі аналізується стадія інвестиційного циклу. В регіональному масштабі коливання інвестиційного циклу виражені яскравіше, ніж у загальному. Для аналізу інвестиційного циклу використовується така шкала якісного стану: висхідна стадія циклу; найвища точка інвестиційного циклу; спадаюча стадія; нижча точка; цикл не з’ясований.

Висхідна стадія циклу має місце, коли щорічний темп росту інвестицій підвищується кожного наступного року порівняно з минулим.

Найвища точка циклу (або точка перелому) визначає ситуацію, коли обсяг інвестицій досягає максимального рівня, а в наступному році очікується падіння темпів їх зростання.

Спадаюча стадія циклу визначає ситуацію, коли темп росту інвестицій у кожному наступному році менший за попередній, або має місце скорочення обсягів інвестицій.

Нижча точка циклу — це така економічна ситуація, коли досягнуто максимального падіння темпів росту інвестицій (або обсягів інвестицій) і в наступному році очікується їх зростання.

На четвертому етапі оцінюється мультиплікативний процес. В економічній теорії передбачається безумовне функціонування мультиплікативного росту, коли імпульси економічного зростання, що починаються в одній галузі, передаються галузям обслуговування, допоміжним та іншим видам діяльності. При цьому нагромадження в галузях спеціалізації створюють економічні передумови подальшого розвитку інших галузей. За кризових умов функціонування вітчизняної економіки не слід нехтувати і мультиплікатором спаду, який розгортається при падінні виробництва внаслідок яких-небудь причин в одній галузі і поширює імпульси падіння по технологічному ланцюжку на всю регіональну інфраструктуру. В результаті починається згасання економічної діяльності в регіональному комплексі в цілому.

У регіоні можлива і відносна рівновага економічного стану, коли всі галузі (обсяги їх виробництва) перебувають у деякій рівновазі як після дії мультиплікативного зростання, так і мульти-
плікативного спаду.

Наведені чотири якісні стани економічного розвитку регіону вичерпують можливі варіанти дії мультиплікатора. Відсутність будь-якого мультиплікативного процесу має місце при стагнації економіки, тобто досягненні рівноваги після мультиплікативного росту чи мультиплікативного спаду. Окремим випадком відсутності дії мультиплікатора є наявність передіндустріальних суспільств і регіонів, які ще не дістали імпульсів економічного росту. Для ринкових економічних систем з недеформованою структурою розподілу результатів діяльності регіональна депресія і мультиплікатор спаду, як правило, породжуються двома основними причинами. По-перше, вони можуть бути зумовлені коливаннями економічної кон’юнкту­ри, по-друге, виснаженням природних ресурсів, на базі яких свого часу створювалися підприємства спеціалізованих галузей.

За адміністративно-командної економіки, яка характеризується можливим централізованим вилученням коштів та їх перерозподілом, мультиплікативний процес штучно деформовувався, стри­мувався або прискорювався. Це досягалося за допомогою бар’є­рів при передачі мультиплікативних імпульсів, пов’язаних з вилученням фінансових ресурсів.

Як правило, при мультиплікативному рості в регіоні має місце економічне зростання, а інвестиційний цикл перебуває на висхідній стадії. Депресія супроводжується послабленням інвестиційного про­цесу. Однак зустрічаються і складніші змішані варіанти економічного стану регіонального розвитку. Пожвавлення може відбуватися і за відсутності яких-небудь істотних змін в інвестиційному процесі поза дією мультиплікатора. Така ситуація вимагає поглибленого аналізу, з’ясування факторів, що стримують мультиплікативний процес, або причин, які спричинили пожвавлення за відсутності інвестицій і зміни структури економічної діяльності. Вимір зміни дина­міки характеристик є досить складним процесом і вимагає залучення аналітичних та експертних методів дослідження.

Крім того, визначення таких індикаторів, як економічне зростання, характер мультиплікативного процесу передбачає обов’яз­кове зіставлення із значенням аналогічних індикаторів в інших регіонах. Для цього доцільно використовувати методи порівняльного аналізу типологій і класифікаторів.

Звичайно бажаним є розвиток таких галузей, циклічні коливання яких виявляють тенденцію до взаємного погашення або хоча б не посилюють коливання одне одного. Таким чином, дослідження економічного циклу регіону необхідно підкріплювати аналізом циклічних коливань у галузях, особливо якщо вони взаємопов’язані. Даний тип досліджень може проводитися при визначенні політики щодо депресивних територій у межах регіону.

Цікаво, що протягом короткого періоду деякі галузі відіграють вирішальну роль в економічному розвитку регіону, особливо тоді, коли вони обслуговують загальнонаціональні ринки. Коливання в цих галузях приводять до коливань регіонального доходу, котрий, у свою чергу, приводить до коливань у роздрібній торгівлі і сфері послуг, а ті — до опосередкованих коливань в інших галузях. Мож­на стверджувати, що коливання економічного розвитку галузей відбувається мультиплікативно. Для з’ясування мультиплікативного ефекту необхідно використовувати економічну базу або співвідношення між базовими та обслуговуючими галузями. Детальніше про це йтиметься у наступному параграфі.

Регіон неможливо розглядати як ізольований комплекс; він є відкритою економічною системою, внаслідок чого йому передаються циклічні коливання, які відбуваються в його сусідів. Тому важливим є аналіз каналів, якими розповсюджуються економічні цикли, і чутливості до них конкретного регіону. Так, ввезення продукту в один регіон відповідає рівнозначному вивезенню з іншого (в дійсності існує ціла система взаємопов’язаних регіонів). Якраз чутливість до економічних циклів різних видів регіонів особливо чітко виявляється в коливанні сальдо експорту та імпорту, тобто у звуженні чи розширенні економічних зв’язків між регіонами. Такі судження підводять нас до необхідності підключення до аналізу категорії мультиплікатора міжрегіональної торгівлі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+