Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.4. Фінансовий облік довготермінових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій та інших довготермінових активів

5.4. Фінансовий облік довготермінових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій та інших довготермінових активів

Методологічною основою обліку довготермінових фінансових інвестицій

є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 “Фінансові інвестиції”.

Згідно з ним довготермінові фінансові інвестиції – це вкладення в цінні папери

інших підприємств, облігації державних і місцевих позик, статутний капітал

асоційованих і дочірніх та спільних підприємств, ощадні депозитні сертифікати,

казначейські зобов’язання інших підприємств тощо.

За дебетом рахунка 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” відображають

вартість довготермінових інвестицій, за кредитом – їх вибуття (списання) чи

зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об’єкта інвестування,

якщо облік інвестицій ведуть за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

ведуть за видами довготермінових фінансових вкладень та об’єктами

інвестування. При цьому аналітичний облік має забезпечити можливість

отримання інформації про довготермінові фінансові вкладення в об’єкти як на

території країни, так і за кордоном.

Типові операції за рахунком 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

Облік капітальних інвестицій регулюють Положення (стандарти)

бухгалтерського обліку “Баланс”, 7 “Основні засоби”, 8 “Нематеріальні активи”.

Зокрема, як капітальні інвестиції підприємства здійснюють придбання і

будівництво основних засобів. Витрати на цю мету обліковують окремо від

витрат виробництва, оскільки їх проводять для забезпечення не одного, а

кількох виробничих циклів. У виробничі та валові витрати капітальні вкладення

включатимуть поступово після введення основних засобів в експлуатацію

шляхом нарахування амортизації.

Рахунок 15 “Капітальні інвестиції” призначений для обліку витрат на

придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

За дебетом рахунка 15 “Капітальні інвестиції” відображають збільшення

зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних

необоротних активів, за кредитом – їх зменшення (введення в дію, прийняття в

експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).

На субрахунку 151 “Капітальне будівництво” відображають витрати на

будівництво, що здійснюють як господарським, так і підрядним способом для

власних потреб підприємства. На цьому субрахунку також ведуть облік

устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі

для фінансування вказаного будівництва.

Субрахунок 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними

силами матеріальних активів, облік яких ведуть на рахунку 10 “Основні засоби”

(крім об’єктів будівництва та основного стада).

На субрахунку 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних

матеріальних активів” відображають витрати підприємства (організації,

установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних

активів, облік яких ведуть на рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи”.

На субрахунку 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”

відображають витрати підприємства на придбання або створення власними

силами активів, облік яких ведуть на рахунку 12 “Нематеріальні активи”.

На субрахунку 155 “Формування основного стада” обліковують витрати

на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин,

які обліковують на рахунку 21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”).

Будівництво здійснюють двома способами: а) господарським – якщо

підприємство виконує ці роботи своїми засобами і за власні кошти чи кредити;

б) підрядним – коли будівництво чи інші капітальні роботи здійснює підрядник

за договором.

Облік будівництва організовують залежно від способу виконання робіт.

Витрати на капітальне будівництво, здійснюване господарським способом,

обліковують за дебетом рахунка 15 “Капітальні інвестиції”, субрахунок 154

“Капітальне будівництво” відповідно до таких статей: а) матеріали; б) основна

заробітна плата робітників; в) експлуатація будівельних машин і механізмів; г)

інші витрати. Решту витрат, пов’язаних із виконанням будівельних і монтажних

робіт, обліковують у складі накладних витрат.

Накладні витрати на окремі об’єкти капітальних вкладень розподіляють у

порядку, прийнятому при встановленні їх ліміту. Так, якщо ліміт на ці витрати

визначали у відсоток до суми прямих витрат, то й розподіл накладних витрат

проводять відповідно до цього, а коли визначають ліміт у відсотках до суми

основної заробітної плати – накладні витрати розподіляють пропорційно до

фактично нарахованої суми.

За відомістю розподілу накладних витрат здійснюють запис: дебет

рахунка 15 “Капітальні інвестиції”, аналітичні рахунки обліку витрат на окремі

об’єкти і кредит рахунка 15, аналітичний рахунок “Накладні витрати

будівництва”.

Якщо будівництво здійснюють підрядним способом на підставі договору,

де обумовлені кошторисна вартість будівництва і терміни виконання робіт,

підприємство є замовником. Послуги, які може надавати своїми силами і

засобами замовник, підрядник оплачує за кошторисною вартістю. Відповідно до

графіку виконуваних робіт в обумовлені договором терміни замовник приймає у

підрядника закінчені об’єкти або виконані роботи, складаючи акти за

встановленою формою. Акти є підставою для оплати замовником побудованих

об’єктів, виконаних робіт.

