Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2.3. Характеристика та вимоги до будівель і споруд готелів

Сучасний готель покликаний створити комфортабельні умови для ночівлі туриста і надати йому ряд додаткових послуг. Будинок готелю є багатофункціональною спорудою і містить технологічно складне обладнання.

Будівництво і реконструкція будинку готелю вимагає великих інвестицій. В інвестиційний цикл створення готелю входить: формування інвестиційного портфеля, обґрунтування, необхідності створення готелю, інженерна підготовка території будівництва, будівельно-монтажні роботи, пуско-налагоджувальні роботи, освоєння та здача об'єкта в експлуатацію.

Готелі розрізняють за своїми архітектурними рішеннями.

Спочатку будинок готелю будувався у вигляді масиву, окремо розташованого чи сполученого з оточуючими громадськими та житловими будинками. Тривалий пошук найкращих планувальних рішень призвів до створення просторової композиції, спеціально призначеної для видів діяльності, виконуваних у готелях. Приміщення для ночівлі туристів відокремлюються від приміщень, пов'язаних з наданням інших послуг туристам. Відповідні помешкання розподіляються в різні функціональні (архітектурні) блоки.

Основні принципи, що беруться до уваги при спорудженні будинків готелів, такі:

1. Будинок (чи комплекс будинків) повинен органічно вписуватись в оточуюче середовище, зберігаючи особливостіт міського або сільського ландшафту.

2. Будинок повинен бути по можливості розташований у центральній частині міста і мати досить місця для паркування автомобілів.

3. Місце вибору для будівництва будинку повинне бути зручним з огляду комунікацій (міський транспорт, зв'язок з аеропортом, вокзалом, морським портом (при його наявності) й ін.

 Будинок готелю повинен бути обладнаний пасажирськими, вантажними й службовими ліфтами.

 Інженерне устаткування будинку повинне включати холодне та гаряче водопостачання, опалення, вентиляцію, кондиціонування, м'яке (регульоване) освітлення, систему сигналізації, радіо-телетрансляції, супутниковий й інші види зв'язку, автоматизовану систему керування й ін.

6. Територія навколо готелю повинна бути озелененою й упорядженою.

7. Слід враховувати природно-кліматичні фактори, температуру та вологість повітря, кількість опадів, інсоляцію, швидкість і напрямок вітру й ін.

8. Архітектурне, конструктивне і планувальне рішення будинку не повинні бути надмірно дорогими. Планування будинку повинне забезпечувати економічність його експлуатації. Основні зусилля проектантів спрямовуються на раціональне поєднання поточних і одноразових витрат.

9. При проектуванні будинку певну роль відіграють рекламні міркування: забезпечення оформлення фасаду, що підкреслює престижність готелю; встановлення рекордів певного напрямку (будівництво найвищого будинку, найекзотичнішого будинку тощо); розташування вітрин готельних торгових центрів та ін.

10. Планування будинку повинне забезпечувати раціональну організацію обслуговування і відповідний комфорт проживаючим, відповідати функціональним вимогам.

11. Будинок повинен відповідати естетичним, технічним, санітарно-гігієнічним, екологічним нормам і рекомендаціям. Варто передбачати можливість реконструкції будинку.

12. Необхідно дотримуватись умови економічності процесу будівництва будинку.

Проектування готелів здійснюється на основі документів нормативного і рекомендаційного характеру. Зміст цих документів різний по країнах та по готельних ланцюгах.

У проекті готелю регламентуються показники обсягу будинку, площі забудови, вартості будівництва, матеріалів, конструкцій, інженерного устаткування, підприємств харчування, додаткових послуг проживаючим, вказується кількість місць і номерів, а також співвідношення місць, розташованих у номерах різної місткості.

Виявлення потреб у готельних місцях є складною проблемою. Для її рішення слід мати відповідні методи, знати фактори, що впливають на сформований попит у готельних місцях, передбачати майбутні зміни попиту та пропозиції. Потреба в готельних місцях залежить від кількості і пропускної спроможності місць приваблювання туристів, існуючій забезпеченості регіону готелями і ступеня їх завантаження, тенденцій зміни контингенту проживаючих у готелях. Важливими орієнтирами в розрахунках одноразової місткості готелів є динаміка доходів населення, значущість регіону, особливості регіонального розвитку ділової активності, індустрії розваг та відпочинку, транспортної системи.

Будинки готелів розрізняються за багатьма ознаками: типом конструкцій, місткістю, поверховістю, призначенням, режимом експлуатації, й ін. При інших незмінних умовах технологічні вимоги майже завжди припускають декілька можливих будівельних рішень.

Залежно від типу конструкцій та матеріалів будинки готелів бувають каркасні, блокові, монолітні, з місцевих будівельних матеріалів тощо.

При класифікації за режимом експлуатації розрізняють готелі цілорічної, сезонної, змішаної дії.

При класифікації за місцем розташування виділяють готелі, розташовані в місті; готелі, розташовані поза містом; придорожні готелі; готелі, розташовані на воді, тощо.

Чим більше поверхів у готелі, тим більше труднощів виникає при евакуації людей в екстремальних ситуаціях, тим більші зміни в обладнанні та плануванні слід передбачити.

