Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2. Заходи щодо реалізації державної інформа­ційної політики для прискорення розвитку інформаційного суспільства в Україні

Для усунення негативних явищ щодо формування в Україні інформаційного суспільства Президент доручив Ка­бінету Міністрів України (пункт 2 Указу від 6 грудня 2001 р. № 1193/2001) здійснити такі заходи.

У місячний строк:

• подати на розгляд Верховної Ради України законопро­екти:

• про ратифікацію Європейської конвенції про транс­кордонне телебачення;

• про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне втручання в роботу телекомунікаційного обладнання;

• розглянути питання щодо підписання від імені Украї­ни Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних 1981 p.;

• розробити пропозиції щодо зупинення видачі ліцензій на надання послуг міжнародного та міжміського телефон­ного зв'язку до прийняття Закону України "Про телеко­мунікації" та продажу пакета акцій відкритого акціонер­ного товариства "Укртелеком" промисловому інвестору;

• ужити заходів до безумовного виконання прийнятих рішень, спрямованих на державну підтримку розвитку і функціонування засобів масової інформації та Указу Пре­зидента України від 31 липня 2000 р. № 928 (928/2000) "Про заходи щодо розвитку національної складової гло-


бальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні".

Підпунктом 2) пункту 2 Указу Кабінету Міністрів дору­чено у двомісячний строк:

• подати на розгляд Верховної Ради України проект, Концепції національної інформаційної політики та інформаційної безпеки України;

• розробити заходи щодо оптимізації системи держав­них органів, які реалізують інформаційну політику, забез­печивши чітке розмежування повноважень і налагоджен­ня взаємодії їх та координації, створення організаційної структури системи забезпечення інформаційної безпеки;

• проаналізувати виконання Національної програми інформатизації, переглянути проекти програм в інфор­маційній сфері, які фінансуються з державного бюджету України, вжити заходів щодо першочергової реалізації та повноцінного фінансування найактуальніших із них;

• подати пропозиції щодо:

• розвитку кабельного телебачення і проводового мов­лення в регіонах України;

• створення Центру безпеки українського сегмента мережі Інтернет і створення Центру антивірусно-го захисту інформації;

• затвердити заходи щодо вдосконалення порядку при­дбання бюджетними організаціями засобів електронно-об­числювальної техніки і програмного продукту;

• підготувати законопроект про внесення змін до зако­нодавства, передбачивши в ньому ліцензування діяль­ності провайдерів на території України щодо надання доступу до мережі Інтернет;

• подати пропозиції стосовно:

— створення системи стандартів щодо захисту інформації про озброєння, військову техніку та військово-промислові об'єкти;

— організаційно-методичного забезпечення системи за­хисту інформації у сферах взаємодії управлінь озбро­єння Міністерства оборони України з оборонно-про­мисловим комплексом;

— здійснити комплексну перевірку ефективності вико­ристання бюджетних коштів:

— на виконання Національної програми інформатизації України, для потреб інформатизації поза цією Про­грамою;

а також:

— у Національній телекомпанії України;

— Національній радіокомпанії України;

— Концерні радіозв'язку, радіомовлення і телебачення.

За результатами перевірки визначено подати пропозиції щодо вдосконалення системи фінансування їх та оздоров­лення фінансово-економічного стану.

Указом передбачено забезпечити, починаючи з 2002 p., фінансування проектів інформатизації з державного бюдже­ту України в межах Національної програми інформатизації.

Також в Указі зазначено про необхідність ужити заходів щодо реалізації Положення про державне замовлення на створення і розповсюдження теле- та радіопрограм з ура­хуванням нагальної потреби підвищення якості інформа­ційної продукції.

Підпунктом 3 пункту 2 Указу передбачено у тримісяч­ний строк:

— подати на розгляд Верховної Ради України законопро­екти:


— про внесення змін до законодавства, що регулює пи­тання боротьби з комп'ютерною злочинністю, та про створення відповідного міжвідомчого центру;

— про кабельне, ефірно-кабельне телебачення і теле-інформаційні мережі;

— про діяльність у сфері інформатизації.

Президент України доручив Кабінету Міністрів вивчи­ти такі питання:

• стосовно права іноземців і осіб без громадянства на за­снування в Україні друкованого засобу масової інформації;

• одержання фізичними особами свідоцтва про держав­ну реєстрацію періодичного друкованого видання лише в разі створення ними редакції як юридичної особи;

• заборони заснування і діяльності засобів масової інфор­мації, у статутному фонді яких більш як ЗО % іноземних інвестицій.

