Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2.1. Метод "мозкової атаки"

Суть цього методу полягає в тому, щоб створити відносно невелику групу спеціалістів високого рівня із 10-15 чоловік, поставити перед ними завдання і одержати від них продуктивні ідеї з проблем, які викликають інтерес у дослідника. Для творчої роботи групи потрібно створити відповідні умови. Групу бажано розмістити на заміській базі за декілька днів до початку проведення "мозкової атаки", щоб дати можливість членам групи трохи відпочити і настроїтися на плідну працю.

Під час сесії (наради) потрібно створити невимушену обстановку.

Нарада за методом "мозкової атаки" повинна генерувати значну кількість ідей, причому кожна ідея, якою абсурдною вона спочатку не здавалась, повинна бути ретельно розглянута і оцінена, пам'ятаючи, що навіть явне безглуздя може підштовхнути думку і привести до корисної ідеї.

В залежності від відсутності або наявності зворотного зв'язку між організаторами (аналітиками) і учасниками "мозкової атаки" розрізняють два методи- віднесена оцінка (ВО) і деструктивна віднесена оцінка (ДВО).

Метод "мозкової атаки" (віднесена оцінка) регламентується такими правилами:

забороняється критична оцінка висунутих ідей;

обмежується термін одного виступу;

допускаються багаторазові виступи одного учасника;

всі висловлені ідеї обов'язково фіксуються;

оцінка висунутих ідей здійснюється на наступних етапах аналітиками.

Заборона обговорення висунутих ідей дозволяє, з одного боку, ознайо­митись з різними підходами до вирішення проблеми, з другого боку, однак, обмежує можливість сконцентрувати увагу учасників на більш продуктивних ідеях, які оцінені за певними критеріями.

Щоб усунути зазначені недоліки, розроблений метод "мозкової атаки"-деструктивна віднесена оцінка (ДВО), який дозволяє оперативно проводити оцінку значного числа варіантів. Суть цього методу полягає в тому, щоб активізувати учасників "мозкової атаки" на генеру-вання значної кількості ідей з наступним деструктуванням (руйнуванням) раніш висунутих ідей і на їх основі формувати контрідеї. Цей метод передбачає декілька етапів.

Перший етап передбачає формування групи учасників "мозкової атаки" за кількістю і складом. Склад групи повинен бути із осіб приблизно одного рангу,

якщо учасники знають один одного, або із осіб різного рангу, якщо учасники не знайомі між собою.

Другий етап включає постановку задачі перед учасниками "мозкової атаки", яка оформлена у вигляді проблемної записки. Вона складається групою аналізу і включає опис методу деструктивної відносної оцінки (ДВО) і опис проблемної ситуації. Опис методу ДВО містить опис принципу, на якому базується метод, опис умов, що забезпечують найбільшу ефективність "мозкової атаки", авторство результатів атаки, основні правила проведення атаки.

Опис проблемної ситуації містить: опис, аналіз і можливі наслідки проблемної ситуації, що виникли; аналіз світового досвіду розв'язання аналогічної проблемної ситуації, якщо такі мають місце; систематизацію існуючих шляхів розв'язання проблемної ситуацйї, формулювання проблемної ситуації з можливою її деталізацією.

Третій етап - генерація ідей. Але перед цим ведучий звертає увагу на правила проведення "мозкової атаки":

вислови учасників повинні бути чіткими і стислими;

не допускаються скептичні зауваження і критика попередніх виступів;

кожний учасник має право виступати багато разів, але не підряд;

не дозволяється зачитувати підряд список ідей, який може бути підготовлений учасниками заздалегідь.

Ведучий своїми активними діями повинен сприяти висуванню продуктивних ідей, максимально "запалювати" учасників наради на плідну працю по розгляду і оцінці всіх ідей без винятку.

Четвертий етап - це систематизація ідей, які висловлені на етапі генерації. Цю роботу здійснює група аналізу в такій послідовності: складається перелік всіх висловлених ідей; кожна ідея формулюється у загальноприйнятих термінах; виявляються дублюючі і доповнюючі ідеї, які потім об'єднуються і формулюються у вигляді однієї комплексної ідеї; виділяються ознаки, за якими

ідеї можуть бути об'єднані. Після об'єднання ідей складається їх перелік за об'єднаними групами.

ІГятий етап - деструктування (руйнування) систематизованих ідей. На цьому етапі кожна ідея піддається всебічній критиці зі сторони учасників "мозкової атаки" на предмет можливості її реалізації. На цьому етапі можуть бути висунуті продуктивні контрідеї, які дозволяють зняти перешкоди або обмеження на шляху реалізації ідей.

Всі висловлені критичні зауваження записуються на магнітофон.

Шостий етап - ретельна оцінка зауважень і складання списку ідей, які можуть бути використані.

Цей етап здійснює група аналізу проблемної ситуації. Вона повинна скласти перелік всіх критичних зауважень і зведену таблицю систематизованих і деструктивних ідей, порівняти їх.

Нарешті, складається кінцевий список ідей, які не спростовані критичними зауваженнями, а також контрідей.Таким чином, результати генерації ідей методом "мозкової атаки" є певна система ідей, причому найбільшу цінність мають ідеї, які виникають як результат об' єднання двох і більше ідей, так звані синтезуючі ідеї.

Через те що результати "мозкової атаки" є плід всієї групи спеціалістів, ні одна пропозиція не персоніфікується. Це пояснюється тим, що висловлена ідея могла належати і іншому учаснику, який очікував, коли йому дадуть слово. Крім того, окремі ідеї можуть бути підказані ідеями, які були висловлені дещо раніше.

В групу генераторів ідеї не запрошують природжених скептиків і критиканів; навпаки, намагаються залучити людей з фантазією; включають спеціалістів суміжних професій і одного- двох чоловік "зі сторони", які не мають ніякого відношення до поставленої задачі (лікаря, парикмахера, поштового працівника).

Слід звернути увагу на те, що у запрошеного "зі сторони" немає минулого досвіду по розв'язанню поставленої задачі, і тому він буде пропонувати

найнесподіваніші, хоча частіше всього, і цілковито неприйнятні рішення. До речі, багатьма творцями науки і техніки в різних формах висловлювалась думка про те, що неочікувані рішення знаходить нерідко не спеціаліст, а той, хто не знає про те, що певна задача є нерозв'язаною. Можна навести багато прикладів про вірність такої думки.

Засідання "генераторів ідей" триває недовго, як правило, 30-50 хвилин. Керує сесією ведучий, від якого багато в чому залежить ефективність роботи групи.

Ведучий повинен забезпечувати додержання учасниками правил "мозкової атаки", не користуючись при цьому наказами і критичними зауваженнями.

Ідеї, які висловлюють учасники "мозкової атаки", протоколюються і фіксуються за допомогою магнітофону. Список ідей передається потім групі експертів, в задачу яких входить не тільки оцінка ідей, але і аналіз прихованих можливостей в кожній пропозиції, яка висловлюється.

Під час "мозкової атаки" висувається від 50 до 150 різних ідей, в той час коли при індивідуальній роботі за цей час висувається приблизно 10-20 ідей.

Для прикладу, компанія "Дженерал Електрик" за 30 хвилин сесії одержала 175 ідей з розв'язання задачі оптимального з'єднання двох електроприводів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+