Готелі розрізняються за кількістю постійних спальних місць (місткістю). В американській та вітчизняній практиці дотримуються наступної типології готелів за місткістю: менше 100 місць – малі готелі, від 100 до 500 місць – середні готелі, більше 500 місць – великі готелі.

За рівнем комфорту у міжнародній практиці готелі розрізняються за зірками: від нижчого – 1 зірка до вищого – 5 зірок. Характеристика рівня комфорту виконується з урахуванням не тільки стану матеріальної бази готелю, але й ефективності роботи персоналу готелю.

Типологія закордонних готелів, що встановлена за сімома ознаками, наведена у таблиці 5.2.3.

Таблиця 5.2.3.

Типологія закордонних готелів *

 

Тип

Розміри

Місцезна ходження

Обслуго-вування

Ціна

Споживач

Умови

Керу-вання

1

2

3

4

5

6

7

8

Готель -

люкс

Від невели-кого до серед-нього, 10 0-400 номерів

Велике місто з розви-неною еконо-мікою. Центр міста

Висока якість, добре навчений персонал для ви-конання будь-яких

побажань гостей

Дуже висока ціна номера, що включає всі можливі види обслуго-вування

Керів-ники корпо-рацій, профе-сіонали, учасники не-великих конфе-ренцій на високому рівні

Елітарні, дорога оздоба примі-щень, розрахо-вана на знавців

Профе-сійна керуюча компанія

Готель (середній клас)

Великий, від 400 до

2000 номерів

Міський, центр великих міст країни

Широкий набір пос-луг, пер-сонал для всіх видів послуг

Загальна ціна роз-міщення вища за середню, всі зруч-ності

Підпри-ємці- індиві-дуали, учасники кон-ференцій тощо

Дорогі меблі та облад-нання, велике фойє, ресторани

Профе-сійна керуюча компанія

Готель-апарта-мент

 

Невели- кий, до середніх розмірів, 100-400 номерів

Велике місто з непо-стійним

населе- нням

Середній рівень. Вико-ристо-вується як тимчасове

житло

Ціна в залежно-сті від терміну розміще-ння

Комер-санти та сімейні туристи, тирчасово

прожи-ваючі

Анало-гічно повністю меб- льованій квартирі

Профе-сійна керуюч компа-нія

Мотель

Середніх розмірів, 150-400 номерів

При-міський, біля ма-гістралей на в'їзді у великі міста

Середній рівень при

невеликій кількості персоналу

Середня за роз-мірами між го-телем та мотелем економі-чного класу ціна за розмі-щення

Анало-гічно готелю, але з акцент-том на пізнава-льний авто-туризм

Анало-гічно готелю, але де- шевше, фойє менших розмірів, кафете-рій, столова

Профе-сійна керуюча компа-нія, власник або фран-шизний член

Готель економ-мічного класу

Невели-ких розмірів, 10-150 номерів

Сільський або примі-ський, поблизу магіст-ралей

Обме-жений рівень, обмежена кількість персоналу

Невисока ціна розміще-ння, що привер* тає увагу клієнтів

Туристи з мар-шрутних автобусів

Просте й швидке обслу-говуван-ня, фойє та хар- чоблоку немає

Індивідуальний власник або фран-шизний член

Приват-ний готель (нічліг та сніданок)

Невели-ких розмірів, 10-150 номерів

При-міське та сільське

Конти-ненталь-ний сні-данок та рання легка вечеря у домашній обста-новці

Ціни серед-нього рівня включа-ють закуски та сні- данок

Комер-санти та маршрут-ні турис- ти, що прагнуть домаш-нього затишку

Затишок, багато зелені, декоро-ване спеціа-льно для даного ринку

Індивіду альний власник або асоційо-ваний член готель-ного ланцюга

Курорт-ний готель

100-150 номерів (можливі значні розбіж-ності)

Ізольдо-вані поблизу геогра-фічних особли-востей (гори, океан, озеро тощо)

Повний набір послуг, у біль-шому, ніж в готелі, асорти-менті через відда-леність

Ціна вища за середню частково через розта-шування, широкий набір послуг та зруч-ностей. Можлива ком-плексна ціна

Пооди-нокі відпочи-ваючі та сім'ї. Учасники групових заходів: симпо-зіумів, конгресів тощо

Велика кількість спортив-них споруд, гарне фойє, дорогі рестора-ни, номери типу апарта-мент

Неза-лежна профе-сійна керуюча компанія

Готель типу кондомі-ніум (тайм-шеринг)

50-250 номерів (можливі значні розбіж-ності). Зустрі-чаються окремі будівлі 4-5 номерів

Анало-гічно курортам, в зале-жності від геогра-фічних особи-востей

Анало-гічно курортам,

колек-тивне управлі-ння та інші послуги

Квартири продані індивіду альним власни-кам, що мешка-ють, або здають в аренду. Ціни курортні

Власни-ки-інди-відуали з метою вкла-дання коштів та володіти помешка-нням для відпо чинку. Орендарі – з метою