У разі необхідності Президент України доручив Кабіне­ту Міністрів подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення відповідних змін до законодавства України.

Указом також передбачено:

• опрацювати заходи щодо дальшого розвитку націо­нального інформаційного ринку на конкурентних засадах, створення сприятливого інвестиційного клімату для роз­витку вітчизняних засобів масової інформації та книгови­дання;

« опрацювати заходи щодо реорганізації ретрансляцій­ної мережі, передбачивши:

— переоснащення і модернізацію парку передавального обладнання Концерну радіозв'язку, радіомовлення і телебачення та перехід на сучасні засоби передачі сиг­налу;

— забезпечення поточного фінансування Концерну ра­діозв'язку, радіомовлення і телебачення за надані по­слуги державних телерадіоорганізацій та включен­ня до проектів державного бюджету, починаючи з 2002 p., погашення заборгованості протягом чотирьох років.

Кабінету Міністрів також доручено:

• затвердити в установленому порядку Програму роз­витку виробництва засобів зв'язку та інформатизації,

забезпечити її фінансування;

• розробити пропозиції щодо створення захищеної інформаційно-телекомунікаційної системи органів держав­ної влади, яка б надавала телекомунікаційні послуги, пе­редбачивши заходи щодо прискорення розробки вітчизня­них засобів криптографічного та технічного захисту інфор­мації;

• затвердити Програму створення та розгортання:

— вітчизняного виробництва засобів захисту інформації;

— національної захищеної інформаційної системи;

— захищених систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису;

— сертифікації технічних і програмних засобів інфор­матизації на відповідність вимогам інформаційної безпеки;

• розробити Єдину систему класифікації та кодифікації продукції оборонного та подвійного призначення, що екс­портується Україною;

• визначити механізм реалізації повноважень Генераль­ного штабу Збройних Сил України щодо участі в органі-


зації і контролі за інформаційним простором держави та його здійснення в особливий період;

— створити міжвідомчу робочу групу з представників зацікавлених міністерств та інших центральних органів виконавчої влади для розроблення Національної геоінфор-маційної системи.

Підпунктом 4 пункту 2 Указу Кабінету Міністрів Украї­ни доручено у шестимісячний строк:

— подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", передбачивши в ньому, зокрема:

— вимоги та правила захисту в електронних мережах інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, захист якої гарантується дер­жавою;

— обов'язкові умови захисту інформації в державних інформаційно-телекомунікаційних системах при на­данні послуг із передачі даних, у тому числі з вико­ристанням мережі Інтернет;

— механізми проведення моніторингу мереж пере­дачі даних виключно на засадах національного за­конодавства та міжнародного права, зокрема по­ложень резолюції Ради Європи ENFOPOL 98;

— збереження Інтернет-провайдерами відомостей про Інтернет-трафік протягом шести місяців.

В Указі Президент України доручив Кабінету Міністрів розробити:

— пропозиції щодо кодифікації законодавства в галузі інформаційних відносин;

— проект Стратегії впровадження національної інфор­маційної політики, приділивши увагу таким проблемам:

— створення і впровадження дійових механізмів реалі­зації інформаційних прав і свобод громадянина, су­спільства і держави, закріплених у Конституції (254к/96-ВР) та законах України;

— подальше вдосконалення законодавства України в інформаційній сфері;

— розвиток на основі сучасних інформаційних техно­логій національної інформаційної інфраструктури;

— вдосконалення системи інформаційно-аналітично­го забезпечення Президента України та органів державної влади;

— підвищення конкурентоспроможності національних виробників інформаційного продукту, видів інформа-. цінного виробництва;

— визначення порядку функціонування та механізмів державного контролю за супутниковими, кабельни­ми і комп'ютерними системами передачі інфор­мації;

— формування єдиної державної системи зв'язків з гро­мадськістю;

— дальша лібералізація українського ринку телекому-нікацій за умов гарантування реалізації національ­них інтересів та недопущення монополізації інфор­маційних ринків;

— розвиток науково-технічного та кадрового забез­печення інформаційної галузі;

— забезпечення інформаційного суверенітету України та вдосконалення системи захисту національних інформаційних ресурсів.


