Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2.2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Розглядаючи розподіл функцій регулювання фондового ринку між державними органами, неважко дійти висновку, що основний обсяг робіт у цій справі покладено на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Вона ж несе й основний тягар відповідальності. Законодавче закріплення за Комісією широких повноважень з регулювання, нагляду та контролю на фондовому ринку стало значним кроком уперед у його становленні. З прийняттям закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” (1996) склалася якісно нова ситуація — у держави з’явилися реальні умови та можливості справляти дійовий вплив на процес випуску й обігу цінних паперів. Уперше в Україні відбулася концентрація владних повноважень з регулювання фондового ринку в спеціалізованому державному органі.

Комісію з цінних паперів та фондового ринку підпорядковано Президентові України; вона є також підзвітною Верховній Раді України. Цим забезпечується її незалежне становище. Комісія створюється у складі Голови Комісії та шести її членів. Усі вони призначаються та звільняються Президентом України. Голова й члени Комісії мають право без окремих доручень репрезентувати її в суді (арбітражному суді). Термін повноважень Голови і членів Комісії — сім років. Та сама особа не може бути членом Комісії понад два терміни поспіль. Звільнення Голови і членів Комісії протягом терміну їхніх повноважень можливе тільки з власного бажання, а також у разі заподіяння ними шкоди державі і у зв’язку з неможливістю виконання обов’язків за станом здоров’я.

Комісія є певною адміністративною системою, до якої входять центральний апарат і територіальні органи, що координують діяльність з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Уповноваженими особами Комісії є: Голова і члени комісії, голови її територіальних відділень, а також працівники центрального апарату і територіальних відділень (з окремого письмового доручення Голови Комісії або голови відділення). Уповноважені мають право безперешкодного доступу до документів, а також право вимагати для перевірки необхідну інформацію, залучати спеціалістів для проведення перевірок і ревізій, ставити питання перед органами Прокуратури та Міністерства внутрішніх справ про порушення кримінальних справ у разі потреби.

При Комісії створюється Консультативно-експертна рада, яка розробляє рекомендації щодо фондової політики і бере участь у підготовці та обговоренні проектів законодавчих актів.

До основних цілей Комісії належить:

формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку й функціонування фондового ринку в Україні, координація діяльності державних органів у цій сфері;

здійснення державного регулювання й контролю за випуском та обігом цінних паперів і їх похідних в Україні, запобігання порушенням законодавства через застосування відповідних санкцій;

сприяння розвиткові фондового ринку адаптацією національного ринку до міжнародних стандартів, узагальненням практики застосування законодавства України про цінні папери, опрацюванням пропозицій з його вдосконалення.

Названі цілі реалізуються через виконання широкого діапазону функцій і прав, законодавчо закріплених за Комісією. Багато функцій мають певну схожість, що дає змогу групувати їх і узагальнити покладені на комісію завдання:

участь в опрацюванні проектів законів та законодавчих актів, роз’яснення порядку застосування законодавства про цінні папери;

встановлення правил, вимог, порядку, стандартів, процедур випуску й обігу цінних паперів, у тім числі:

а) вимог до розміщення цінних паперів;

б) вимог до випуску цінних паперів комерційними банками (узгоджується із Національним банком України);

в) до порядку стандартизації цінних паперів та інформації про випуск таких;

г) до порядку реєстрації фондових бірж і позабіржових торговельно-інформаційних систем, а також правил функціонування організаційно оформлених паперів і порядку реєстрації саморегульовних організацій;

д) до правил виконання операцій за участю афіліруваних осіб;

е) до порядку діяльності іноземних юридичних осіб, а також до правил допущення цінних паперів іноземних емітентів на ринок України;

ліцензування діяльності з випуску й обігу цінних паперів, окремих різновидів паперів, окремих видів професіональної діяльності (інвестиційних фондів, інвестиційних компаній, комерційних банків та ін.), а також дозвіл на обіг цінних паперів українських емітентів за рубежем;

встановлення порядку складання звітності учасниками фондового ринку, а також обліку операцій з цінними паперами (узгоджується з Міністерством фінансів і Національним банком);

координація роботи з підготовки спеціалістів з питань фондового ринку, встановлення кваліфікаційних вимог до професіоналів, проведення сертифікації спеціалістів;

організація наукових досліджень з питань функціонування фон­дового ринку;

інформування громадськості про свою діяльність і стан фондового ринку.

Для виконання такого широкого комплексу завдань і функцій Комісію наділено відповідними повноваженнями. Вона має право:

розробляти нормативні акти, моделі інфраструктури фондового ринку і робити висновки про віднесення цінних паперів до певного виду;

встановлювати нормативи власних коштів, які обмежують ризик в операціях з цінними паперами, встановлювати плату за видачу ліцензій, реєстрацію документів і надання інформації, а також здійснювати сертифікацію програмного забезпечення фондового ринку;

встановлювати обмеження щодо суміщення видів професіональної діяльності на фондовому ринку, у тім числі обмеження стосовно залучення торговельно-інформаційних систем до інших видів діяльності;

призначати тимчасово (строком до двох місяців) керівників фондових бірж та інших установ фондового ринку, а також обмежувати або припиняти допущення цінних паперів на фондові біржі;

здійснювати моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі, які відбуваються через фондовий ринок.

Комісії надано й інші повноваження та права, які уможливлюють здійснення її діяльності в повному обсязі і виконання нею відповідальних завдань. Наприклад, у разі недотримання емітентами вимог законодавства або відповідних нормативних актів Комісії остання може не тільки вимагати змін у будь-якому рекламному оголошенні або іншому засобі інформування інвесторів стосовно публічної пропозиції чи відкритого продажу цінних паперів, а навіть вимагати припинення даної пропозиції взагалі.

Законом передбачено, що державні органи зобов’язані сприяти Комісії у виконанні її функцій. Органи приватизації, наприклад, зобов’язані надавати Комісії необхідні документи про об’єкти держав­ної власності, котрі приватизуються, якщо в процесі їх приватизації передбачається випуск цінних паперів. Правоохоронні органи — інформацію, необхідну для забезпечення належного контролю за діяльністю на фондовому ринку, якщо, звичайно, така інформація не зашкодить розслідуванню злочину. У разі недопущення працівників Комісії до проведення перевірок органи внутрішніх справ на прохання вповноважених Комісії зобов’язані негайно вжити заходів для примусового забезпечення проведення перевірок.

Функція перевірок і ревізій, яку здійснює Комісія, є настільки важливою, що про неї варто поговорити окремо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+