Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3. Категорії спорів

Суб'єкт, права якого порушені, може вимагати:

визнання цього права;

визнання правочину недійсним;

припинення дії, яка порушує право;

відновлення становища, яке існувало до пору­шення;

примусове виконання обов'язку в натурі;

- зміна правовідношення;

припинення правовідношення;

відшкодування збитків та інші способи відшкоду­вання майнової шкоди;

- відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

визнання незаконними рішення, дій чи бездіяль­ності органу державної влади або органу місце­вого самоврядування, їхніх посадових і службо­вих осіб. Суд також може захистити право інте­лектуальної власності та охоронювані законом інтереси іншим цивільно-правовим способом, що встановлений договором чи законом.

Суперечки щодо інтелектуальної власності поділя­ються на дві групи. До першої відносяться суперечки про визнання (чи невизнання) результату інтелектуальної дія­льності об'єктом інтелектуальної власності. Стосовно об'­єктів промислової власності це суперечки:

- пов'язані з відмовою у видачі патенту;

по запереченнях третіх осіб проти видачі патен­ту;

про визнання патенту недійсним.

До другої групи відносяться суперечки, що стосу­ються порушення прав:

про заборону дій, що порушують права на па­тент;

про відшкодування шкоди, заподіяної порушни­ком патентних прав;

про визнання дій, що не порушують патент;

про післякористування винаходів, пов'язане з укладанням чи використанням ліцензійних угод;

про надання примусової ліцензії;

про виплату винагороди автору роботодавцем;

про компенсацію за використання винаходу дер­жавою тощо.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+