отри-мання примі-щення для від- починку

Спор-тивні споруди анало-гічно курорту, менше за роз-мірами фойє, ресторан, помешк-ння для зборів. номери типу апарта-мент

Те саме, що курорт

Домово-лодіння, що належить органі-заціям

Великий, зви-чайний порядок розпо-ділення по номе-рах від- сутній

Невід'єм на час- тина великої органі-зації, військо-вої бази, коледжу, клініки тощо

Обме-жене, в основ-ному само-обслу-говування

Компле-ксна ціна включає харчу-вання. Оплата попе-редня

Широкий

спектр. Індиві- дуали, що прибули в органі-зацію, зацікав-лені у зручно-стях та невисокій ціні

Федера-льна влада, місцева адміні-страція, профе-сійна управ-ляюча компанія

Близьке за харак-тером до тради-ційних комфор-табе-льних квартир

                 

* Браймер Р.А. Основи управління в індустрії гостинності. - М.: Аспект Пресе, 1995.

 

Будинок будується з використанням сучасних будівельних матеріалів: скла, мозаїчних панелей, алюмінієвих оздоблювальних конструкцій, дерева, малих архітектурних форм і т.д.

Будинки підрозділяються на основні й допоміжні. До основних відносяться житлові корпуси, пункти харчування, обслуговування, спортивні комплекси й ін. До допоміжних відносяться: котельні, пральні, складські приміщення, гаражі і т.д.

Крім цього, в готельний комплекс входять такі споруди: насосні й артезіанські свердловини, резервуари, каналізаційні колектори й інші.

Приміщення готелю підрозділяються на житлові, службові, обслуговуючі та підсобні. До складу житлових входять: номери, холи, вітальні, куточки відпочинку, коридори.

До складу адміністративних приміщень входять ті приміщення, де розміщені різні адміністративні служби.

До складу обслуговуючих входять наступні приміщення:

- агентство зв'язку;

- кіноконцертний зал (клуб);

- перукарня;

- конференц зал;

- ресторани, кафе, бари, їдальні;

- приміщення для спортивних, медичних, оздоровчих послуг;

- приміщення для побутових послуг;

- туристський кабінет.

До складу підсобних приміщень входять: склади; пральні; білизняні і гладильні кімнати; ремонтні й пошивні майстерні; бойлерна; комутаторна й ін.

Планування номерів залежить від категорії готелю і звичайно містить у собі:

- номери типу "апартаменти";

- номери типу "люкс";

- одномісні номери;

- дво- і тримісні номери;

- сімейні номери й ін.

Планування номерів є різних типів, що включає у себе: хол (передня), житлова кімната (кімнати), ванна, санвузол, вбудовані шафи, у ряді номерів – кухні, міні-бари.

У номерах знаходяться меблі для сну і відпочинку, устаткування для роботи, збереження речей і забезпечення комфорту. Устаткування номера залежить від категорії готелю і класу номера.

В одномісному номері категорії чотири зірки є: ліжко, стіл, крісла, диван, тумбочки, підставки для валіз, квітів; шафи для одягу і взуття; телевізор, радіо, холодильник, кондищ'онер; міні-бар, вбудований сейф; телефон; атрибути комфорту (квіти, килими, картини, штори тощо).

У готелі всі меблі підрозділяються на: побутові, конторські, ресторанні та спеціальні.

Побутові меблі розташовуються в номерах готелю; конторські – в адміністративних приміщеннях; ресторанні - у ресторанах, їдальнях, кафе, барах; спеціальні – в перукарнях, салонах, медичних кабінетах тощо.

Оснащення номерів залежить також від призначення готелю (для ділових людей, конгрес- і бізнес-туризму, туристів з пізнавальною метою, транзитних клієнтів і т.д.) та його категорії.

Так, номер для ділового клієнта повинен бути класу "кабінет" збільшеного розміру, з максимальною звукоізоляцією, з можливістю прийому ділових людей у номері.

Специфічні вимоги висуваються до облаштування номера для клієнтів з дітьми, для сімейних клієнтів, для туристів із тваринами і т.д.

У курортному готелі, як правило, повинне бути передбачене спальне місце як у номері, так і в лоджії.

У ряді готелів передбачені номери, що трансформуються, тобто площа змінюється залежно від умов за рахунок розсувних перегородок (номер "дубль").

Інтер'єр готелю повинен бути естетично й художньо виразним, відповідати функціональному призначенню приміщень. Особливої уваги, поряд з меблями, потребує постільна та столова білизна, драпірування, килими, килимові покриття. Засобами посилення виразності внутрішнього простору обладнаних приміщень служать колірне і світлове рішення, особливості застосовуваних матеріалів.

При будівництві готелів застосовуються оздоблювальні матеріали більше 200 найменувань. Поряд із системами природного освітлення (верхнє, бічне, змішане) діє система штучного освітлення.

При технічній експлуатації будинку готелю проводиться періодичний огляд його елементів (підвали, стіни, дах і т.д.). Необхідно готуватися до сезонної експлуатації будинку, а також вчасно виконувати поточний і капітальний ремонт будинку й інженерного устаткування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+