Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1. Розвиток капіталізму в сільському господарстві. Феодальна рента та капіталістична рента

6.1 Розвиток капіталізму в сільському господарстві. Феодальна рента та капіталістична рента

З економічної історії відомі два шляхи розвитку капіталізму в сільському господарстві — прусський і американський.

Прусський шлях - це шлях повільного, еволюційного перетворення феодального землеробства в капіталістичне. Він мав місце в умовах відсутності вільних земель і характеризувався збереженням феодальних пережитків. Після ліквідації фортечної залежності селян частина їх земель за борги відрізалася на користь поміщика. Малоземельний селянин, що був не в змозі прокормити себе і свою родину зі своєї ділянки, змушений був обробляти землю поміщика. За це він одержував у користування невелику земельну ділянку, необхідну для його існування.

Поміщик не застосовує ні постійного, ні перемінного капіталу на своїй земельній ділянці. Процес виробництва на його землі здійснюється працею й інвентарем селянина. Такі форми господарства характерні були після скасування кріпосного права в Пруссії. Тому поміщицький тип буржуазного аграрного розвитку названо прусським.

Американський шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві — це шлях революційного перетворення феодального землеволодіння в капіталістичне. Він розвивається на базі селянських господарств, вільних від феодальної залежності, особистих і поземельних. Цей шлях мав місце в умовах наявності вільних земель. У класичному виді він спостерігався в США, а також у Канаді, Австралії, на окраїнах Росії.

Перевага селянського шляху буржуазного розвитку зв'язана з революційним руйнуванням старих відносин, зі звільненням селянина і селянського землеволодіння від усяких пережитків кріпосництва.

Розглянемо відмінності феодальної ренти від капіталістичної. Капіталістична рента виплачується земельному власнику капіталістом, що господарює з метою одержання прибутку й економічно незалежний від земельного власника. Орендар-капіталіст застосовує свій капітал і вступає в орендні відносини з земельним власником не тому, що в нього немає іншого виходу, а тому, що він вважає цю форму додатка капіталу вигідною.

На відміну від цього феодальна рента припускає особисту залежність власника землі від землевласника-поміщика. Розмір ренти не визначається вільним договором землевласника-поміщика і селянина.

При феодалізмі вся сукупність виробничих відносин у сільському господарстві зводиться до відносин між двома класами — класом землевласників і класом селян. Вираженням цих відносин є земельна рента. Капіталістична земельна рента виражає виробничі відносини між трьома класами: найманими сільськогосподарськими робітниками, капіталістами - орендарями і землевласниками.

Узагальнимо основні розходження між феодальною і капіталістичною земельною рентою за допомогою таблиці 4.

Таблиця 4 - Відмінності феодальної ренти від капіталістичної ренти

 

Ознака, що класифікується

Феодальна рента

Капіталістична рента

1

2

3

1 Класи

1 Феодали 2 Кріпаки

1 Землевласники 2 Капіталісти-орендарі 3  Наймані сільсько­господарські робітники

2 Тип господарства

Натуральне

Товарне

3 Форми ренти

1 Відробіткова 2 Натуральна 3 Грошова

Грошова

4 Джерело земельної ренти

1 Додатковий продукт 2 Частина необхідного продукту селян

Частина додаткової вартості

5 Тип примушення до праці

Позаекономічне

Економічне

Результатом буржуазної еволюції сільського господарства є становлення капіталістичного ладу в землеробстві. Особливістю капіталізму в сільському господарстві є те, що тут головним видом доходу є не прибуток, а рента.

Земельна рента — це плата за користування землею незалежно від того, для чого земля береться в оренду.

Земельна рента є економічна форма реалізації земельної власності.

Земельна рента — це частина додаткової вартості за винятком середнього прибутку, що капіталіст-орендар сплачує землевласнику в складі орендної плати.

При капіталізмі рента являє собою лише одну з форм додаткової вартості. У феодальному суспільстві рента (у різних її видах) була єдиною формою всієї додаткової праці.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+