Президент також доручив Кабінету Міністрів України:

• затвердити програму розвитку та переоснащення передавального обладнання Концерну радіозв'язку, ра­діомовлення і телебачення на основі сучасних технічних засобів, передбачивши фінансування будівництва і ремон­ту ретрансляторів у прикордонних районах України;

• розробити проект Національної програми розвит­ку вітчизняної теле- та радіоіндустрїі з урахуванням довгострокових потреб розвитку телекомунікаційних мереж, засобів зв'язку, національного сегмента мережі Інтернет, супутникових систем передачі інформації, супутникового та кабельного телебачення та вирішити в установленому порядку питання про її затвердження;

• ужити заходів щодо створення та забезпечення функ­ціонування на постійній основі, починаючи з 1 січня 2002 p., національного супутникового каналу іномовлення з вико­ристанням наявної технічної бази апаратно-студійного ком­плексу Національної телекомпанії України та центральної передавальної супутникової станції державного підприєм­ства "Укркосмос" або інших систем.

Підпунктом 5 пункту 2 Указу передбачено ужити у вось-мимісячний строк заходів щодо повного забезпечення спе­ціальних телекомунікаційних систем України національ­ними ключовими документами.

Пунктом 3 Указу Президента Державному комітету зв'язку та інформатизації У країни доручено:

• затвердити у тримісячний строк у встановленому по­рядку Положення про національний центр управління мережами зв'язку в системі Держкомзв'язку України;

• провести разом з Національною радою України з пи­тань телебачення і радіомовлення у шестимісячний строк координацію частот, що використовуються телерадіоорга-нізаціями у прикордонних районах України.

Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль­ської катастрофи, Державному комітету зв'язку та інфор­матизації України пунктом 4 Указу доручено розробити у тримісячний строк проект створення служби інформації та допомоги населенню.

Пунктом 5 Указу Президента визначено запропонувати Антимонопольному комітету України провести у три­місячний строк перевірку додержання регіональними те-лерадіоорганізаціями антимонопольного законодавства України.

Державній митній службі України разом з Держав­ним комітетом у справах охорони державного кордону України та Міністерством внутрішніх справ України

пунктом 6 Указу Президента передбачено опрацювати у місячний строк заходи щодо запобігання контрабандному ввезенню на територію України видавничої продукції та її незаконному розповсюдженню.

Міністерству закордонних справ України, Державно­му комітету зв'язку та інформатизації України, Дер­жавному комітету інформаційної політики, телебачен­ня і радіомовлення України пунктом 7 Указу Президента передбачено опрацювати у двомісячний строк та вжити довгострокових заходів щодо розвитку зовнішньої інфор­маційної діяльності, інформування світової громадськості про Україну з метою формування позитивного її сприйнят­тя у світі, щодо організації та фінансування теле- і радіо­мовлення за кордон.


Службі безпеки України пунктом 8 Указу Президента передбачено подати у двомісячний строк пропозиції щодо вдосконалення роботи з протидії інформаційним агресіям та спеціальним інформаційно-пропагандистським опера­ціям, здійснюваним проти України іноземними спецслуж­бами.

Міністерству освіти і науки України пунктом 9 Ука­зу Президента доручено:

• опрацювати разом з Департаментом спеціальних те­лекомунікаційних систем і захисту інформації Служби безпеки України у двомісячний строк заходи щодо підго­товки та перепідготовки спеціалістів у сфері інформацій­ної безпеки;

• підготувати у тримісячний строк типові навчальні програми для середніх і вищих навчальних закладів з на­вчальної дисципліни "Інформаційна культура";

• опрацювати разом з Міністерством економіки та з пи­тань європейської інтеграції України, Державним коміте­том інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Українською Академією державного управління при Президентові України, Київським національним уні­верситетом імені Тараса Шевченка у двомісячний строк заходи щодо підвищення рівня підготовки управлінських, журналістських та технічних кадрів для інформаційної сфери, в тому числі працівників державних органів, ура­хування сучасних потреб при формуванні державного за­мовлення на підготовку молодих фахівців.

Пунктом 10 Указу Президента України передбачено утворити Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національ­ної безпеки і оборони України, на яку покласти функції координації виконання заходів щодо забезпечення форму­вання і захисту національного інформаційного простору, безпеки у цій сфері, розроблення і підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони Украї­ни подати у двомісячний строк на затвердження проект положення про зазначену Комісію та пропозиції щодо її персонального складу.

Про хід виконання цього Указу прийнято рішення за­слухати на засіданнях Ради національної безпеки і оборо­ни України у березні і червні 2002 р. Контроль за виконан­ням цього Указу покласти на Секретаря Ради національ­ної безпеки і оборони України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+