Нараховані підряднику суми обліковують за дебетом рахунка 15

“Капітальні інвестиції”, їх нагромаджують на аналітичних рахунках для

кожного об’єкта окремо без розподілу за статтями. Облік фактичних витрат веде

підрядник, який визначає прибутки чи збитки, що є різницею між фактичними

витратами на будівництво і кошторисною вартістю об’єктів, оплаченою

замовником.

Закінчені об’єкти приймає спеціальна комісія, складаючи Акт прийняття-

передачі основних засобів. В акті записують площу, об’єм, основні матеріали, з

яких побудовано окремі конструктивні елементи об’єкта, якість роботи тощо і

балансову вартість, за якою він буде оприбуткований. Закінчене будівництво

приміщень і споруд, виконане господарським способом, оприбутковують за

фактичними витратами, а виконане підрядником – за кошторисною вартістю.

Типові операції за рахунком 15 “Капітальні інвестиції”

Облік довготермінової дебіторської заборгованості регулюють Положення

(стандарти) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти” та 14 “Оренда”.

Зокрема, як довготермінову дебіторську заборгованість обліковують

дебіторську заборгованість фізичних і юридичних осіб, що не виникає в ході

нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з

дати балансу. Сюди відносять заборгованість орендарів за передане їм на

умовах фінансової оренди майно, суми за отриманими довготерміновими

векселями як забезпечення довготермінової заборгованості, заборгованість

працівників підприємства за виданими їх позиками та ін. Для обліку такої

заборгованості призначено рахунок 16 “Довготермінова дебіторська

заборгованість”. За дебетом рахунка 16 “Довготермінова дебіторська

заборгованість” відображається виникнення (збільшення) довготермінової

дебіторської заборгованості, за кредитом – її погашення (списання).

На субрахунку 161 “Заборгованість за майно, що передано у фінансову

оренду” відображають чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду,

визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14

“Оренда”.

На субрахунку 162 “Довготермінові векселі одержані” ведуть облік

векселів, одержаних у забезпечення довготермінової дебіторської

заборгованості.

Субрахунок 163 “Інша дебіторська заборгованість” призначений для

обліку довготермінової дебіторської заборгованості, не відображеної на інших

субрахунках рахунка 16 “Довготермінова дебіторська заборгованість”, зокрема,

розрахунки з працівниками за виданими довготерміновими позиками тощо, інші

види розрахунків.

Аналітичний облік довготермінової дебіторської заборгованості ведуть за

кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й

погашення.

Типові операції за рахунком 16 “Довгострокова дебіторська

заборгованість”

Облік інших необоротних активів регулює Положення (стандарт)

бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. До них належать такі кошти чи запаси, які

не використовуються у виробничій діяльності та не знайшли відображення на

інших рахунках з обліку необоротних активів. Для обліку таких активів

призначений рахунок 18 “Інші необоротні активи”. За дебетом рахунка 18 “Інші

необоротні активи” відображають надходження інших необоротних активів, за

кредитом – їх вибуття.

На цьому рахунку також відображають активи, використання яких, як

очікується, неможливе протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема

грошові кошти, заблоковані в судовому порядку або податковими органами.

До рахунка 18 “Інші необоротні активи” можуть відкривати субрахунки,

на яких облік наявності та руху інших необоротних активів ведуть за видами

цих активів.

Типові операції за рахунком 18 “Інші необоротні активи”

Облік гудволу здійснюють відповідно до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”. Негативний гудвіл за

стандартом – це перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості

придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань над вартістю їх придбання на

дату купівлі. Тобто це різниця між вартістю цілісного майнового комплексу чи

його частини і сумою сплаченого за нього (чи за частину) підприємством. Якщо

сплачена сума перевищує вартість об’єкта, різницю обліковують на субрахунку

192 “Негативний гудвіл”. При цьому за кредитом рахунка відображають цю

різницю, а за дебетом ту частину її, яка визнана доходом підприємства, що

придбало об’єкт.

Якщо ж частка покупця менша від вартості придбання, різницю

обліковують на субрахунку 191 “Гудвіл”.

Типові операції за рахунком 19 “Гудвіл при придбанні”

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+