Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.5. Ефективність використання основних фондів

Система показників, яка може вичерпно характеризувати ефективність основних фондів, охоплює два блоки:

1)    показники ефективності відтворення окремих видів і всієї сукупності засобів праці;

2)    показники рівня використання основних фондів у цілому та окремих їхніх видів.

 

Показники технічного стану основних фондів:

1.     Коефіцієнт зносу основних фондів

 

К з = З * 100 / ПВ,

де Зсума зносу основних фондів;

      ПВ  – первісна вартість основних фондів .

2.     Коефіцієнт придатності основних фондів – виявляє, яку частку складає їх залишкова вартість від первісної вартості

 

К п = ( ПВ  – З ) * 100 / ПВ.

Показники руху основних фондів:

1.     Коефіцієнт оновлення основних фондів – характеризує частку нових, введених в експлуатацію у звітному періоді основних фондів у складі усіх основних фондів, наявних на кінець звітного періоду.

 

К о = Ф н / Ф к * 100,

де Ф н – сума нових основних фондів за первісною вартістю, що введені

                в експлуатацію у звітному періоді;

        Ф к – сума основних фондів за первісною вартістю на кінець

               звітного періоду.

2.     Коефіцієнт вибуття основних фондів – показує, яка частка основних фондів, наявних на початок звітного періоду, вибула за цей період унаслідок старіння та зносу

К в = Ф в / Ф о * 100,

де Ф в сума основних фондів, що вибувають у звітному періоді

               внаслідок старіння та зносу;

    Ф осума основних фондів на початок періоду.

 

 

Показники ефективності використання основних фондів

1.   Фондовіддача в )  – показник, що відображає випуск продукції на 1 грн основних фондів підприємства

Ф в = Д р / Ф,

де Д всума доходів від реалізації продукції;

       Ф – загальна вартість основних фондів.

 

2.   Фондомісткість м ) показник потреби основних фондів для забезпечення виконання одиниці обсягу роботи

 

Ф м = Ф / Д р.

3.     Фондоозброєність праці (Фо) обчислюється за формулою

Фо = Ф / Ч,

де Ч - середньооблікова чисельність виробничого персоналу.

4.   Фондовіддача на одного робітника вр ) – показник, що характеризує випуск продукції на 1 грн основних фондів з урахуванням кількості робітників

Фвр = Д р / (Ф * Ч)

5.   Механоозброєність виробництва в )показник вартості машин та устаткування на одиницю обсягу реалізації продукції (послуг). Він застосовується для аналізу зміни питомої вартості засобів механізації. Цей показник розраховується у відсотках (або грн.) на кожну гривню доходів від реалізації продукції підприємств промислового або підрядного типу

М в = Ф м / Д р .

6.   Механоозброєність праці ( М п )характеризує вартість засобів механізації, що припадають на одного робітника. Цей показник визначають діленням загальної балансової вартості машин та механізмів на середньооблікову кількість робітників

М п = Ф м / Ч .

7.   Енергоозброєність праці ( Е п )показник, який визначається загальною установчою потужністю двигунів, установок, механізмів у кВт, що припадає на 1 робітника

Е п = å Е п / Ч.

8.   Коефіцієнт технологічної структури основних фондів тсф )визначається як співвідношення вартості активної частини основних фондів

а ) та вартості основних фондів (Ф), за формулою

К тсф = Ф а / Ф.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+